Tourn har sedan starten visat en exponentiell omsättningstillväxt, från 1 MSEK 2014 till 53 MSEK 2018. 2018 låg fokus på att utveckla de delar som fungerat väl och de nya affärsområdena Nagato och HUBSO, samtidigt som olönsamma delar stängdes ner. 2019 förväntas tillväxten åter ta fart med ett intensifierat fokus på internationell expansion. Baserat på en multipel-värdering på 2019 års prognos härleds i ett Base scenario ett värde om 15,8 kr per aktie.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario visar sig Tourns renodling av verksamhet lyckad varför Tourn Agency tar marknadsandelar i Sverige vilket gör att affärsområdet åter växer snabbare än marknaden både 2019 och 2020, med 20 % respektive 15 %. Vidare lyckas Nagato expansion i England, Tyskland och Mellanöstern. I ett sådant scenario ökar antalet månatliga visningar till 600 miljoner i december 2019 och drygt 850 miljoner i december 2020. Samtidigt ökar intäkten per visning med 12,5 % respektive 6,5 % motsvarande period. Utöver detta estimeras HUBSO i ett Bull scenario att befintliga influencers både 2019 och 2020 lanserar fler och större kollektioner samtidigt som fler influencers ansluter. Sist men inte minst realiseras förväntad synergi mellan de olika affärsområden. I ett sådant scenario leder den ökade omsättning tillsammans med god kostnadskontroll sammantaget till att Tourn visar ett EBITDA-resultat om 14 MSEK 2019 och 25 MSEK 2020. Eftersom att värderingen är baserad på EV/S motiverar Tourns högre tillväxttakt samt lönsamhet, som följer med ett Bull scenario, en högre värderingsmultipel. Det följer naturligt av att ju mer lönsamt ett bolag är, desto mer är varje krona i försäljning värd. Givet en antagen multipel om 1,65 gånger EV/S erhålls ett potentiellt värde om 20,50kr per aktie på 2019 års prognos.

Bearcase

I ett Bear scenario tilltar konkurrensen vilket leder till att Tourn Agency tappar marknadsandelar. I ett sådant scenario står omsättningen och stampar, den underliggande marknadstillväxten till trots. Vidare antas för Nagato att tillväxten i antal visningar, efter en stark initial tillväxt, bromsar in. I ett sådant scenario antas en betydligt svagare tillväxt om 19 %, motsvarande 275 miljoner månatliga visningar i december 2019 jämfört med 230 miljoner i december 2018. För HUBSO innebär ett Bear scenario visserligen tillväxt både 2019 och 2020. Däremot antas att HUBSOs främsta influencers redan lanserat, varför intäkt per kollektion minskar. Även om HUBSO arbetar nära influencers och med dessa relationer bygger en viss inträdesbarriär, kan det inte uteslutas att andra aktörer kopierar konceptet, vilket skulle kunna leda till ökad konkurrens för HUBSO. I ett sådant scenario planar därför tillväxten ut betydligt från den signifikanta tillväxt som uppvisades H2 2018. Märk väl att även i ett Bear scenario växer Tourns omsättning både 2019 (36 %) och 2020 (5 %). Det som primärt sänker lönsamheten i ett Bear scenario är att IT-utveckling av Bolagets plattformar fortsätter att driva kostnader såväl internt (Personalkostnader) som externt (Övriga externa kostnader). Vidare antas att den internationella expansionen kräver investeringar i Bolagets organisation vilken även det bidrar till fortsatt ökade personalkostnader. Utöver detta antas att den ökade konkurrensen mellan plattformsaktörerna, d.v.s. Tourn och dess konkurrenter, leder till högre provisionskostnader gentemot influencers. Detta sänker i sin tur bruttomarginalen. Sammantaget motiverar den lägre lönsamheten en lägre EV/S-multipel. I ett sådant scenario härleds ett potentiellt värde om 9 kr per aktie. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Marknadsföring via sociala medier och influencer-marketing växer snabbt

Influencer-marketing är den snabbast växande nischen inom marknadsföring via sociala medier, och väntas växa globalt från 2 mdUSD till mellan 5 och 10 mdUSD 2020. Den svenska marknaden är mer mogen än den globala, men växte ändå med 33 % 2017 och väntas fortsatt växa med tvåsiffrig tillväxttakt 2018 och 2019. Den underliggande tillväxten i marknadsföring via sociala medier väntas växa med en genomsnittlig tillväxttakt  om 20 % per år till 200 mdUSD fram till 2023.

  • Nya affärsområden driver tillväxt

Bolagets primära intäktsdrivare framöver är dess två nytillskott, Nagato och HUBSO. Nagato är ett Multi-Channel-Nätverk för Youtube där ”Yotubers” får hjälp med allt från att optimera innehåll till att maximera räckvidd och att administrera sin kanal. Från slutet på  Q2-18 fram till december har antalet visningar och intäkter per månad mer än fördubblats med fortsatt starkt momentum. HUBSOs affärsidé är att hjälpa influencers att bygga och marknadsföra egna produktvarumärken. Även här är tillväxten god då intäkterna ökade från 0,8 till 3,9 MSEK H1 till H2 2018.

  • Synergi och skalbarhet höjer marginalen

Lyckas Tourn utnyttja den internationella räckvidd som framför allt Nagato ger till att expandera även Bolagets övriga produkter internationellt ligger en expansion av både intäkter och marginaler under 2019 och 2020 i korten. För 2019 och 2020 estimeras i ett Base scenario intäkter om 90,1 MSEK respektive  115,1 MSEK, och en EBITDA-marginal om 8,4 % respektive 12 %.

  • Risk ligger i ökad konkurrens och kostsam expansion

På kort sikt finns potentiell nedsida i en ökad konkurrens, samt att den produktmässiga och geografiska expansionen blir kostsam i form av nyanställningar och investeringar i utveckling, samtidigt som det ställer Tourn inför nya organisatoriska utmaningar. På längre sikt finns även risker i form av en eventuell större skepsis till sociala medier från såväl konsumenter som annonsörer, samt att vissa annonsörer på senare tid lämnat dessa. Eftersom att annonsering via sociala medier trots allt ökar bedöms dock eventuella effekter som begränsade i ett såväl kort som medellångt perspektiv.