Analytikerkommentar på Josabs uppdatering av verksamheten – särskilt intressant är nuläget i Serbien och Ungern2019-01-18

Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 januari 2019 en stor mängd information om uppdatering av Bolagets verksamhet på dess olika marknader. Följande är en sammanfattning och vår kommentar.

Uppdatering av arseniktester i Serbien, och licensiering i Ungern – tänkbar expansion inom EU?

Under vår/sommaren 2018 gjorde Josabs dotterbolag i Ungern ett pilottest i Serbien avseende förorenat vatten, höga halter av arsenik, järn och magnat. Testerna föll väl yt och gränsvärdena för drickbart vatten understegs.

Nästa steg var att myndigheterna i Serbien genomförde tester för att verifiera tekniken. Testerna är nu klara och bekräftar Josabs egna tester. Det innebär att Josab nu inväntar det officiella tillståndet att sälja utrustning i Serbien för detta ändamål.

Parallellt med detta har Josab via företrädare ansökt om ett motsvarande tillstånd i Ungern. Ungerns hälsovårdsmyndighet gav efter årsskiftet 2018/2019 sitt tillstånd att använda utrustningen för arsenikrening, och idag har även lokala myndigheters tillstånd erhållits.

Detta innebär att produkten är godkänd för rening av arsenikhaltigt vatten, och koppling till nät för dricksvatten i Ungern. Då ungersk vattenreningsstandard är harmoniserad med EU-reglerna, ger detta tillstånd ett godkännande inom hela EU för tekniken. Det här är något vi anser är mycket intressant, då det öppnar Josabs möjligheter att nå ut till nya marknader och således öka tillväxten. Josab har redan planerat marknadsåtgärder för att kunna generera försäljning på den europeiska marknaden med sin produkt.

Uppdatering av projektet i Kerala

En mindre positiv nyhet kom i form av att den upphandling Josab tidigare vann under 2017 i Kerala, avseende 6 mindre reningsanläggningar, inte fallit ut som önskat. Problem med motparter har gjort att det hela dragit ut på tiden, och nuläget är så pass osäkert att Josab valt att avsluta projektet. Motiveringen är kortfattat att Josab inte fått några garantier för betalning av resterande utrustning, samt att Bolaget inte vill bli förknippade med den pågående korruptionsutredningen som Världsbanken inlett gentemot inblandade myndigheter.

Uppdatering av kioskprojektet i Maharashtra

Sammanfattningsvis lever det pågående vattenkioskprojektet i Maharashtra vidare, där staden tidigare har tagit beslut om att de önskar placera ut minst 100 vattenkiosker. Förberedelserna är från Josabs sida klara, men Bolaget väntar fortfarande på att finansieringen skall vara på plats. Staden hade vid Josabs tecknande av avtal med en lokal projektpartner utlovat en delfinansiering av projektet, via affärspartnern, vilket inte kommit till stånd ännu. Orsaken har varit att staden ej erhållit med från delstaten för detta ändamål.

Läs aktieanalys

OM JOSAB WATER SOLUTIONS

Josab Water Solutions AB (publ) (”Josab” eller ”Bolaget”) är   ett   svenskt   företag   verksamma   inom  vattenrening. Bolaget säljer dels större vattenreningsenheter till större operatörer,  dels  mindre  vattenreningsenheter  verksamma  i driften.  Vattenreningen  sker  genom  Josabs  egenutvecklade material Aqualite TM,  som   baseras   på   mineralen   Zeolit. Processen  inleds  med  att  vatten  trycksätts  genom  en  bädd  av Aqualite  och  förs  igenom  ett  UV-filter.  Zeoliten  utvinns ur   Bolagets   gruva   i   Ungern   där   produktionen   av  vattenreningsenheterna  även  sker.  Bolaget  är  idag  primärt  verksamma   på   den   indiska   marknaden   där   antalet installerade  vattenkiosker  under  Q2-18  uppgick  till  190 stycken.  Vidare  ska Josab under  september  2018  inleda  ett testprojekt   med   Kinesiska   vattenmyndigheten. Bolaget arbetar också mot den Östeuropeiska marknaden.