TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Med nuvarande dotterbolag och en organisk helårstillväxt om 10 %, prognostiseras TCECUR omsätta ca 210 MSEK 2019. Med tanke på att TC Connect Norge ska prioritera ökad lönsamhet snarare än tillväxt, och AWT och Mysec driver upp lönsamheten i Sverige, prognostiseras en EBITDA-marginal om 8 % för TCECUR 2019. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 10 ger det ett potentiellt värde om 35 kr per aktie i ett Base scenario. En viktig del för att få igenom en uppvärdering är att ägarstrukturen, där TPE fortfarande är enskilt största ägare (41 %), förändras och att mer långsiktiga ägare kommer in i TCECUR.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario förväntas TCECURs nuvarande dotterbolag utvecklas i en snabbare takt än väntat. Drivarna till en ökad tillväxt är en högre efterfrågan från marknaden, där dotterbolagens befintliga, och potentiellt nya, produktmix får större genomslagskraft. AWT gynnas av god tillväxt i biometrimarknaden och företagets befintliga referenskunder kan underlätta införsäljning till nya kunder. Det kan antas att även övriga dotterbolag gynnas av AWT:s kundnätverk, d.v.s. försäljningssynergier kan uppstå. Även senaste förvärvet Mysec förväntas växa i högre takt i detta scenariot. Även om försäljningen förväntas öka mer relativt angivet Base scenario, är inte dotterbolagen såpass skalbara i sin verksamhet att marginalerna förväntas stiga i samma takt. I ett Bull scenario antas dock marginalerna förbättras något, samtidigt som omställningen i Norge med att få upp lönsamheten går bättre än väntat. Med en målmultipel om EV/EBITDA 10 på 2019 års prognos erhålls en värdering om 43 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Färre kundprojekt av bolagsspecifika anledningar, eller en försämrad konjunktur då tjänsterna och produkterna som tillhandahålls anses korrelerade med rådande konjunkturcykel, hade påverkat värderingen negativt. Givet mer utmanande marknadsklimat kan efterfrågan från dotterbolagens kunder minska, vilket då resulterar i en lägre försäljning än budgeterat. Med en fast kostnadsbas påverkar det marginalerna negativt. I ett Bear scenario antas även Norge fortsatt dras med problem, och omsättningen till högre lönsamhet tar längre tid än väntat. Med en målmultipel om EV/EBITDA 9 på 2019 års prognos, vilket är lägre än tidigare scenarion till följd av sämre utfall, erhålls en värdering om 18 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den globala marknaden för säkerhetslösningar förväntas växa med ca 10 % årligen och nå ett värde om ca 370 mdUSD 2023. Globalt investerar aktörer i identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. TCECUR adresserar flera aktörer där kraven på säkerhet är hög, bl.a. inom off shore-industrin i Norge, globala finansinstitut, energianläggningar, stora produkt- och tjänsteföretag, samhällskritiska organisationer m.fl.

  • Norge ska prioritera lönsamhet snarare än volym

I samband med Q4-rapporten 2018 kommunicerade TCECUR att TC Connect Norge, med ny VD i spetsen, ska fokusera på att få upp lönsamheten snarare än att öka tillväxten. I gjorda estimat räknar vi med att omsättningen under 2019 minskar, men att rörelsemarginalen stiger, som en följd av strategiomställning.

  • AWT och Mysec visar vägen i Sverige

De två säkerhetsbolagen AWT och Mysec går fortsatt starkt och vinner allt fler orders. Under februari 2019 erhöll Mysec en affär med Sisab som förväntas genera 10 MSEK/år. Upphandlingen har dock blivit överklagad men Mysec och Sisab har tecknat ett tillsvidareavtal under tiden. Under Q4-18 vann AWT en order om 8 MSEK som förväntas levereras under Q1-19.

  • TCECUR ska förvärva fler företag framgent

TCECURs affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.