Analytikerkommentar på Matra Petroleums bokslutskommuniké2018-02-21

Matra Petroleum släppte idag (21-02-2018) första bokslutskommunikén som noterat Bolag på Nasdaq First North. 

Utvecklingen under 2017 karaktäriseras bl.a. av 10 stycken nyöppnade brunnar, vilka i dagsläget producerar över förväntan. Vidare har Bolaget succesivt förädlat portföljen av producerande brunnar (~240), genom att avyttra en del icke lönsamma (~75). Nettoeffekten summerar ändock till en ökad boepd om 671 fat (564 fat). Vidare redovisar Bolaget en tillväxt om 63 % och en bruttomarginal om 45 % på helåret, vilket är tydliga steg i rätt riktning för Bolaget.

Matra Petroleum handlas till en EV/1P om 3,73, vilket är lågt i jämförelse med snittet på den svenska börsen om 7 – 9x. Bolaget har kommunicerat en IRR om uppemot 400 %, vid dagens oljepris om ca 60 $/fat, vilket är en attraktiv investeringskalkyl. 2018 förväntas karaktäriseras av ett intensifierat fokus mot att öka boepd, dels genom succesiv effektivisering av de befintliga brunnarna och dels genom att fortsatt öppna höglönsamma brunnar.