Redwood Pharma utvecklar produktkandidaten RP101 samt drug delivery-systemet IntelliGel®. Bolaget riktar sig främst mot behandling av DED (Dry Eye Disease) men IntelliGel tros kunna utlicenseras för andra applikationer. Bolaget fokuserar främst på forskning och utveckling och ska därmed generera intäkter genom royaltyintäkter och milestones med större läkemedelsbolag som kan sköta produktion och distribution. Fas II-studier är planerade att inledas under H2 2017.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario löses samtliga teckningsoptioner in under sommaren och tillför tillräcklig med kapital för att kunna genomföra fas II-studier. Med tanke på den goda utgångspunkten är resultaten positiva från studierna. De positiva kliniska resultaten leder till avtal med en större läkemedelsproducent och RP101 utlicenseras. Licenstagaren tar därefter fortsatta utvecklingskostnader och kassaflöden från royaltyintäkter och milestones-betalningar går till utveckling av andra produktprojekt. Detta ger också att ingen ytterligare extern finansiering krävs. På kort sikt visar IntelliGel positiv data vid toxikologiska studier. Detta leder till att plattformen utvärderas för användning i kombination med andra substanser än den substans som ingår i RP101. En utlicensering leder till intäkter redan 2018, vilka bidrar till att täcka bolagets utvecklingskostnader. I ett hypotetisk bull-scenario, vilket baseras på att bland annat ovan gjorda antaganden förverkligas, uppnås 10 % marknadspenetration med RP101. Detta innebär för licenshavaren en toppförsäljning om ca 2,9 mdSEK. Samtidigt utlicenseras IntelliGel separat och toppförsäljningen för licenshavaren uppgår till ca 2,0 mdSEK. Då marknadspotentialen är stor och Redwood Pharma har en till synes attraktiv produkt är även uppköp en möjlighet.

Bearcase

Vid ett bear-scenario löper teckningsoptionerna ut OTM (Out of The Money) vilket leder till att ingen ytterligare finansiering tillförs under sommaren. Aktieutvecklingen kan bero på ett flertal anledningar, såsom ett minskat informationsflöde från bolaget eller sämre resultat än väntat angående patent eller aktuella studier. Trots avsaknaden av finansiering från tecknings-optionerna kan det antas att fas II-studier inleds under 2017. Burn rate förväntas uppgå till ca 3 MSEK/kvartal efter studierna inleds, vilket leder till att ytterligare rörelsekapital krävs under 2018 för att kunna slutföra studierna. Detta skulle kunna pressa kursen redan vid utfallet för teckningsoptionerna. I ett alternativt bear-scenario slutför bolaget fas II-studier med icke tillfredställande resultat. Detta leder till att ytterligare studier måste genomföras för att kunna fortsätta utvecklingen av RP101. Detta, givet samma alternativt högre burn rate, leder till att ytterligare finansiering krävs. I ett s.k. worst case-scenario misslyckas de kliniska studierna. Om ytterligare refinansiering ej finns tillgänglig, eller potentiell finansiering via försäljning av tillgångar inte är möjligt eller tillräcklig, kan en omstrukturering alternativt likvidering inträffa. Sannolikheten för detta scenario bedöms dock som låg i dagsläget.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Redwood Pharma - Högt tempo kan motivera över 300 % uppsida

Planenlig utveckling sedan börsnotering. Sedan Redwood Pharma noterades vid AktieTorget 2016, har utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt RP101 skett planenligt. Fas II-studier väntas påbörjas H2 2017.

Förvärvade rättigheter ökar sannolikheten för framgångsrika kliniska studier. RP101 består av en aktiv substans som har visat positiv data i två fas II-studier, samt en hydrogel som kontrollerar hur den aktiva substansen transporteras till ögat. Den positiva datan ökar sannolikheten för goda resultat samt effektiviserar processen vid kommande kliniska studier av RP101.

Potentiellt höga marknadsandelar på marknad värd 2,6 mdUSD 2020E. Den globala marknaden för torra ögon estimeras vara värd 2,6 mdUSD 2020E, och med avsaknad av bra behandlingsmetoder finns potential för att vinna stora marknadsandelar.

Potentiell uppsida om 312 %. En riskjusterad nuvärdesvärdering indikerar en uppsida om 312 % inom 18 månader. Även vid en jämförelse av alternativinvesteringar finns potential för en uppsida.

Risk i optionslösen och odiversifierad produktportfölj. Givet en burn rate om ca 3 MSEK/kvartal tros optionslikviden krävas för slutförande av fas II-studier. Av naturliga skäl är det av stor vikt att rådande aktiekurs överstiger teckningskursen under teckningsperioden, vilket i sig är en risk. Vidare har bolaget en relativt smal produktportfölj, något som kan utgöra en risk på sikt.