Scandinavian Enviro Systems AB förhandlar med intressenter gällande kontrakt om delägande av pyrolysanläggningar med Enviro Systems teknologi, vilket förväntas vara den främsta potentiella värdedrivaren framgent. Genom anläggningen i Åsensbruk demonstrerar Bolaget deras patenterade teknik samtidigt som de säljer kimrök från anläggningen till slutkunder såsom Volvo Cars. Förväntade avtal om anläggningar motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK i ett Base scenario, vilket motsvarar en uppsida om 60 %.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 1,44 SEK, vilket indikerar en uppsida om 244 %. I ett Bull scenario skriver Bolaget sitt första delägarkontrakt 2019. Detta förväntas ge en snöbollseffekt som resulterar i totalt 10 avtal om delägda anläggningar till och med 2025. I ett Bull scenario förväntas även ägarandelen i anläggningarna vara högre, i snitt 47 % jämfört med 40 % i Base scenario. Värderingen utgår från en exit multipel om EV/EBITDA x10 på Enviros prognostiserade EBITDA-resultat om ca 261 MSEK år 2027, där framtida resultat nuvärdesberäknas med en WACC om ca 13 %. Värderingen inkluderar en rabatt på grund av osäkerheten kring om förväntade avtal faktiskt kommer slutas. Beräkningen av värdet på förväntade delägaravtal motiverar ett potentiellt värde per aktie om 1,44 SEK efter full utspädning från teckningsoptioner, vilket implicerar en uppsida om 244 %.

Bearcase

I ett Bear scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,36 SEK, vilket indikerar en nedsida om -20 %. I ett Bear scenario sluts inga delägaravtal närmaste åren och utsikterna för att det sker stannar av eller sjunker från dagens förväntningar, till följd av t.ex lägre investeringsvilja bland potentiella kunder eller nya alternativ till Enviro Systems erbjudande. Under 2021 behöver Bolaget i ett Bear scenario göra en kapitalinjektion och i kombination med lägre förhoppningar från marknadens sida motiveras en lägre värdering. Omsättningen förväntas uppgå till 1 525 TSEK 2020E från anläggningen i Åsensbruk. Sammantaget motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,36 SEK, vilket implicerar en nedsida om -14 %

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

I ett Base scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK, vilket indikerar en uppsida om 60 %. I ett Base scenario sluter Bolaget sitt första kontrakt nästa år, sedan tar det 24 månader för produktionen att starta i den delägda anläggningen. Även om fler kontrakt sluts innan dess förväntas inte fler projekt börja byggas innan första anläggningen är färdigställd. I ett Base scenario, givet vissa förutsättningar, antar Analyst Group att det kan vara rimligt att sju avtal om delägda anläggningar slutas till och med 2025, där en anläggning genererar ca 68 MSEK i EBITDA innan delning mellan anläggningens ägare. Värderingen utgår från en exit multipel om EV/EBITDA x7 på Enviros prognostiserade EBITDA-resultat om ca 139 MSEK år 2027, där framtida resultat nuvärdesberäknas med en WACC om ca 14 %. Värderingen inkluderar en rabatt på grund av osäkerheten kring om förväntade avtal faktiskt kommer slutas. Beräkningen av värdet på förväntade delägaravtal motiverar ett potentiellt värde per aktie om 0,67 SEK efter full utspädning från teckningsoptioner, vilket implicerar en uppsida om cirka 60 %.