SDS har på kort tid lyckats vända verksamheten från förlust under Q1-18 till break even under Q2 och Q3. Bolaget har under Q4-18 erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordern i Etiopien anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 24,0 MSEK 2019E. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 34 SEK på 2019 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

SDS verkar på en marknad med god tillväxt, där företag blir allt mer digitala. Systemet ERS 360 möjliggör omfattande besparingar för telefonoperatörer på den afrikanska marknaden, vilket innebär att SDS tillhandahåller ett i många fall affärskritiskt system. I ett Bull scenario bör SDS, enligt Analyst Groups uppfattning, därav ha möjlighet att höja sina avgifter för bl.a. support framgent. Samtidigt är det viktigt att påpeka att SDS sannolikt prioriterar kundtillväxt före prishöjningar, varför det bedöms som osannolikt att Bolaget på kort sikt kommer höja priserna för licenser och installationer. I ett Bull scenario antas vidare att penetrationsgraden i Etiopien växer snabbare än tidigare estimerat. Kostnaden för scratch cards är hög, och Ethio Telecom, som tidigare haft monopol på telekomtjänster i Etiopien, bör ha incitament att snabbt övergå till elektronisk distribution. Givet en situation då Ethio Telecom anser det mer angeläget att övergå till SDS system, drivet av exempelvis ökad konkurrens på marknaden, antas en initial penetration om 9 % 2019E och 15 % 2020E. I ett sådant scenario estimeras intäkterna från den Etiopiska marknaden uppgå till 62 MSEK 2020E. Då SDS i ett Bull scenario antas växa i högre takt och nå högre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en högre värdering. Givet en högre värderingsmultipel om 23,1 på SDS och SDD, och en diskonteringsränta om 14 % erhålls en värdering om 47 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario bedöms det som sannolikt att det tar längre tid än väntat att integrera SDS system på den etiopiska marknaden. Även om det bedöms som sannolikt att Ethio Telecom har stora incitament att snabba på processen, då det leder till besparingar, så är denna bedömning svår att göra. Det finns ett antal faktorer som talar för att det kan komma att ta tid tills SDS har uppnått en önskvärd penetrationsgrad i Etiopien. Bland dessa faktorer återfinns, bortsett från Ethio Telecoms incitament, att det tar tid att ändra beteenden – den etiopiska befolkningen är sannolikt vana vid scratch cards och har förmodligen låg förståelse för varför elektronisk påfyllning är det smidigare valet. Vidare måste de tusentals återförsäljare som för närvarande säljer scratch cards utbildas i hur de använder SDS system, vilket också kan vara tidskrävande. Detta väntas summerat leda till att penetrationen av den etiopiska marknaden tar längre tid än tidigare estimerat, vilket leder till en lägre estimerad omsättning 2019 och 2020 i ett Bear scenario. I ett Bear scenario förväntas vidare att SDS kommer bygga för tillväxt, vilket innebär att Bolaget ökar antalet anställda etc. i syfte att ha möjlighet att hantera den större, förväntade organisationen. Med tanke på att försäljningen blir lägre än tidigare estimerat resulterar detta i utebliven vinst under 2019. Då SDS i ett Bear scenario antas växa i lägre takt och med sämre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en lägre värdering. Givet en lägre värderingsmultipel, och en diskonteringsränta om 10 % erhålls en värdering värdering om 17 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Skalbar affärsmodell möjliggör marginalexpansion

Bolaget har en omfattande sälj- och utvecklings-organisation med cirka 56 anställda och ytterligare 68 konsulter, vilket medför höga baskostnader. Organisationen är dock placerad i lågkostnadsländer, och vid högre försäljningsvolymer tillkommer emellertid inga större kostnader. Detta medför en skalbar affärsmodell, och när nya avtal signeras kan vinsten öka snabbt.

  • Antalet mobilanvändare i Afrika fortsätter öka

GSMA estimerar att cirka 44 % av befolkningen i Afrika äger en mobiltelefon. Detta är lägre än det globala snittet om 66 %. Som ett resultat av bl.a. BNP-tillväxt och teknologisk utveckling som möjliggör billigare mobiltelefoner förväntas antalet mobilanvändare i Afrika öka med en CAGR om 4,6 % under perioden 2017-2025. Detta gynnar SDS då befintliga avtal kan behöva skalas upp.

  • Avtal i Etiopien har omfattande potential

SDS tecknade nyligen ett avtal på den Etiopiska marknaden med landets monopolaktör, som har cirka 66 miljoner abonnenter. Avtalet innebär besparingar för den etiopiska operatören som uppskattas till cirka 1-2 mdSEK årligen. Avtalet baseras på en intäktsdelningsmodell, där SDS erhåller en procentandel på varje transaktion. Givet den besparing som SDS möjliggör estimeras avtalet vara värt cirka 50 MSEK totalt under 2019 och 2020.

  • Expansion till nya marknader ses som option

SDS har avtal med MTN, en av världens största operatörer, på nästan samtliga av MTNs marknader. Än så länge finns dock inga avtal  på 6 av de 21 marknader som MTN är verksamma. Det bedöms som sannolikt att SDS framgent kommer ha möjlighet att skriva avtal med MTN på, om inte alla, åtminstone två av dessa marknader. Givet en licensmodell kan dessa avtal enligt Analyst Groups uppskattning vara värda cirka 10-15 MSEK initialt.

  • Förvärv av eProducts möjliggör synergier

SDS förvärvade nyligen eProducts terminaler och IP-rättigheter. Köpeskillingen uppgick till 0,2 MSEK. eProducts hade 2017 en omsättning om 111 MSEK. SDS ambition är att med hjälp av befintlig teknologi effektivisera verksamheten, vilket kan leda till besparingar.