Talkpool AG (”Talkpool” eller ”Bolaget”) är noterade på First North sedan maj 2016 och är verksamma inom telekom- och nätverkstjänster (TNS) samt tillhandahåller lösningar inom Internet of Things (IoT). Bolaget grundades 2000 i Schweiz och har huvudkontor i Chur. Talkpools verksamhet sträcker sig över fyra kontinenter fördelat på 20 länder och sysselsätter ca 1 300 personer. Telekom- och nätverkstjänsterna erbjuds främst i utvecklingsländer men även i industriländer såsom Tyskland och Sverige. Inom verksamhetsområdet IoT erbjuder Talkpool planering och distribution av IoT-nätverk med fokus på den europeiska marknaden.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull scenario antas IoT-området driva ytterligare omsättningstillväxt. Bolaget antas nå samma omsättning inom verksamhetsområdet TNS. Talkpool har i dagsläget flertalet kontrakt både vad gäller implementering och underhåll av nya IoT-nätverk. Kontrakten sträcker sig över Tyskland, Italien, Sverige, Norge, Portugal, Indien, Schweiz och USA. Flertalet av dessa kontrakt driver omsättning. Talkpool väntas öka sin andel av omsättningen från IoT, från ca 1 % 2016 till ca 20 % 2020. Detta är baserat på Bolagets strategi och att befintliga kontrakt väntas resultera i större ordervärden. Till följd av en ökad andel av total försäljning utgörs av det mer lönsamma segmentet IoT-tjänster kommer bruttomarginalen och tillika EBITDA-marginalen förbättras. I kassaflödesvärderingen tillämpas samma metod som beskrivits i den finansiella prognosen. Tillsammans med nuvärdet av de prognostiserade kassaflödena, beräknas ett nuvärde för oändlighetsmetoden om ca 285 MSEK, medan multipelmetoden ger ca 368 MSEK. Justerad för nettokassan och antalet aktier, indikerar de ett aktiepris om 76,3 respektive 59,4 SEK. Tillförs de samma viktning ges ett indikerat aktiepris om ca 68 SEK. (Se tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett bear scenario antas Talkpool inte lyckas med deras IoT-satsning. Bolaget antas nå samma omsättning inom verksamhetsområdet TNS, som i ett base scenario. Talkpool har i dagsläget flertalet kontrakt både vad gäller implementering och underhåll av nya IoT-nätverk. I detta scenario antas IoT-kontrakten förnyas i mycket lägre grad än i base scenariot, vilket resulterar i att omsättningen primärt drivs av TNS. Talkpool antas inte kunna öka sin andel av omsättningen från IoT utan antas i framtiden få in pilot- och testprojekt men inga faktiska ordervärden. Som följd av att IoT-delen inte växer förbättras inte Bolagets bruttomarginaler och EBITDA-marginaler. Vidare identifieras den risk som förekommer vid konsolidering av förvärvet LCC Pakistan, som till en början kommer att utgöra närmare halva Bolagets omsättning. Till följ av detta, lyckas bolaget i ett bear scenario inte skapa mervärde av förvärvet, och försäljningstillväxten stagnerar. Att döma av LCC Pakistans kraftigt högre marginaler än Talkpool identifieras dock ett visst värdeskapande. I kassaflödesvärderingen tillämpas samma metod som beskrivits i den finansiella prognosen. Tillsammans med nuvärdet av de prognostiserade kassaflödena, beräknas ett nuvärde för oändlighetsmetoden om ca 117 MSEK, medan multipelmetoden ger ca 118 MSEK. Justerad för nettokassan och antalet utstående aktier, indikerar de ett aktiepris om 25,4 respektive 25,5 SEK. Tillförs de samma viktning ges ett indikerat aktiepris om ca 25,4 SEK. (Se tabeller i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Trend mot att mobiloperatörer outsourcar TNS

Marknaden för Telecom Network Services (“TNS”), har genomgått ett paradigmskifte, där tjänster som tidigare utfördes in-house av operatörerna själva nu kommit att gradvis läggas ut till underleverantörer i syfte att minska kostnader och fokusera på kärnverksamheten. Talkpool har i dagsläget flertalet O&M-avtal (service och underhåll) från bl.a Digicel och Cellnex. Dessa kontrakt varar i snitt 2-3 år och förlängs automatiskt om inte kunden aktivt säger upp avtalet. Att byta O&M-avtal är förenat med höga risker och kostnader. Således genererar O&M-avtal stabila återkommande intäkter.

  • Väl positionerade mot IoT

Bolagets strategi är att kassaflödena från TNS ska användas till att öka försäljning och utveckla produkter inom IoT. Talkpool har en bra positionering och kompetens för att kunna växa inom detta segment. Bolaget har flertalet stora kunder inom telekombranschen, däribland operatörer och försäljare som Digicel, Tele2, Deutsche Telecom, Ericsson, Huawei. Samtliga av dessa bolag kommer att vara med i utvecklingen av IoT. 2017-12-28 erhöll Talkpool en order om 25 MSEK (2,5 MEUR) inom IoT på Haiti, vilket visar på potentialen inom detta segment. Vidare har Bolaget flertalet pilotprojekt fördelade på åtta länder.

  • Värderas till 46 kr, motsvarande uppsida om 15 %

Givet gjorda prognoser värderas Talkpool till 46 kr baserat på en kassaflödesvärdering. Prognoserna bygger på att Bolaget växer inom IoT, vilket med högre lönsamhetspotential medför marginalförbättringar.

  • Exponering mot utvecklingsländer medför risker

Bolagets strategi är att kassaflödena från TNS ska användas till att öka försäljning. Bolaget är verksamma i bl.a. Haiti, Maritius, Uganda, Tanzania, Pakistan, Irak och Mexico. Många av dessa länder kännetecknas av politisk osäkerhet, osäkert rättssystem och osäker institutionell infrastruktur.