TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt prognostiseras TCECUR omsätta ca 197 MSEK och 330 MSEK år 2018 respektive 2019, med en EBITDA-marginal omkring 3 % respektive 8 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 13, härledd från en relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 40 kr per aktie på 2019 års prognos. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från dagens nivåer.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario förväntas TCECURs nuvarande dotterbolag utvecklas i en snabbare takt än väntat. Drivarna till en ökad tillväxt är en högre efterfrågan från marknaden, där dotterbolagens befintliga, och potentiellt nya, produktmix får större genomslagskraft. AW Technic gynnas av god tillväxt i biometrimarknaden och företagets befintliga referenskunder kan underlätta införsäljning till nya kunder. Det kan antas att även övriga dotterbolag gynnas av AW Technics kundnätverk, d.v.s. försäljningssynergier kan uppstå. Även senaste förvärvet MySec förväntas växa i högre takt i detta scenariot. Även om försäljningen förväntas öka mer relativt angivet Base scenario, är inte dotterbolagen såpass skalbara i sin verksamhet att marginalerna förväntas stiga i samma takt. I ett Bull scenario antas dock marginalerna förbättras något. I ett Bull scenario antas TCECUR kunna identifiera större förvärvsobjekt, mätt i omsättning, relativt angivet Base scenario. Med en målmultipel om EV/EBITDA 13 på 2019 års prognos erhålls en värdering om 58 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Färre kundprojekt av bolagsspecifika anledningar, eller en försämrad konjunktur då tjänsterna och produkterna som tillhandahålls anses korrelerade med rådande konjunkturcykel, hade påverkat värderingen negativt. Givet mer utmanande marknadsklimat kan efterfrågan från dotterbolagens kunder minska, vilket då resulterar i en lägre försäljning än budgeterat. Med en fast kostnadsbas påverkar det marginalerna negativt. I ett Bear scenario antas ett ytterligare förvärv under 2018 (exkl. Mysec), med omsättning <30 MSEK, och för perioden 2018-2019 antas TCECUR genomföra två förvärv vilka är i mindre storlek relativt tidigare angivna scenarion. Med en målmultipel om EV/EBITDA 10 på 2019 års prognos, vilket är lägre än tidigare scenarion till följd av sämre utfall, erhålls en värdering om 19 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den globala marknaden för säkerhetslösningar förväntas växa med ca 10 % årligen och nå ett värde om ca 370 mdUSD 2023.1 Globalt investerar aktörer i identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. TCECUR adresserar flera aktörer där kraven på säkerhet är hög, bl.a. inom off shore-industrin i Norge, globala finansinstitut, energianläggningar, stora produkt- och tjänsteföretag, samhällskritiska organisationer m.fl.

  • TCECUR ska förvärva fler företag framgent

TCECURs affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.

  • Koncernledningen har tidigare erfarenhet av företagsförvärv

För att framtida förvärv ska vara lyckade förutsätter det en erfaren ledningsgrupp och styrelse, med förmåga att dels identifiera bra förvärv, och dels med rätt kompetenser att integrera förvärven i koncernen (även om dotterbolagen verkar fristående). Ole Oftedal, VD för Koncernen, har lång erfarenhet både som företagsledare och entreprenör. Henrik Nordin, CFO, har lång erfarenhet från börsnoterade internationellt ägda bolag och har varit aktiv i tidigare företagstransaktioner. Nuvarande styrelse har kompetenser som kompletterar varandra väl, med erfarenheter från både mindre och större organisationer.

  • Olika finansieringsalternativ vid förvärv

TCECUR kommer använda en kombinationen av likvida medel och aktier vid köp av företag. Vid en lägre aktiekurs minskar köpkraften med Bolagets aktier, vilket således är en risk. En lägre värdering på Koncernen kan resultera i färre förvärv, och/eller förvärv av mindre storlek. Om Koncernen som helhet inte utvecklas i önskad takt, kan kreditfinansiering försvåras. Nuvarande prognos förutsätter flera förvärv perioden 2018-2019.