Analytikerkommentar på Chordate Medicals bokslutskommuniké2018-02-28

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin bokslutskommuniké för 2017, där siffror för fjärde kvartalet framgick.

Spännande förhandlingar i Kina

Förhandlingarna med Nanos Medical fortgår efter att Chordate under december 2017 meddelade att de signerat en avsiktsförklaring avseende ett joint venture med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Förhoppningen är att avtal ska finnas på plats under Q1-18 och att försäljningen kan påbörjas inom 2-3 år. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

Viktigt avtal i Storbritannien

En av de största sjukvårdsstrukturerna i Storbritannien kommer nu erbjuda Chordates KOS-behandling. Behandlingen erbjuds initialt vid ett sjukhus i London och avsikten är att ytterligare sjukhus och kliniker över hela Storbritannien ska få ta del av lösningen under 2018. Det framgår inte vem kunden är, men med tanke på att det är en ledande aktör i Storbritannien, kan det antas att det innefattar flera tiotals kliniker som potentiellt skulle kunna börja använda sig av Chordates KOS-behandling.

Produktionsavtal med SMD frigör kapital

Chordate har valt att lägga ut produktionen till SMD Production AB (”SMD”), vilket dels resulterar i en mindre egen organisation, och således lägre rörelsekostnader, dels innebär det en potentiellt högre produktionsvolym än vad som annars hade varit möjligt med Chordates egna kapacitet i dagsläget.

Till följd av detta har Chordate minskat den egna organisation med fyra heltidsanställda. Vid utgången av fjärde kvartalet hade Chordate 7 medarbetare, vilket innebär att organisationen nu mer än halverats. Det leder även till att nuvarande kontor i Kista blir förhållandevis stort, varför Chordate kommer att flytta till mindre lokal med lägre kostnad.

Om det antas att respektive heltidsanställd som nu avgår hade månadslön omkring 30 000 kronor, kan den årliga kostnaden för Chordate uppgått till omkring 500 000 kronor per år inklusive arbetsgivaravgift och eventuell försäkring. Åtgärden innebär i sådana fall att Chordate minskar rörelsekostnaderna med 2 miljoner kronor på helårsbasis. Totala rörelsekostnader under 2017 uppgick till ca 17 miljoner kronor. Chordate gör med andra ord en stor kostnadsbesparing, vilket ökar möjligheterna till investeringar i marknadsföring och försäljning, något som kan ge god utväxling under kommande kvartal.

Intressant B2C-modell

Under september 2017 öppnade Chordate en egen klinik i anslutning till kontoret i Kista, där Bolaget börjat behandla privatbetalande patienter med hjälp av inhyrd vårdpersonal. Utöver B2B-försäljning är denna B2C-verksamhet en intressant del i affärsmodellen. Baserat på hittills samlad data har konceptet varit lyckat inom Stockholmsområdet. Chordate har möjligheten att skala upp denna modell till andra regioner i Sverige.

Försäljning och finansiell situation – ska 2019 nå break-even organiskt

Likt väntat i dagens bokslutskommuniké var försäljningen låg och i nära linje med våra prognoser. Rörelsens kostnader var dock högre än vad vi utgått ifrån, vilket vi antar har med de kliniska studieaktiviteterna att göra. Chordate särredovisar inte dessa ännu, men det borde vara något att tänka på att göra för att underlätta analysen av den löpande verksamheten. Kostnader för kliniska studier redovisas dock inte som investeringar, vilket det enligt vårt förmenade borde betraktas som, eftersom syftet är att bygga värde. Kassan uppgår vid utgången av december 2017 till 0,6 MSEK och i rapporten skriver Chordate att tre huvudägare efter perioden utsträckt en bryggfinansiering om 2,5 MSEK. Vidare finns löften från huvudägare om fortsatt bryggfinansiering till dess att nödvändig finansiering finns på plats.

I dagens bokslutskommuniké skriver Chordate att målet är att nå break-even organiskt mot slutet av 2019.

Vi återkommer med uppdaterad analys

I vår analys publicerad tidigare under februari 2018 skrev vi att Chordate prognostiseras omsätta ca 48 MSEK år 2022. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en hög diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 9 kr per aktie. Försäljningsprognoserna baseras på gjorda antaganden gällande tillväxt, men även att Chordate under Q1-18 kommer göra en större nyemission, då nuvarande likviditet är för låg. Den förändrade kapitalstrukturen är således redan inkluderad i nuvarande värdering, och kan komma att uppdateras framgent givet kommunicerad kapitalanskaffning.

Inom kort återkommer vi med en uppdaterad version av analysen.

OM CHORDATE MEDICAL

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.

Läs vår aktieanalys
Läs bokslutskommunikén