Analytikerkommentar på Chordate Medical Q1-rapport och avtal tecknat med Nanos Medical2018-05-25

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 24 maj att Chordate tillsammans med Nanos Medical bildar ett Joint Venture (JV)-bolag avseende främst marknaden i Kina. Den 25 maj publicerade Chordate sin delårsrapport för första kvartalet 2018. Följande är en kommentar kring dels JV-avtalet, dels vilka delar vi anser vara mest intressant från Q1-rapporten.

Avtal tecknat med Nanos Medical

I december 2017 kommunicerade Chordate att de ingått en avsiktsförklaring (LOI) avseende ett JV med företaget Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”), avseende främst den kinesiska marknaden. Nu kan Chordate bekräfta att avsiktsförklaringen övergår till ett avtal och bildandet av ett Shanghai-registrerat bolag. Nanos Medical tillför 1,5 MUSD (ca 13 MSEK) och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Bedömningen är att försäljningen på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom tre år.

Vi anser att detta är en stark värdedrivare och att med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga. Avtalet i sig har, med tanke på hur omfattande marknaden i Kina är, ett stort värde som kan motivera en premie i värderingen av Chordate.

Sammanfattning av Q1-rapporten och intressant efterföljande händelser

  • Avtal på plats i Kina: som ovan beskrivet så har Chordate ingått ett JV-avtal avseende främst den kinesiska marknaden. Det är ett stort avtal för Chordate och Bolaget bedömer själva att det endast initialt kommer att ta resurser från den svenska verksamheten och då i begränsad omfattning.
  • Avtal i Storbritannien och Finland tecknade under 2018: En av de största sjukvårdsstrukturerna i Storbritannien kommer erbjuda Chordates KOS-behandling. Behandlingen erbjuds initialt vid ett sjukhus i London och avsikten är att ytterligare sjukhus och kliniker över hela Storbritannien ska få ta del av lösningen under 2018.

Finska Steripolar och Chordate har träffat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden (”ÖNH”).

  • Produktionsavtal med SMD frigör kapital: Chordate har lagt ut sin produktion till SMD Production AB, vilket dels resulterar i en mindre egen organisation, och således lägre rörelsekostnader, dels innebär det en potentiellt högre produktionsvolym än vad som annars hade varit möjligt med Chordates egna kapacitet. Detta frigör rörelsekapital för Bolaget, något som ger ökad möjlighet till investeringar i marknadsföring och försäljning, vilket kan ge god utväxling under kommande kvartal.
  • Pågående migränstudie i Tyskland: Chordate bedriver även en migränstudie på fyra kliniker i Tyskland där delfinansiering har erhållits från VINNOVA. Den 23 mars meddelade Chordate att de inkluderade den första patienten i studien. Enligt en rapport från Global Data Healthcare (2017) uppskattas marknaden för migränrelaterad försäljning att nå ett värde om 8,7 miljarder dollar år 2026, efter att årligen ha växt (CAGR) med 10,3 %. I rapporten framgår det att USA fortsatt kommer stå för störst marknadsandel om 77 %, följt av Tyskland som står för 5,6 %. Att Chordate skulle utöka applikationsområdet till patienter som lider av migrän är intressant att följa framgent.
  • Första patient inkluderad i internationell multicenterstudie av KOS-behandling: Chordate har under maj 2018 inkluderat de första patienterna på universitetssjukhusen i Helsingfors och Kuopi i deras internationella multicenterstudie för behandling av kronisk nästäppa. Tidigare studier och Chordates egna, samt andras kliniska erfarenheter i praktiken, har visat att Bolagets behandling ger nytta. Med den pågående internationella studien kan ytterligare långsiktiga vetenskapliga bevis säkerställas.

Företrädesemission om 21,2 MSEK garanterad till 90 procent

Under mars 2018 kommunicerade Chordate att de tagit beslut om att ta in externt kapital via nyemission. Pågående nyemission om 21,2 MSEK är säkerställd till 90 % via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed stärker Bolaget sin kassa, vilket minskar den finansiella risken på kort sikt. Läs mer om emissionen här.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.

Teaser
Aktieanalys
Videointervju med VD
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida