Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) grundades 2006 baserat på idéer VD Patrik Byhmer och resterande medgrundare utformat sedan tidigt 2000-tal. Bolaget tillhandahåller produkten Redsense, vilket är ett system som upptäcker blodläckage vid hemodialys (bloddialys). Studier har påvisat att det varje dag, globalt, lossnar 2 100 vennålar, och att det varje vecka dör 21 patienter till följd av vennålsutdragning. Det vill Redsense Medical förhindra, och idag består marknaden av 3 miljoner dialyspatienter världen över som får behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas växa med 6 % per år.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull-scenario förväntas Redsense Medical växa i en högre takt. Vad som kan motivera en högre tillväxttakt är gynnsamma regleringar och direktiv som förespråkar att Redsense ska användas i dialysbehandlingar. Idag är Redsense den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinsk utrustning. Direktivet anger att ”[…] tillverkare av dialysutrustning måste tillhandahålla tillgängliga produkter och lösningar, vilka är allmänt kända, för att till det absolut yttersta skydda patienten”. I förlängningen innebär det att Redsense bör användas i nuläget. Antalet behandlingar med hemodialys i hemmet förväntas öka, och Redsense kan vara det som behövs för att mängden behandlingar ska börja öka. Det är ytterligare en faktor som kan resultera i högre tillväxt. Redsense Medical har idag avtal med bl.a. Metro Medical, vilket är en av USA:s största distributörer inom dialys. Kedjan har ca 180 000 patienter och ca 40 % av alla USA:s hempatienter. Bolaget har även distributionsavtal med Henry Schein, världens största leverantör av hälso- och sjukvårdsprodukter. I samarbete med NxStage erbjuder Redsense Medical den enda helhetslösningen i USA för hemodialys i hemmet som är FDA-godkänd. Likt med Nikkisos dialysmaskin, som används tillsammans med Redsense, kan denna typ av integration med dialysmaskiner bidra till ökad tillväxt för Redsense Medical. Redsense kan enkelt kopplas ihop med i stort sett alla standardmaskiner inom dialys, vilket kan driva omsättningen kraftigt framgent. I ett Bull-scenario antas Redsense Medical få genomslag i marknaden tidigare, relativt angivet Base-scenario. Högre produktion antas ge skalfördelar och således förbättrad bruttomarginal. Samtidigt kan den egna organisationen behöva växa något, för att underhålla den högre tillväxten. Det resulterar i något lägre rörelsemarginal, men högre än angivet Base-scenario. Givet en diskonteringsränta om 15 %, en målmultipel om P/S 6,5 på 2022 års försäljning, vilket motiveras av högre tillväxt än angivet Base-scenario, ger det ett nuvärde per aktie om 51 kr, i ett Bull-scenario. Det ska noteras att prognoserna sträcker över fem år, vilket innebär att flera händelser fortfarande ska inträffa. Vid avvikelsen från gjorda antaganden som kan komma att ske över tid, både i positiv och negativ bemärkelse, måste antaganden förändras vilket då påverkar nuvärdet på Bolagets aktie. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

Redsense är en produkt som använts i fler än 400 000 behandlingar, men trots detta kan det inte sägas att produkten är allmänt utbredd och efterfrågad. I ett Bear-scenario efterfrågas produkten inte i lika hög grad, vilket resulterar i färre antal sålda system, samt färre antal dialysbehandlingar där Redsense ingår. Den minskade produktionen resulterar i minskade skalfördelar för Bolaget, vilket har en negativ påverkan på marginalerna och lönsamheten. Samtidigt, då tillväxten sker i lägre takt, behöver inte samma grad av investeringar göras i organisationen, som t.ex. i ett Base- eller Bull-scenario. En viktig faktor för att Redsense Medical ska kunna nå en exponentiell försäljningstillväxt är att Redsense blir gångbar som standardpraxis av behöriga myndigheter och organisationer. Om detta inte sker är det inte nödvändigtvis negativt för Bolaget, men det bidrar samtidigt inte till ökad försäljningsmöjlighet. Givet en diskonteringsränta om 15 %, en målmultipel om P/S 5 på 2022 års försäljning, ger det ett nuvärde per aktie om 9,5 kr, i ett Bear-scenario. I angivet Bear-scenario blir Redsense Medical inte lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till år 2022. Med tanke på det låga resultatet, och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Redsense Medical kan komma att behöva inhämta nytt externt kapital, t.ex. genom nyemission, för att fortsatt finansiera verksamheten. Vid utgången av Q3-17 uppgick likvida medel till ca 5,6 MSEK efter att en riktad emission om ca 7,5 MSEK (före emissionskostnader) gjorts under kvartalet. Under 2017 har genomsnittlig burn rate uppgått till ca 0,5 MSEK/månad. Givet fortsatt utveckling, allt annat lika, förväntas kassan utvecklas i följande takt: (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Redsense Medical adresserar en omfattande marknad

2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 % årligen. En patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom EU.1 Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter, motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2 mdEUR.

  • Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv gällande medicinskt utrustning, innebär det i praktiken att Redsense är den enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i samarbete med NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år. Redsense kan enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och potentiellt goda bruttomarginaler.

  • Nyckelpersoner spelar viktig roll framöver

Bolaget består av en erfaren ledning och styrelse med rätt kompetenser och förutsättningar för att vidareutveckla organisationen. Grundare, och nuvarande VD Patrik Byhmer, har tidigare arbetslivserfarenhet från medicin-teknikbolag med global organisation. Styrelseordförande Bo Unéus har god erfarenhet från tyska marknaden, en nyckelmarknad för Bolaget. Ledning och styrelses  sammanlagda ägande är 36 %, vilket ingjuter förtroende.

  • Fortfarande olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Med senast redovisad kassa och en burn rate om 0,5 MSEK per månad, är Redsense Medical finansierade till hösten 2018 (allt annat lika).