TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelse-marginalen. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt prognostiseras TC Connect omsätta ca 240 MSEK år 2018 med en EBITDA-marginal omkring 8 %. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 11, härledd från en relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 43 kr per aktie. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från dagens nivåer.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario förväntas TC Connects nuvarande dotterbolag utvecklas i en snabbare takt än väntat. Drivarna till en ökad tillväxt är en högre efterfrågan från marknaden, där dotterbolagens befintliga, och potentiellt nya, produktmix får större genomslagskraft. AW Technic gynnas av god tillväxt i biometrimarknaden och företagets befintliga referenskunder kan underlätta införsäljning till nya kunder. Det kan antas att även övriga dotterbolag gynnas av AW Technics kundnätverk, d.v.s. försäljningssynergier kan uppstå. Även senaste förvärvet MySec förväntas växa i högre takt i detta scenariot. Även om försäljningen förväntas öka mer relativt angivet Base scenario, är inte dotterbolagen såpass skalbara i sin verksamhet att marginalerna förväntas stiga i samma takt. I ett Bull scenario antas dock marginalerna förbättras något. I ett Bull scenario antas TC Connect kunna identifiera större förvärvsobjekt, mätt i omsättning, relativt angivet Base scenario. Med en högre målmultipel om EV/EBITDA 11,5 på 2018 års prognos, vilket motiveras av en högre tillväxt och större Koncern-struktur, erhålls en värdering om 58 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Färre kundprojekt av bolagsspecifika anledningar, eller en försämrad konjunktur då tjänsterna och produkterna som tillhandahålls anses korrelerade med rådande konjunkturcykel, hade påverkat värderingen negativt. Den norska verksamheten har på senare tid haft utmaningar, varför ett kostnadsbesparingsprogram har kommunicerats. I ett Bear scenario kan tänkta kostnadsbesparingar komma att bli mindre än väntat, vilket påverkar marginalerna negativt. I ett Bear scenario antas ett ytterligare förvärv under 2018 (exkl. Mysec) och för perioden 2018-2019 antas TC Connect genomföra två förvärv vilka är i mindre storlek relativt tidigare angivna scenarion. Med en målmultipel om EV/EBITDA 9 på 2018 års prognos, vilket är lägre än tidigare scenarion till följd av sämre utfall, erhålls en värdering om 17 kr per aktie. Likt tidigare har hänsyn tagits till antagen kapitalstruktur gällande skuldsättning, tillgänglig kassa och utestående aktier. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den digitala utvecklingen har inom många branscher och industrier resulterat i ökad efterfrågan på säkerhets-lösningar, där aktörer globalt investerar i lösningar för identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. En delmarknad inom marknaden av säkerhetslösningar är biometrimarknaden, som enligt Tractica (2016) förväntas växa med 22,9 % årligen (CAGR) mellan 2016 och 2025, för att nå en global marknadsstorlek om 15,1 mdUSD.

  • TC Connect ska förvärva fler företag framgent

TC Connects affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.

  • Koncernledningen har tidigare erfarenhet av företagsförvärv

För att framtida förvärv ska vara lyckade förutsätter det en erfaren ledningsgrupp och styrelse, med förmåga att dels identifiera bra förvärv, och dels med rätt kompetenser att integrera förvärven i koncernen (även om dotterbolagen verkar fristående). Ole Oftedal, VD för Koncernen, har lång erfarenhet både som företagsledare och entreprenör. Henrik Nordin, CFO, har lång erfarenhet från börsnoterade internationellt ägda bolag och har varit aktiv i tidigare företagstransaktioner. Nuvarande styrelse har kompetenser som kompletterar varandra väl, med erfarenheter från både mindre och större organisationer.

  • Olika finansieringsalternativ vid förvärv

TC Connect kommer använda en kombinationen av likvida medel och aktier vid köp av företag. Vid en lägre aktiekurs minskar köpkraften med Bolagets aktier, vilket således är en risk. En lägre värdering på Koncernen kan resultera i färre förvärv, och/eller förvärv av mindre storlek. Om Koncernen som helhet inte utvecklas i önskad takt, kan kreditfinansiering försvårigas. Nuvarande prognos förutsätter flera förvärv perioden 2018-2019.