SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Aktien har sedan starten 2017 fallit med ca 25 % och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 1,4 MSEK resp. 21,5 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario lyckas SensoDetect att leverera fler BERA 3.0 än i tidigare angivna scenarion. En faktor som motiverar detta är Bolagets fördelaktiga affärsmodell, vilken innebär att system ställs ut gratis till kunder som sedan får utvärdera och sedermera köpa tester. I ett Bull scenario prognostiseras 17 st. levererade BERA 3.0 2018, 100 st. 2019 och 800 st. 2020. Med en sådan utveckling genereras en betydande effekt i försäljningen, där omsättningen prognostiseras uppgå till 33,5 MSEK 2019, med ett EBITDA-resultat på ca 8,9 MSEK. Då SensoDetect prognostiseras växa i en högre takt, där stor del av försäljningen väntas slå igenom 2019 likt tidigare Base scenario, utgår värderingen fortsatt från omsättningen. Med en prognostiserad omsättning om ca 33,5 MSEK 2019, och en målmultipel om P/S 7 på 2019 års prognos, ger det ett bolagsvärde om ca 100 MSEK. Värderingen 2018 härleds genom en diskontering från 2019 med en kalkylränta om 15 %, samt en värderingsrabatten om 50 % till följd av att genomslag i marknaden ännu inte har skett. Sammantaget erhålls ett potentiellt värde om 3,3 kr per aktie på 2018 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

En av de största utmaningarna för SensoDetect ligger i att övertyga kunderna till att byta arbetssätt. Bolaget har själv bemött denna trögrörlighet i branschen, med en tidigare mindre lyckad satsning av BERA 2.0. Då den största intäktsdrivaren för verksamheten bygger på antalet levererade BERA 3.0, handlar detta Bear scenario om vilka konsekvenser ett ytterligare marknadsmisslyckande skulle innebära för SensoDetect. I ett Bear scenario prognostiseras SensoDetect leverera 8 st. levererade BERA 3.0 2018, 10 st. 2019 och 200 st. 2020. Då SensoDetect i ett Bear scenario inte lyckas leverera mer än 2018 estimerade nivåer av BERA 3.0 till marknaden, bedöms marknaden inte vara mogen för denna praxisförändring ännu. Då SensoDetect prognostiseras växa i en lägre takt, där försäljningen inte når upp till önskvärda nivåer 2019, motiverar det en lägre värdering i ett Bear scenario. Med en prognostiserad omsättning om ca 8,3 MSEK 2019, en lägre målmultipel om P/S 6 på 2019 års prognos till följd av lägre tillväxt och en värderingsrabatt om 50-60 % perioden 2018-2019, ger det ett bolagsvärde om ca 22 MSEK år 2018. Likt tidigare angivna scenarion härleds värderingen 2018 genom en diskontering från 2019 med en kalkylränta om 15 %. Värderingsrabatten om 50-60 % perioden 2018-2019 motiveras av att det i ett Bear-scenario är för tidigt att avgöra hur utvecklingen kan komma att se ut efter 2019, och ifall ett marknadsgenombrott då kan komma att ske. Sammantaget erhålls ett potentiellt värde om 0,7 kr per aktie på 2018 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Framgångar i Bolivia och Sydkorea

SensoDetect har under 2018 levererat BERA 3.0 till flera marknader, bl.a. Bolivia och Sydkorea. Bolagets distributör i Bolivia har sedan tidigare visat upp åtta LOI:s från intresserade köpare. Under september 2018 stod det klart att distributören i Sydkorea meddelat samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0. Sammantaget är det positivt att SensoDetects distributörer redan börjat komma igång med införsäljningen av BERA 3.0, och närmast bedöms utvecklingen i både Sydamerika och Asien som extra intressant att följa.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 15 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om
1,4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

  • Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 2,1 kr

SensoDetects kommunicerade mål om 20 st. levererade BERA 3.0 under 2018 har justerats till 15 st. i analysen. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 1,4 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar och en härledning av värdering, indikeras ett ”fair value” om 2,1 kr 2018.

  • 2018 har bland annat innehållit leverans av BERA 3.0 och en riktad emission

Under mars genomförde SensoDetect en riktad emission, vilket således stärkte kassan och minskade den finansiella risken inför resten av året. Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll och den finansiella ställningen ses inte längre som ett hot mot aktiekursutvecklingen under 2018. Under H1-18 levererade SensoDetect den första BERA 3.0, och sedan dess har Bolaget levererat systemet till flera marknader.