TC Connect är en teknikkoncern som via verksamhetseffektiviseringar, organisk tillväxt och flera planerade förvärv ska skala upp koncernen och samtidigt öka rörelsemarginalen. Omsättningen förväntas stiga fram till 2019 då TC Connect enligt Analyst Groups prognos omsätter ca 356 MSEK med en EBIT-marginal omkring 10,5 %. Givet en målmultipel om EV/EBIT 12,8, härledd från en relativvärdering,  samt en diskonteringsränta om 10 %, är aktiens nuvärde 41 kr. Utrymme bedöms således finnas för uppvärdering från dagens nivåer.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull-scenario förväntas TC Connects nuvarande dotterbolag utvecklas i en bättre takt än väntat. Drivarna till en ökad tillväxt är en högre efterfrågan från marknaden, där dotterbolagens befintliga, och potentiellt nya, produktmix får större genomslagskraft. AW Technic gynnas av god tillväxt i biometrimarknaden och företagets befintliga referenskunder kan underlätta införsäljning till nya kunder. Det kan antas att även övriga dotterbolag gynnas av AW Technics kundnätverk, dvs. försäljningssynergier kan uppstå. Även om försäljningen förväntas öka mer relativt angivet Base-scenario, är inte dotterbolagen såpass skalbara i sin verksamhet att marginalerna förväntas stiga i samma takt. I ett Bull-scenario antas dock marginalerna förbättras något. I ett Bull-scenario antas TC Connect kunna identifiera fler förvärvsobjekt där Koncernen antas förvärva ytterligare två bolag under perioden 2018 – 2019 utöver angivet Base-scenario. Med 10 % diskonteringsränta erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 57 kr i ett Bull-scenario, efter att korrigering gjorts för likvida medel och räntebärande skulder.

Bearcase

Färre kundprojekt skulle få en negativ påverkan på tillväxten. Anledningen till färre projektarbeten kan vara dels bolagsspecifika, dels en försämrad konjunktur då tjänsterna och produkterna som tillhandahålls anses korrelerade med rådande konjunkturcykel. Den norska verksamheten har på senare tid haft utmaningar, varför ett kostnadsbesparingsprogram har kommunicerats. I ett Bear-scenario kan tänkta kostnadsbesparingar komma att bli mindre än väntat, vilket påverkar marginalerna negativt. I ett Bear-scenario antas inga förärv under 2017 och för perioden 2018-2019 antas TC Connect genomföra två förvärv, istället för fyra likt angivet Base-scenario. Med 10 % diskonteringsränta erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 15 kr i ett Bear-scenario, efter att korrigering gjorts för likvida medel och räntebärande skulder.

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den digitala utvecklingen har inom många branscher och industrier resulterat i ökad efterfrågan på säkerhetslösningar, där aktörer globalt investerar i lösningar för identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. En delmarknad inom marknaden av säkerhetslösningar är biometrimarknaden, som enligt Tractica (2016) förväntas växa med 22,9 % årligen (CAGR) mellan 2016 och 2025, för att nå en global marknadsstorlek om 15,1 mdUSD.

  • TC Connect ska förvärva fler företag framgent

TC Connects affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.

  • Koncernledningen har tidigare erfarenhet av företagsförvärv

För att framtida förvärv ska vara lyckade förutsätter det en erfaren ledningsgrupp och styrelse, med förmåga att dels identifiera bra förvärv, och dels med rätt kompetenser att integrera förvärven i koncernen (även om dotterbolagen verkar fristående). Ole Oftedal, VD för Koncernen, har lång erfarenhet både som företagsledare och entreprenör. Lars Åkerblom, CFO, har flerårig erfarenhet av att verka i bl.a. börsnoterade företag och har erfarenhet från tidigare företagstransaktioner. Nuvarande styrelse har kompetenser som kompletterar varandra väl, med erfarenheter från både mindre och större organisationer.

  • Olika finansieringsalternativ vid förvärv

I samband med potentiella förvärv har TC Connect olika finansieringsmöjligheter, där Analyst Group antar att Koncernen kommer använda en kombinationen av likvida medel och emittering av aktier. Vid en lägre aktiekurs minskar köpkraften med Bolagets aktier, vilket således är en risk. En lägre värdering på Koncernen kan resultera i färre förvärv, och/eller förvärv av mindre storlek.