Urb-it är ett plattformsföretag som utvecklar och erbjuder hållbara shoppingtjänster för konsumenter. Genom Urb-its app eller via anslutna retailers webbutiker kan konsumenten göra köp direkt i mobilen eller datorn från de handlare som är anslutna till Bolagets tjänst.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett scenario där Urb-it fortsätter bedriva verksamhet i nuvarande tre städer har Bolaget uttalat möjligheten att nå en omsättning om minst 800 MSEK år 2022 med ett lägsta EBITDA om 160 MSEK. För att Urb-it ska kunna växa krävs bl.a. att användandet av tjänsten ökar med ökat antal köp och högre genomsnittliga ordervärden. Skulle man anta att en ”urber” i snitt gör 6 leveranser per dag innebär det 2 190 leveranstillfällen på ett år. Det skulle då krävas ca 2 630 urbers, att jämföra med dagens 850 st. Av 99 SEK i överlämningsavgift utgår dessa i kostnader för Urb-it i form av ersättning till urbern och sociala avgifter. Med kommissionsavgiften till retailer skulle totalt 230,2 MSEK tillfalla Urb-it år 2022, givet gjorda antaganden. För att nå ett EBITDA om 160 MSEK år 2022 får således rörelsekostnaderna uppgå till 70,2 MSEK. År 2016 uppgick rörelsekostnaderna till 78,1 MSEK och en lägre kostnadsmassa år 2022, trots förväntade högre marknadsföringskostnader, kan vara möjligt i ett bull-scenario dels då Bolaget inte förväntas anställa mer personal i nuvarande tre städer, dels då utvecklingskostnader för plattformen kan sjunka relativt omsättningen.

Bearcase

Urb-it ska expandera och det kommer med både möjligheter och operativa utmaningar. Närmast behöver Urb-it säkerställa tillräckligt rörelsekapital kommande 12 månader (ca 65 MSEK) för att undvika t.ex. omstrukturering av verksamheten. Vid fulltecknad emission (exkl. övertilldelning) tillförs Bolaget en nettolikvid om 51 MSEK. För att resterande kapitalbehov ska täckas har Lage Jonason (styrelseordförande och huvudägare) beviljat en kredit om högst 25 MSEK, tillgänglig februari 2018. Detta skulle då inte späda ut befintliga aktieägares innehav. Vid full teckning av erbjudandet (exkl. övertilldelning) och nämnd kreditutfästelse är Bolaget finansierade kommande 12 månader, vilket innebär att burn rate inte får överstiga i genomsnitt 5,4 MSEK/månad. Detta är lägre jämfört med burn rate i Q1-17 (7,6 MSEK/månad), vilket skulle kunna vara möjligt då bl.a. utvecklingskostnaderna av teknikplattformen antas minska framgent. För investerare är det därför viktigt att framgent bevaka försäljningsutvecklingen, kostnadsmassan och hur kapitalnivåerna förhåller sig under tiden.

3
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

Urb-it – En skalbar on demand-tjänst för urban miljö

Omfattande marknadsstorlek och gynnsamma makrotrender. Den globala marknaden för detaljhandel förväntas årligen växa med 5,9 % till 2020 och nå en storlek om ca 27 biljoner USD. Trender som urbanisering, digitalisering, ökad efterfrågan på on demand-tjänster och frilansekonomi gör att Urb-it är väl positionerade i en växande marknad.

Målsättning om närvaro i 50 städer inom fem år. Urb-it finns i tre städer och affärsmodellen är skalbar avseende antal städer, anslutna handlare och varor. Antal anslutna butiker har på ca ett år växt från 15 till 104, antalet licenserade ”urbers” uppgår till 850 och fram tills idag har ca 10 000 överlämningar skett. Med förestående nyemission ska Urb-it skala upp försäljningen med målsättningen att finnas i 50 städer inom fem år.

Urb-it kan växa kraftigt till år 2022. Givet fortsatt verksamhet i nuvarande tre städer och vissa illustrativa antaganden, så skulle 5,8 miljoner leveranser utförda av ca 2 630 urbers år 2022 kunna resultera i att Bolagets kommunicerade mål om 800 MSEK i omsättning uppnås.

Operativ och finansiell risk. Urb-it måste säkra kommande 12 månaders rörelsekapitalbehov, vilket förväntas ske vid full teckning av pågående nyemission och med tillägg av beviljad kredit. Under Q1-17 uppgick burn rate till 7,4 MSEK/månad och vid fortsatt kapitalförburkning på denna nivå uppskattar AG att Bolaget är finansierade till senare delen av Q1-18.

 

 

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren Urb-it AB(vidare Bolaget) har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Analytiker äger inte aktier i bolaget.