Analytikerkommentar på Chordate Medicals Q3-rapport 20182018-11-16

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 16 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar och sammanfattning av rapporten.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick likt väntat inte till några större belopp i absoluta tal, men var lägre än vad vi estimerat.  Under Q3-18 uppgick nettoomsättningen till ca 51 tSEK, vilket kan jämföras med vår prognos om 194 tSEK. Rörelsekostnaderna uppgick under kvartalet till ca 4,6 MSEK, vilket kan jämföras med 5,1 MSEK under föregående kvartal (Q2-18). Chordate har således minskat sina rörelsekostnader om ca 0,5 MSEK under tredje kvartalet, vilket är att anse som positivt med tanke på nuvarande likviditet i Bolaget.

Likviditet och burn rate under Q3-18

Vid utgången av tredje kvartalet (30 september 2018) uppgick Bolagets kassa till ca 1,1 MSEK. Det kan jämföras med 10,7 MSEK vid utgången av andra kvartalet (30 juni 2018). Under Q3-18 uppgick således Chordates burn rate till ca -9,5 MSEK, motsvarande ca 3,15 MSEK per månad. Under andra kvartalet 2018 uppgick Chordates burn rate till ca 6,1 MSEK, motsvarande ca 2 MSEK per månad. Bolaget har således ökat sin kapitalförbrukning under Q3-18. I sitt VD-ord skriver Anders Weilandt att Chordate fortfarande behöver extern finansiering fram till den punkt att Bolaget genererar positivt kassaflöde. Weilandt kommenterar att likt tidigare är huvudägare fortsatt positiva till utvecklingen i Bolaget, och diskussioner med ytterligare finansiärer fortgår.

Ytterligare en K.O.S-behandlingsklinik öppnad – kliniker finns nu i de tre största städerna i Sverige

Chordate meddelade den 13 november 2018 att Toutatis AB (”Toutatis”) utökar verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate. I början av december 2018 kommer Toutatis att öppna upp en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit (”nästäppa”). Toutatis öppnade under augusti 2018 upp en första K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Vi ser positivt på att Toutatis nu även väljer att öppna en ytterligare klinik och utöka sin verksamhet även i Göteborg. Det innebär också att Chordates franchisekoncept, inom loppet av tre månader, har resulterat i att K.O.S-behandlingskliniker nu finns tillgängliga i samtliga av Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.