Rottneros AB är ett svenskt bolag som verkar på en marknad för avsalumassa och är en global leverantör av långfibrig kemisk blekt och oblekt massa samt mekaniska massor av typerna CTMP och slipmassa. Produktionen sker vid två svenska massabruk och dessa bruk har självständiga resultatenheter samt egna försäljningsorganisationer.

  • I Vallviks Bruk producerar bolaget långfibrig kemisk blekt sulfatmassa samt långfibrig kemisk oblekt massa.
  • I Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av typen CTMP och slipmassa.

Det övergripande målet i verksamheten är att ge en konkurrenskraftig avkastning i form av värdeutveckling och direktavkastning till aktieägarna jämnt över en konjunkturcykel. För att uppnå detta måste bolaget skapa ett mervärde för sina kunder, erbjuda konkurrenskraftiga produkter, satsa på tillväxt samt minska volatiliteten i resultatutvecklingen under svängningarna som råder i olika konjunkturlägen.

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

Rottneros – Högt massapris och dollarkurs driver 143 % vinsttillväxt 2015

Stigande massapriser och hög dollarkurs förstärker resultatet. Massapriserna som anges i dollar är i dagsläget nära 14-årshögsta och tack vare den höga dollarkursen ser priserna ut att bli historiskt höga i svenska kronor vilket driver upp resultatet. Detta anser vi kunna generera en direktavkastning på upp till 1 kr per aktie år 2016.

Dagens aktuella P/E-tal 7,0 kan anses missvisande. För 2014 redovisade bolaget en skatteintäkt på 19 Mkr från en uppskjuten skattefordran och därmed högre earnings. Utan skattefordran om nu totalt 69 miljoner hade motsvarande earnings varit cirka 89 (133) mkr vilket ger P/E 10,46.

Prognostiserat toppresultat för 2015. Enligt våra prognoser kommer resultatet 2015 landa på cirka 320 Mkr vilket innebär en vinstillväxt om 143 % från 2014 och med dagens kurs ger det ett P/E-tal på 2,9 vilket är extremt lågt. Detta kan motivera en kortsiktig upphandling av aktien från marknaden och ge ytterligare uppsving i kursen under året.

Free Cash Flow (FCF)-värderingen indikerar dock en fundamental övervärdering på längre sikt. Vår prognos är att massapriset kommer sjunka framöver dels på grund av en minskad efterfrågan. Dessutom så är priselasticiteten mot utbudet hög vilket innebär att höga massapriser lockar fler producenter vilket i sin tur ökar utbudet och priserna pressas då ned tillslut. Det fundamentala värdet enligt FCF-värderingen beräknas till 5,2 kr per aktie (-14,8 %) enligt vår massaprisprognos.