Analytikerkommentar inför Redsense Medicals Q3-rapport för 20182018-11-19

Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 20 november 2018 sin kvartalsredogörelse för tredje kvartalet i år. Följande är våra tankar inför rapporten.

Under Q1-18 började Bolagets försäljning ta fart, där omsättningen uppgick till 1,2 MSEK. Förklaringen till den ökade försäljningen var till stor del att många distributörer i USA valde att avvakta och inte fylla på sina lager under 2017, till följd av osäkerheter kring landets sjukvårdssystem, men som sedan tog nya tag under Q1-18. Samtidigt var den ökade försäljningen även ett resultat av att allt fler vårdaktörer och patienter i USA använder Redsense blodläckagealarm för att öka patientsäkerheten vid dialysbehandling. Under mars 2018 kunde Bolaget meddela att 3 av 5 av de största aktörerna av dialysvård i USA, samt 3 av 5 av de främsta sjukhusen inom njursjukvård i USA börjat använda Redsense.

För Q2-18 uppgick omsättningen till ca 2,5 MSEK, vilket kan jämföras med 0,6 MSEK under jämförbar period 2017. Försäljningen ökade således kraftigt och den försäljningsökningen vi såg under Q1-18 fortsatte även under andra kvartalet 2018. Sammantaget gjorde Redsense Medical sitt försäljningsmässigt bästa halvår någonsin under 2018. En förklaring till den ökade omsättningen är att allt fler tongivande sjukhus och dialyscenter börjar se Redsense som en nödvändighet, vilket är ett resultat av flera års marknadsarbete från Bolaget sida.

För Q3-18E tror vi på en fortsatt god försäljningsnivå, bl.a. baserat på VD Patrik Byhmers guidning i samband med årets andra delårsrapport: ”Sammantaget har första halvåret 2018 varit bolagets starkaste någonsin och vi förväntar oss en stabil och fortsatt stigande omsättning även under resten av året”. Inför Q3-rapporten 2018 blir det således intressant att bevaka just hur omsättningen utvecklats, och om Redsense Medical kan bygga vidare på den trend som setts under H1-18.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Redsense Medical.

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense är idag den första, och hittills enda, produkten som korrekt upptäcker vennålsutdragningar och inom hemodialys finns dessutom inget annat adekvat larmsystem. Idag säljs den andra generationen av Redsense och hittills har över 400 000 behandlingar genomförts med Redsense, varav 75 000 med den andra generationen.

Redsense består av två delar: en sensor integrerad i ett plåster och därtill en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi övervakar Redsense kontinuerligt vennålens ingångspunkt. Om nålen åker ut, helt eller delvis och blodläckage upptäcks, larmar systemet omgående. Redsense har följande fördelar:

  • Systemets enda funktion är blodupptäckt, vilket innebär få falsklarm.
  • Det finns inga elektroniska kretsar nära det öppna såret, dvs. ingen risk för ojämn hjärtrytm.
  • Sensorplåstret som används är helt plastbaserat, vilket innebär låga kostnader.
  • Genom produktens höga patientsäkerhet kan liv räddas och lidande samt medförande kostnader för sjukvården kan undvikas.

Andra fördelar med Redsense är att produktens utformning möjliggör integration med de flesta dialysmaskiner på marknaden. Produkten kan enkelt anslutas via kabel till en port på dialysmaskinen. Det är även möjlighet att helt integrera larmenheten i dialysmaskinen. Idag är t.ex. Redsense integrerad med Nikkisos dialysmaskin, vilket innebär att om Redsense upptäcker blodläckage så stängs maskinen av automatiskt. År 2016 omsatte Nikkiso ca 9,2 mdSEK.