TC Connect är ett säkerhetsföretag som tillhandahåller produkter och tjänster inom digital kommunikation och biometriska säkerhetssystem. Bolaget erbjuder helhetslösningar med en produktportfölj bestående av hårdvara, säkra kommunikationsnät och service/utbildning. Verksamheten är uppdelad på tre verksamhetsområden: Kommunikation, Olja & Gas och Human ID – biometriska säkerhetslösningar. Bolaget är aktiva i Norge och Sverige.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I bull case finns en indikativ uppsida om 56 %. Med lyckade produktlanseringar, stark penetration av den svenska marknaden samt ökad efterfrågan från oljesektorn ges i vårt bull case en stabil tillväxt och lönsamhet. Med en stark omsättningstillväxt och en EBITDA-marginal om ca 5,6 % 2017 kan kassaflödet finansiera förvärv och ytterligare intergration av nya produkter. I bull case motiverar den ökade lönsamheten en mulipelexpansion. Bolaget tilldelas en EV/EBITDA-multipel om 12.7x, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 % från peer-grupps snittvärdering. Detta indikerar en uppsida om ca 56 % från dagens värdering.

Bearcase

I bear case finns en potentiell nedsida om 30 %. En tuff konkurrens om såväl personal som kunder gör att lanseringen i Sverige anstränger bolaget, vilket leder till en EBITDA-marginal om 3.7 % 2017. Vidare leder avsaknaden av pricing power, utökandet av säljstyrkan och investeringar i nya produkter till att såväl handelsvaror som operationella kostnader ökar i högre takt än försäljningen. I bear case motiverar den lägre lönsamheten en lägre mulitpel. Bolaget tilldelas en EV/EBITDA om 9.9x. Detta motsvarar en rabatt om ca 30 % från peer-grupps snittvärdering. Detta indikerar en nedsida om ca 30 %.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

TC Connect - Strukturell marknadstillväxt och förvärv bäddar för en ljus framtid

Nytecknat avtal med Norges femte största oljefält driver tillväxt. Bolaget har slutit avtal med Statoils projekt ”Johan Svendrup” som estimeras bli en av Norges fem största oljefält. Vidare estimeras investeringar i oljefält öka efter 2018.

Stabila kassaflöden från egna TETRA-nätverk. TC Connect är den enda aktören i Norge som äger ett eget TETRA-nätverk. Nätverket är uppbyggt som en abonnemangstjänst vilket innebär stabila återkommande intäkter.

Aggressiv förvärvsstrategi på en fragmenterad marknad bäddar för värdeskapande förvärv. TC Connect verkar på en fragmenterad marknad och har som strategi att agera konsoliderare. Ledningen har gedigen erfarenhet från förvärvsverksamhet. Däribland har CFO jobbat inom M&A-rådgivning och styrelseordförande på flertalet riskkapitalbolag. Eventuella förvärv medför synergieffekter.

Nya produktsegment ger exponering mot underliggande marknadstillväxt om CAGR 17.3 % fram till 2018E. Bolagets produktlansering av biometriska lösningar ger exponering mot en marknad karaktäriserad av stark underliggande marknadstillväxt.

Primära riskfaktorer ligger i integration av förvärv och tuff konkurrenssituation. Bolagets tillväxtstrategi förutsätter att förvärv utförs, vilket medför risk att förvärv inte lyckas integreras kostnadseffektivt. Branschen kännetecknas av hård konkurrens från mindre och större aktörer.

I base case finns en indikativ uppsida om 26 %. FY17 EV/EBITDA om 11.6 motsvarar en rabatt gentemot peers snittvärdering om 20 %.