SensoDetect AB (”SensoDetect” eller Bolaget”) är ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Bolaget har kommunicerat en intjäning, vid minimum 600 st. test per år, om ca 1 000 SEK per test. Denna faktor bedöms därefter sjunka i takt med att kunderna ökar minimiantalet tester (se sida 9). Denna faktor anses vara konstant i ett Bull scenario. Den drivande faktorn härleds till antalet BERA 3.0 på marknaden. Bolaget har kommunicerat att leverera 20 st. under 2018, varav 10 st. levereras via klausul. Detta anses vara gällande även i ett optimistiskt scenario. Den största intäktsdrivaren i SensoDetect härleds till antalet utställda BERA 3.0. Bolaget har själva räknat med totalt 200 st. utställda BERA 3.0 vid bokslut 2019. Kostnaden för tillväxt gör att SensoDetect inte estimeras redovisa lönsamhet Q1 2019, vilket de gör i ett Base scenario (se sida 12). Däremot blir effekten av dessa investeringar i verksamheten substantiella, och estimeras generera 64 MSEK i omsättning, respektive 22 MSEK i EBITDA. Kostnaden för aggressivare expansion leder till att SensoDetect fortsatt kommer behöva ta in kapital, till en likvärdig summa om 13 MSEK, enligt liknande principer (Se sida 12). För att utvärdera den potentiella uppsidan i ett Bull scenario revideras Stadie 3, för att på ett mer jämförbart sett illustrera den potentiella uppsida SensoDetect indikerar. Givet att Sensodetect når sitt mål om 200 st. BERA 3.0 2019, resulterar det i en omsättning om 64 MSEK, vilket implicerar ett högre börsvärde. ScandiDos är därtill ej lönsamt och beror på två stora kunder (Varian och Elekta). Sensodetect förväntas vara lönsamt genom ett väl diversifierat kundnätverk. Nedan presenteras en potentiell värdering, givet ovan nämnda antaganden. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

En av de tuffaste utmaningarna för SensoDetect ligger i att övertyga kunderna till att byta arbetssätt. Bolaget har själv mött denna trögrörlighet i branschen, med en misslyckad satsning av BERA 2.0. Då den största intäktsdrivaren för verksamheten bygger på antalet levererade BERA 3.0, handlar detta Bear scenario om vilka konsekvenser ett ytterligare marknadsmisslyckande skulle innebära för SensoDetect. I ett scenario där SensoDetect levererar 8 st. BERA 3.0 2019, dvs. mindre än hälften av vad Bolaget förväntas i Base scenario 2018. Vidare bedöms churn i detta scenario stiga till uppemot 20 % 2018 och 55 % 2019. Då SensoDetect inte lyckas leverera mer än 2018 estimerade nivåer av BERA 3.0 till marknaden, bedöms marknaden inte vara mogen för denna praxisförändring ännu. En lägre lönsamhet medför att Bolaget behöver potentiellt anskaffa kapital i två omgångar. Givet gjorda antaganden, väljs en ny alternativinvestering som kan vara mer relevant i detta scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 20 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

  • Väl genomtänkt incitamentsstruktur Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning

Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta genererar öppningar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära intill väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.

  • Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 1,60 kr

I enlighet med SensoDetects kommunicerade mål om antal levererade BERA 3.0 under 2018, prognostiseras att 20 st. BERA 3.0 levererats vid utgången av 2018. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 4 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 1,60 kr 2018.

  • Förväntad kapitalanskaffning kan möjliggöra ytterligare marknadsexpansion framgent

Då SensoDetects affärsmodell bygger på PPU, förblir intäkterna något laggade mot mängden levererade BERA 3.0. Således kan Bolaget komma att ta in ytterligare kapital, för att möjliggöra marknadsexpansion. Mot bakgrund av det guidade kapitalbehovet om 20 MSEK och dagens estimerade kassa om ca 3 MSEK, bedöms 13 MSEK vara ett rimligt emissionsbelopp.