Three Gates är ett svenskt spelutvecklingsföretag grundat 2010 med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals speltitlar, har grundaren och VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin.

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario visar det sig att den nya affärsmodellen mottages väl. Three Gates framtida intäktströmmar kommer på så vis att genereras av såväl egenutvecklade spel som av spel där partners varit involverade i olika steg. Detta gör att bolagets skalbarhet tydligt märks av. Ett allt starkare operationellt kassaflöde möjliggör vidareutveckling av fler spel i takt med att licensintäkterna ökar. Detta möjliggör att ännu mer spelutveckling kan ske i egen regi. Med lyckade lanseringar och många nöjda kunder drivs bruttomarginalerna till mycket höga nivåer, vilket även avspeglar sig på EBIT-marginalerna. Till följd av detta gör bolaget sitt första kassaflödespositiva år under 2017. Dessa förutsättningar möjliggör även förvärv framöver. Ytterligare nyemission kan bli aktuell för att öka tillväxttakten ännu mer, eller för att finansiera förvärv. Det finns många nischaktörer som kan utgöra en bra matchning för Three Gates gällande satsningar på exempelvis marknaden i USA för Socialt Kasino eller Vadslagning. En förvärvsdriven tillväxtstrategi på den amerikanska marknaden kan på kort tid bidra till att omsättningen ökar mycket kraftigt.

Bearcase

I ett bear-scenario upplever bolaget förseningar i lanseringen av nuvarande spelportfölj, vilket minskar intäkterna och ökar kostnadsmassan. I detta scenario mottas inte spelen lika väl till följd av att längre utvecklingstid gör att andra aktörer hinner släppa konkurrerande spel. Hög konkurrens och kraftig nyetableringen av spelföretag i Sverige tynger även Three Gates marginaler då en allt högre prispress uppstår. Detta försvårar den ursprungliga strategin att ha flera olika intäktskällor för varje spel, vilket leder till att bruttooch EBIT-marginalerna minskar. I detta scenario sinar kassan under 2017, och bolagets försäljning är inte tillräcklig för att bolaget ska gå med vinst. Även om försäljningen ökar och under 2018 når nästan 20 MSEK leder utmaningar till att stora delar av vinsten eroderas bort, och skalbarheten aldrig märks av. För att lyckas förändra strategin i ett sådant scenario krävs sannolikt nya ägare och nytt kapital, vilket kan leda till att bolaget köps upp till låga multiplar eller att en större nyemission sker, till låga kursnivåer och med stor utspädningseffekt som resultat.

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Three Gates – Bred spelportfölj och starkt management borgar för hög tillväxt

Nyemission skapar förutsättningar för kraftig tillväxt
Tidigare har Three Gates främst arbetat med spelutveckling på uppdrag av andra bolag. Nyemissionen ger bolaget förutsättningar att ta större ägarandelar i spelportföljen, och uppnå en bra balans mellan egenutvecklade spel och uppdragsutveckling.

Kompetent ledning och högt insiderägande om 52,3 %
Ledningen har över 30 års samlad branscherfarenhet, och har ett stort nätverk som bidragit till att bolaget samarbetat med 16 partners så här långt.

Skalbar affärsmodell, diversifierade intäktsströmmar och bred spelportfölj
Affärsmodellen är skalbar och i basscenariot når Three Gates bruttomarginaler drygt 70 % redan under 2016. Varje spel har en egen intjäningsstruktur och riktar sig mot specifika segment. Detta skapar en tydlig diversifieringseffekt vilket sänker risken.

Stark tillväxttrend i den underliggande marknaden
Den globala spelmarknaden värderades till 90,2 mdUSD 2015, och har växt med 7,9 % CAGR sedan 2010. Marknaden för mobila enheter, Three Gates största segment, uppgick till 28,39 mdUSD 2015, med en tillväxttakt om 15,9 % CAGR sedan 2010.

Fragmenterad marknad med allt fler aktörer, större vinster och fler uppköp
Antalet spelutvecklare i Sverige ökar kraftigt och inträdesbarriärerna är låga. Detta skapar hög konkurrens, men möjligheterna för Three Gates att identifiera och genomföra förvärv ökar.

Nysatsningar mot bettingsektorn i USA genom Socialt Kasino och Vadslagning
Fem nya spel kommer utvecklas och lanseras inom dessa områden, främst för mobila enheter. Three Gates blir en tidig aktör inom denna nisch och inom vadslagning samarbetar bolaget med den första stora och enda nationellt licensierade plattformen bSpot.