Objektiva & patientvänliga SensoDetect-metoden.
SensoDetect®-metoden mäter hjärnstammens reaktion, s k evoked potentials, på ljudstimuli och är idag ett objektivt diagnostiskt stöd för ADHD, Aspergers syndrom och schizofreni. Fem stycken yt-elektroder fästs på patientens huvud (tre i pannan samt en bakom vardera örat) för att registrera evoked potentials som induceras genom 15 minuters uppspelning av klick-ljud via hörlurar från hjärnstamsaudiometern SensoDetect® BERA (Brainstem Evoked Response Audiometer). Rådata skickas till SensoDetect för signalprocessering av SensoDetect® BAS (Brain Analysis Support) som även utför algoritmisk jämförelse mot databas och ger analyssvar. Metoden har potential för att snabbare och säkrare identifiera eller utesluta samsjuklighet för adekvat behandling. Detta ger utrymme för sjukvården att förkorta utredningstid till gagn för patient och anhöriga. Metoden kräver inget aktivt deltagande från patienten som tillåts somna under mätningen. Därmed reduceras risker med enbart subjektiv bedömning och eventuella problem med bristande kommunikation.

SensoDetect vidareutvecklar idag tekniken för att identifiera biosignaturer i hjärnstamsaudiogram för ytterligare psykiatriska tillstånd såsom bipolär sjukdom, depression, ADHD för barn och ungdom samt för demenssjukdomar. Det är viktigt att kunna ställa diagnos även på dessa sjukdomar utifrån biologisk perspektiv utan att uteslutande förlita sig till intervju och skattning då behandlingen oftast är medicinering.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

SensoDetect – Goda förutsättningar för kraftigt ökad försäljning

Sensitivitet och specificitet på över 80 %
En tidigare studie har visat att SensoDetects metod kunde indikera ADHD i vuxen ålder och schizofreni med en sensitivitet och specificitet på över 80 %. Studien visar ett betydligt bättre resultat än de subjektiva tester som görs idag och är en tydlig kvalitetsstämpel för bolaget, något som är viktigt att inneha för att öka försäljningen.

1 % av marknaden i Skandinavien och Europa kan resultera i en omsättning på 11.8 MSEK
I Skandinavien och Europa görs idag ca 600 000 st. patientutredningar/år enbart gällande vuxen-ADHD och schizofreni. Endast 1 % av marknaden kan resultera i en helårsomsättning på 11.8 MSEK. Historiskt högsta helårsomsättning för SensoDetect är 2.9 MSEK.

Nyligen tecknat avtal för etablering i UK
Ett konsultavtal har tecknats med företaget Mega Ace Consultancy där syftet är att stödja aktiviteter för en marknadsintroduktion i UK, med möjlighet för expansion till andra marknader. En lyckad marknads-introduktion ses som en stark trigger under 2016.

Risk för nyemission vid svag försäljningsutveckling
Vid bristfälliga resultat från studier som leder till försämrade försäljningsmöjligheter och slutligen finansiella problem finns risk för nyemission. Med en kassa på ca 7.5 MSEK och med aktuell burn rate är bolaget finansierade till omkring sista kvartalet 2016 utan tillskjutande medel.