SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Kursen har på ett år fallit med ca 8 % och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 3,5 MSEK resp. 25 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

Se intervju med VD Johan Olson

Finansiella Scenarier

Bullcase

Bolaget har kommunicerat en intjäning, vid minimum 600 st. test per år, om ca 1 000 SEK per test. Denna faktor anses vara konstant i ett Bull scenario. Den drivande faktorn härleds till antalet BERA 3.0 på marknaden. Bolaget har kommunicerat att leverera 20 st. under 2018, varav 10 st. levereras via klausul. Vidare räknar Bolaget med totalt 200 st. leveranser under 2019. Detta anses vara gällande i ett optimistiskt scenario. Kostnaden för tillväxt gör att SensoDetect inte estimeras redovisa lönsamhet Q1 2019. Däremot blir effekten av dessa investeringar i verksamheten substantiella, och estimeras generera 53 MSEK i omsättning, respektive 10 MSEK i EBITDA på helåret 2019. För att utvärdera den potentiella uppsidan i ett Bull scenario revideras Stadie 3, således erhålls ett mer rättvisande jämförelseobjekt, sett till att illustrera den potentiella uppsida SensoDetect potentiellt förmår i ett optimistiskt scenario. Givet att SensoDetect når sitt mål om 200 st. BERA 3.0 2019, resulterar det i en omsättning om 53 MSEK, vilket implicerar ett högre börsvärde. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

En av de största utmaningarna för SensoDetect ligger i att övertyga kunderna till att byta arbetssätt. Bolaget har själv bemött denna trögrörlighet i branschen, med en tidigare mindre lyckad satsning av BERA 2.0. Då den största intäktsdrivaren för verksamheten bygger på antalet levererade BERA 3.0, handlar detta Bear scenario om vilka konsekvenser ett ytterligare marknadsmisslyckande skulle innebära för SensoDetect. Nedan presenteras ett scenario där SensoDetect levererar 10 st. BERA 3.0 2019, d.v.s. 20 % av vad Bolaget förväntas göra i Base scenario 2019. (Se graf i analysen för förtydligande) Vidare bedöms churn i detta scenario stiga till uppemot 20 % för 2018 och 2019. Då SensoDetect inte lyckas leverera mer än 2018 estimerade nivåer av BERA 3.0 till marknaden, bedöms marknaden inte vara mogen för denna praxisförändring ännu. En lägre lönsamhet medför att Bolaget potentiellt behöver anskaffa kapital ytterligare en gång. Givet gjorda antaganden, väljs en ny alternativinvestering vilken anses mer relevant i detta scenario. (Se tabell i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdes-barriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 17 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 3,5 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

  • Väl genomtänkt incitamentsstruktur Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning

Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta öppnar dörrar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära med väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.

  • Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 2,1 kr

SensoDetects kommunicerade mål om 20 st. levererade BERA 3.0 under 2018 har justerats till 17 st. Vidare justeras den förväntade utspädningen från prognos om     35 % till faktiska 23 %. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 3,5 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 2,1 kr 2018.

  • Q1 2018 bjöd dels på en första leverans av BERA 3.0 och dels en riktad emission

Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll och den finansiella ställningen ses inte längre som ett hot mot aktiekursutvecklingen under 2018. SensoDetect har lärt sig av sina tidigare misstag och avser att fortsätta samarbetet med bl.a. Recall Capital. Totalt har 3 st. BERA levererats och Bolaget guidar om ett positivt mottagande av systemet. SensoDetect har påbörjat 2018 på ett lovande sätt.