Shortcut Media Group är en mediekoncern med verksamhet över flera affärsområden kopplade till medieproduktion. Bland bolagets affärsområden återfinns filmproduktion, efterbearbetning, trailers, grafik och relaterade digitala tjänster. Koncernen består av sju bolag, varav sex rörelsedrivande, och har som strategi att driva sin tillväxt via förvärv i en fragmenterad marknad.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Shortcut Media - Estimeras att växa 50 % för 2017

Hög omsättningstillväxt leder till EV/EBITDA om 9.0 2017. För 2017 estimeras en omsättningstillväxt om 50 % jämfört med 2016. Den beräknade omsättningsökningen baseras dels på att genomförda förvärv under 2016 är med och bidrar för helåret 2017, dels på organisk tillväxt. Vidare bidrar förvärvet av Oddway den 1 februari 2017. I kombination med högre EBITDA-marginaler, ger omsättningstillväxten ett EV/EBITDA om 9.0 respektive 7.9 för 2017 och 2018.

Digitala medieinvesteringar ökade med 21 % 2016. För helåret 2016 beräknar IRM att digitala medier utgjorde 45 % av de totala medieinvesteringarna 2016. Vidare växte  de digitala medieinvesteringarna med 21 % relativt 2015. Samtidigt är trenden bland mer traditionella kanaler som TV och bio i strukturell nedgång. Som relativt ny aktör i branschen, bedöms SMG bättre kunna kapitalisera på trenden mot digitala medier än konkurrenter med långvariga affärer i traditionella mediekanaler.

Expansion såväl geografiskt som över fler tjänstesegment diversifierar intäktsbasen. I takt med att SMG växt har bolaget både utökat sitt tjänsteerbjudande och expanderat geografiskt. Med större spridning av intäkter över olika tjänstesegment och geografiska områden, ges en mer diversifierad intäktsbas.

Risker främst hänförliga till hög förvärvstakt. Med ett stort antal förvärv på kort tid finns risk för att bolaget misslyckas att integrera de nyförvärvade dotterbolagen i koncernen. Eftersom bolaget är av tjänstekaraktär är det viktigt att ny personal och nyckelpersoner ges goda incitament att stanna i koncernen.