SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera produkten, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 50 % i psykiatrin enligt Bolaget. Marknadslanseringen förväntas ske under 2019 och givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering. Baserat på gjord multipelvärdering härleds ett värde per aktie om 1,9 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario lyckas SensoDetect att leverera fler BERA-system än i tidigare angivna scenarion. En faktor som motiverar detta är Bolagets fördelaktiga affärsmodell, vilken innebär att system ställs ut gratis till kunder som sedan får utvärdera och sedermera köpa tester. I ett Bull scenario prognostiseras närmare 20 st. BERA-system levereras under 2019, vilket fortsätter växa snabbt under 2020. Med en sådan utveckling genereras en större effekt i försäljningen, där omsättningen prognostiseras uppgå till 0,6 MSEK 2019 och 27 MSEK 2020. Under 2020, i ett Bull scenario, når SensoDetect en god lönsamhet tack vara applicerad affärsmodell med ett EBITDA-resultat på ca 4,8 MSEK. Då SensoDetect prognostiseras växa i en högre takt, där stor del av försäljningen väntas slå igenom 2020 likt tidigare Base scenario, utgår värderingen fortsatt från omsättningen. Med en prognostiserad omsättning om ca 27 MSEK 2020, och en målmultipel om P/S 4,5 på 2020 års prognos, ger det ett bolagsvärde om ca 123 MSEK, motsvarande 3,4 kr per aktie i ett Bull scenario.

Bearcase

En av de största utmaningarna för SensoDetect ligger i att övertyga kunderna till att byta arbetssätt. Bolaget har själv bemött denna trögrörlighet i branschen, med en tidigare mindre lyckad satsning av BERA 2.0. Då den största intäktsdrivaren för verksamheten bygger på antalet levererade BERA 3.1, och till viss del 3.0, handlar detta Bear scenario om vilka konsekvenser ett ytterligare marknadsmisslyckande skulle innebära för SensoDetect. I ett Bear scenario prognostiseras SensoDetect leverera mellan 5-10 st. BERA-system under 2019 som börjar genera intäkter. Därefter antas tillväxten i antalet sålda system vara lägre än angivna Base och Bull scenarion, till följd av svårigheter att få fäste på marknaden hos nya aktörer. Då SensoDetect i ett Bear scenario inte lyckas leverera mer än tio st. BERA-system under 2019, bedöms marknaden inte vara mogen för denna praxisförändring ännu. Då SensoDetect prognostiseras växa i en lägre takt, där försäljningen inte når upp till önskvärda nivåer 2019 och 2020, motiverar det en lägre värdering i ett Bear scenario. Med en prognostiserad omsättning om ca 9,3 MSEK 2020, en målmultipel om P/S 3 på 2020 års prognos, ger det ett bolagsvärde om ca 28 MSEK år 2020, motsvarande 0,8 kr/aktie i ett Bear scenario. Den lägre värderingen motiveras av att det i ett Bear-scenario är för tidigt att avgöra hur utvecklingen kan komma att se ut efter 2020, och ifall ett marknadsgenombrott då kan komma att ske.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Behov av verktyg för att snabbt identifiera psykiska sjukdomar

50 % av personer med mentala sjukdomar utvecklar dem före 15 års ålder. Därav är tidiga diagnoser av stor betydelse, dels för att reducera individens lidande, dels för att minska samhällets omkostnader. 23 % av svårt psykiskt sjuka nås av specialistvård i OECD läder, vilket understryker samhällets behov av snabba och precisa diagnostiseringsverktyg. Givet en lyckosam marknadslansering finns det bra utrymme för SensoDetect att möta marknadens efterfrågan.

  • Framgångar i Bolivia och Sydkorea

Bolagets distributör i Bolivia har sedan tidigare visat upp åtta LOI:s från intresserade köpare. Under september 2018 stod det klart att distributören i Sydkorea meddelat samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0. Närmast bedöms utvecklingen i både Sydamerika och Asien som extra intressant att följa, där SensoDetect nyligen kommunicerade att planen är att lansera  i Sydkorea under Q4-19.

  • Lovande resultat från BERA 3.1 – innebär samtidigt förlängd studietid

SensoDetects plan var att kommersialisera BERA under 2018 med start i Bolivia, men då testerna i Bolivia-studien med BERA 3.1 på batteridrift visat en förbättring av kvalitén på mätdata med mindre störningar, valde SensoDetect att skjuta upp lanseringen och istället slutföra studien med enbart BERA 3.1. Analyst Group räknar därför med att en bred marknadslansering kommer ske under H2-19.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2019

Bolaget säljer BERA-systemet genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Även om BERA estimeras lanseras under H2-2019 är nuvarande likviditet i Bolaget på låga nivåer, varför ytterligare extern kapitalanskaffning under 2019 är sannolikt.