The Marketing Group är en marknadsföringsbyrå med säte i Storbritannien som erbjuder diverse olika marknadsföringstjänster genom olika självdrivna dotterbolag. Förvärven är lågt prissatta, trots egenskaper som god lönsamhet och tillväxt. Förvärven sker genom att emittera nya aktier, men då vinsten per aktie ökar på konsoliderad basis bedöms förvärvsmodellen vara värdedrivande.

TMG

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

The Marketing Group – Avser bibehålla den aggressiva förvärvstakten

P/E 13,8 på 2016e
Ett säsongsmässigt starkare andra halvår i kombination med bibehållen förvärvstakt utmynnar i en EPS om 0,44 för helåret 2016. Med TMG:s organiska såväl som förvärvsdrivna tillväxt samt bolagets låga implicerade retention rate i åtanke får detta betraktas som lågt. En multipelanalys av P/E-talet indikerar en uppsida om 102 %.

Nyförvärv med låg riskprofil 
Merparten av förvärven har varit verksamma under tiotals år och prognosticeras generera en EBITDA-marginal om 25 % på 2016e. Förvärvsmodellens brister reduceras när förvärven är solida, skuldfria bolag med lönsamma affärsmodeller. Bolagen uppvisar god prisförhandlingsstyrka mot välkända bolagsnamn i kundlistan till följd av differentierings-fördelen i specialisering och opererar inom seg-mentet för digital marknadsföring, som bedöms växa om 12 % på årlig basis.

Positivt nuvärde av förvärv: indikerad uppsida på 105 %
Förvärvsmodellen och klassiska värderingsmodeller korrelerar negativt, då kapitalkostnaden, i form av utspädning för förvärv, sjunker när aktiekursen stiger. Förverkligade förvärv vid dagens aktiekurs avger likväl ett positivt nuvärde och ett samlat nuvärde av den befintliga verksamheten samt framtida förvärv indikerar en uppsida på 105 %. Således behöver inte aktien vara övervärderad för att förvärv ska skapa aktieägarvärde över tid, vilket marknaden förefaller anse.