Proact är en fristående aktör inom integrerade IT-system och molntjänster, och levererar med detta både infrastruktur och konsulttjänster. Bolaget installerar och integrerar IT-system för datalagring och säkerhet, där en rörelsegren består av systemleverans och den andra rörelsegrenen består av tjänsteintäkter på kontrakt. Bolaget täcker hela den europeiska marknaden och USA, och har idag sitt huvudkontor i Sverige med ett flertal dotterbolag i Europa.

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Proact IT - Positiv marginaltrend ger potentiell uppsida om 34.4 %

Positiv marginaltrend leder till EV/EBIT på 9.6 för 2017, ger uppsida om 34.4 %. Proact väntas förbättra sin EBIT-marginal till 5.0 % 2017. På prognostiserat EBIT-resultat 2017 värderas bolaget till EV/EBIT 9.6. Detta kan jämföras med bolagets historiska femårssnitt om ett EV/EBIT på 12.9, vilket ger en potentiell uppsida om 34.4 %.

God underliggande tillväxt och utrymme för förvärv. Digitaliseringen inom både privat och offentlig verksamhet utgör en viktig faktor för Proacts framtid. Framförallt molntjänster är en marknad under snabb tillväxt. Mellan jan-sep 2016 utgjorde molntjänster 13 % av bolagets omsättning, en andel som väntas växa, vilket bidrar till organisk tillväxt. Vidare återfinns utrymme för tillväxt genom förvärv, mot bakgrund av låg nettoskuld och god förvärvs-historik.

Fördelaktig riskspridning och hög andel kontrakterade intäkter med långa löptider ger stabil intjäning. Ingen kund utgör mer än 5 % av omsättningen, samtidigt som den geografiska intäktsfördelningen är god. Ca en tredjedel av bolagets omsättning utgörs av kontrakterade intäkter med löptider mellan 1-5 år. Bolagets strategi är att öka andelen kontrakterade intäkter framgent som leder till högre marginaler, vilket kan motivera högre värderingsmultiplar.

Flertalet insiderköp under 2016 tyder på god framtidstro. Under 2016 har både ledning och styrelse köpt aktier och inga avyttringar har skett. Ägaren med näst störst innehav, Axis-grundaren och investeraren Martin Gren, har ökat sitt innehav från 4.1 % till 10.0 %.