Triboron har utvecklat en unik teknologi som kan reducera mer koldioxidutsläpp än någon annan känd teknik idag. Målsättningen är att under 2019 ingå ett partnerskap och tilldela en licens till en större bränsleproducent. Försäljningsvolymen skulle då bli minst sagt omfattande och för Triboron innebära intäkter med närmare 100 % bruttomarginal. Baserat på en kombination av redan befintliga avtal, ett potentiellt licensavtal under 2019 och den lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras en omsättning omkring 340 MSEK år 2023 med en rörelsemarginal om  >65 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde per aktie om 13 kr i ett Base scenario.

Se intervju med VD Pär Krossling

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario estimeras Triboron växa i en högre takt. Avtalen med Future2Green och Future Fuels kan generera en årlig försäljning om >50-60 MSEK/år vid full implementering. Jämfört med tidigare presenterat Base scenario sker full implementering snabbare än väntat, samtidigt som den genomsnittliga intäkten per år ökar något. Triboron för idag dialoger med ca 80 transportföretag och industriella aktörer i Norden, givet att Bolaget kan addera fler B2B-kunder bedömer vi att sannolikheten successivt ökar att fler aktörer i branschen väljer att använda Triboron som ett bränsleadditiv. Det i sin tur bidrar till en högre försäljningstillväxt. Likt tidigare förväntas Triboron även i ett Bull scenario teckna ett licensavtal med en bränsleproducent för att under 2020 börja erhålla licensintäkter. Med tanke på att en typisk bränsleproducent som skulle kunna vara tänkbar för Triboron att ingå avtal med har en minst sagt omfattande bränslevolym, finns möjligheten att licensintäkterna kan skalas upp snabbare och med fortsatt hög marginal om närmare 100 %. Med tanke på hur Triborons organisation och affärsmodell ser ut, bedömer Analyst Group att en högre försäljning i ett Bull scenario inte borde kräva en motsvarande ökning i rörelsekostnader. I ett Bull scenario estimeras Triboron omsätta ca 420 MSEK år 2023 med en hög EBIT-marginal om 69 %. Baserat på en målmultipel om EV/S 1,6, p.g.a. högre tillväxt relativt Base, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett fundamentalt nuvärde om ca 18 kr per aktie.

Bearcase

I ett Bear scenario antas implementeringen av nuvarande avtal med Future2Green och Future Fuels ta längre tid än väntat, vilket resulterar i att full effekt och således högre omsättningsnivå försenas. Att bearbeta stora bränsleproducenter är en utmaning och risken finns att förhandlingar och processer tar längre tid än väntat, vilket kan resultera i att ett licensavtal kan utebli under angiven prognosperiod. Det i sin tur gör att de licensintäkter som prognostiserats i angivet Base- och Bull scenario ej inkluderas i angivet Bear scenario, vilket därmed innebär att Triborons tillväxt drivs ur B2B-/distributionsförsäljning. Det i sig kan fortfarande resultera i en bra försäljningsökning, men med tanke på uteblivna licensintäkter sker den estimerade omsättningstillväxten i en lägre takt. Det ska dock understrykas att Triboron som nämnt har befintliga avtal på plats idag. Med en estimerad burn rate omkring 1,5 MSEK/månad framgent och med förestående nyemission, minskar den tidsspecifika risken avseende tillväxt och när lönsamhet kan nås. Det kan således innebära en begränsad nedsida även i ett Bear scenario. I ett Bear scenario estimeras Triboron omsätta ca 126 MSEK år 2023 med en EBIT-marginal om 37 %. Baserat på en målmultipel om EV/S 1,5 och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett fundamentalt nuvärde om ca 6 kr per aktie.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Den globala marknaden för bränsleadditiv uppgår till 500 mdSEK

Enligt en marknadsrapport från The Freedonia Group uppgår den globala marknaden för bränsleadditiv till över 500 mdSEK och volymefterfrågan prognostiseras öka med ca 4,7 % per år. Triboron är ett bränsleadditiv som implementerat kan bidra till större ackumulerad koldioxidreduktion än alla kända utvecklingar inom transportsektorn, inklusive elektrifiering, under de närmaste 25 åren. Implementeringen är möjlig helt utan struktur-investering och ger lönsamma resultat direkt med en typisk bränslebesparing om 3-5 %.

  • Triboron har befintliga avtal med ackumulerade försäljningsvärden om 450-600 MSEK

Triboron har redan idag ett tioårigt försäljningsavtal på plats med Future Fuels, vilket har en beräknad försäljningspotential om 40–50 MSEK per år vid full implementering. Triboron har dessutom tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green, vilket har ett beräknat värde på 50–100 MSEK för avtalsperioden om volymmålen nås.

  • Ett licensavtal med bränsleproducent under 2019 skulle resultera i hög tillväxt

Det stora värdet i Triboron kommande åren återfinns helt klart i en eller flera potentiella licensaffärer med bränsleproducenter. Med tanke på hur stora volymer en enskild bränsleproducent står för, skulle ett licensavtal med hög sannolikhet resultera i kraftig tillväxt med god lönsamhet för Triboron.

  • Verkar i en trögrörlig bransch

Triboron adresserar en trögrörlig bransch, något som medför utmaningar. Att etablera ett eller flera licensavtal med bränsleproducenter är ingen enkel uppgift och kan resultera i långtgående processer. Den finansiella risken bedöms idag som låg, vilket motiveras av en snart påfylld kassa i samband med pågående börsnotering, samt befintliga avtal vilka genererar bra kassaflöden.