Redwood Pharma AB utvecklar produktkandidaten RP101 och drug delivery-systemet IntelliGel®. Bolaget riktar sig främst mot behandling av DED (Dry Eye Disease) men IntelliGel tros kunna licensieras för andra applikationer. Bolaget fokuserar främst på forskning och utveckling och ska därmed generera intäkter genom royaltyintäkter och milestone-betalningar

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario fulltecknas emissionen och samtliga TO2 löses in efter sommaren och tillför tillräcklig med kapital för att kunna genomföra fas II-studier. Med tanke på den goda utgångspunkten med tidigare klinisk data är studierna framgångs-rika. De positiva kliniska resultaten leder till avtal med en större läkemedelsproducent och RP101 licensieras. Licenstagaren tar därefter fortsatta utvecklingskostnader. Kassaflöden från royalty-intäkter och milestones-betalningar går till utveckling av andra produktprojekt. Detta medför att ingen ytterligare extern finansiering krävs. På kort sikt visar IntelliGel positiv data vid toxikologiska studier. Detta leder till att platt-formen utvärderas för användning i kombination med andra substanser än den som ingår i RP101. En utlicensering leder till intäkter redan 2018, vilka bidrar till att täcka bolagets utvecklings-kostnader. I ett hypotetiskt bull-scenario, vilket baseras på att bland annat ovan gjorda antaganden förverkligas, uppnås 10 % marknadspenetration med RP101. Detta innebär en toppförsäljning om ca 2,9 mdSEK. Samtidigt utlicenseras IntelliGel separat och toppförsäljningen uppgår till ca 2,0 mdSEK. Då marknadspotentialen är stor och Redwood Pharma har en till synes attraktiv produkt är även uppköp en möjlighet.

Bearcase

Vid ett bear-scenario tecknas inte TO2 i tillräckligt hög grad, vilket leder till att ingen ytterligare finansiering tillförs efter sommaren. Aktie-utvecklingen och riskaversionen kan bero på ett flertal anledningar, såsom ett minskat informationsflöde från bolaget eller sämre resultat än väntat angående patent eller aktuella studier. Trots avsaknad av finansiering från tecknings-optionerna kan det antas att fas II-studier inleds under 2017. Burn rate förväntas uppgå till ca 4 MSEK/kvartal efter studierna inleds, vilket leder till att ytterligare rörelsekapital krävs under 2018/2019 för att kunna slutföra studierna. Detta skulle kunna pressa kursen redan vid utfallet för teckningsoptionerna. I ett alternativt bear-scenario slutför bolaget fas II-studier med icke tillfredställande resultat. Detta leder till att ytterligare studier måste genomföras för att kunna fortsätta utvecklingen av RP101. Detta, givet samma, alternativt högre, burn rate leder till att ytterligare finansiering krävs. I ett s.k. worst case-scenario misslyckas de kliniska studierna. Om ytterligare refinansiering ej finns tillgänglig, eller potentiell finansiering via försäljning av tillgångar inte är möjligt eller tillräcklig, kan en omstrukturering alternativt likvidering inträffa. Sannolikheten för detta scenario bedöms dock som låg i dagsläget baserat på tillgänglig information.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Nyemission säkrar finansiering inför fas-II studier. Sedan Redwood Pharma noterades på AktieTorget 2016, har utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt RP101 skett planenligt. Genom aktuell nyemission säkras finansiering för slutförande av fas II-studier som väntas påbörjas Q4 2017.

Förvärvade rättigheter ökar sannolikheten för framgångsrika kliniska studier. RP101 består av en aktiv substans som har visat positiv data i två fas II-studier, samt en hydrogel som kontrollerar hur den aktiva substansen transporteras till ögat. Den positiva datan ökar sannolikheten för goda resultat samt effektiviserar processen vid kommande kliniska studier av RP101.

Potentiellt höga marknadsandelar på marknad värd 2,6 mdUSD 2020E. Den globala marknaden för torra ögon estimeras vara värd 2,6 mdUSD 2020E, och med avsaknad av bra behandlingsmetoder finns potential för att vinna stora marknadsandelar.

Potentiell hög uppsida vid framgångsrika fas II-studier. Givet bolagets i dagsläget låga värdering indikerar vår riskjusterade nuvärdesvärdering en hög uppsida. Även vid en jämförelse av alternativinvesteringar finns potential för en uppvärdering.

Risk i optionslösen och odiversifierad produkt-portfölj. Givet en burn rate om ca 3,5 MSEK/kvartal tros optionslikviden från TO2* krävas för slutförande av fas II-studier. Vidare har bolaget endast en läkemedelskandidat vilket ökar riskprofilen.