Genom förvärvet av Corcel-projektet i Spanien är Orezone välpositionerat för att på sikt bli en etablerad regional aktör i Västeuropa inom koppar, nickel och kobolt. Ökad global efterfrågan på elfordon och batterier förväntas gynna Orezone märkbart framgent och Bolaget estimeras generera sin första volym och därmed intäkt under 2020. Bolaget prognostiseras omsätta cirka 66 MSEK 2020 och uppnå lönsamhet på EBIT-nivå under 2022. Genom en 50/50 viktning av relativvärdering baserat på P/B och en diskonterad kassaflödesvärdering erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 14,0 SEK i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Under perioden 2019 till 2023 estimeras Orezone i ett Bull scenario växa i en högre takt än angivet Base scenario genom en högre utvinningstakt. Den ökade omsättningen estimeras vara ett resultat av högre tillgångspriser och ökad utvinning. Vidare förväntas Orezone påbörja utvinningen i Corcel-projektet tidigare under 2020 i jämförelse med Base scenario, detta då undersökningar på markens förutsättningar estimeras vara över förväntan i Bull scenario. Detta prognostiseras leda till en omsättning om 73,1 MSEK 2020. Den tidigarelagda utvinning väntas gynna Orezone under kommande år och möjliggöra högre utvinningstakt framgent. Då Orezone i ett Bull scenario förväntas växa i högre takt, med goda marginaler framgent, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt högre värdering än tidigare angivet scenario. Givet följande P/B-multipel om 2,8x, samt genomförda prognoser på omsättning, motiveras ett värde per aktie om 14,0 SEK utifrån relativvärdering mot peers. I genomförd DCF för Bull scenario har diskonteringsräntan 17 % använts, alltså samma som i Base scenario. Genom viktning av DCF mot en relativvärdering härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde 19,1 SEK i ett Bull scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Givet fördröjningar i Corcel-projektet med tillhörande ökade rörelsekostnader estimeras såväl lägre intäkter och därmed följaktligen lägre marginaler i ett Bear scenario. Som effekt av en långsammare takt i Corcel-projektet utvecklas även omsättningen svagare framgent under hela prognosperioden. Orezone estimeras omsätta cirka 23 MSEK 2020 i ett Bear scenario, med en utvinningsstart sent under andra halvan av året. Vidare utvecklas EBITDA-marginalen initialt starkare under 2020, vilket är hänförligt till senare start på Corcel-projektet och därmed minskat personalbehov under första halvan av 2020 i jämförelse med tidigare angivna scenarion. Då Orezone i ett Bear scenario antas växa i långsammare takt, med sämre marginaler framgent, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt lägre värdering än tidigare angivna scenarion. Givet följande P/B-multipel om 2,2x, samt genomförda prognoser på omsättning, motiveras ett värde per aktie om 11,0 SEK utifrån relativvärdering mot peers. I genomförd DCF för Bear Scenario har diskonteringsräntan 17 % används, alltså samma som i Base scenario. Genom viktning av DCF mot en relativvärdering härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde 6,7 SEK i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Förvärvat projekt i Spanien bedöms vara stark värdedrivare framgent

Orezone har i dagsläget allt pappersarbete, licenser och godkännande färdigt för att påbörja prospektering i det förvärvade Corcel-projektet i Spanien. Därmed väntas Corcel-projektet vara en stark omsättnings- och värdedrivare i Orezone på kort och medelfristig sikt. Corcel-projektet prognostiseras generera sin första volym och omsättning under 2020 för att sedan i hög takt öka intäkterna mellan 2021-2023.

  • Växande elfordonmarknad estimeras gynna Orezone

Mineralerna från Corcel väntas vara koppar, kobolt och nickel, tre mineraler som är exponerade mot den växande elbilsmarknaden. Globalt såldes cirka 1,2 miljoner elfordon år 2017, vilket estimeras uppgå till cirka 25 miljoner enheter 2025. Marknaden för elfordon värderades till cirka 118,9 miljarder USD år 2017, vilket förväntas öka med en CAGR om 22,3 % från 2018 till 2025 och därmed uppgå till 567 miljarder USD. I litiumjonbatterier som används i elbilar är koppar och kobolt centrala metaller. Den totala årsförbrukningen av kobolt uppgick till ca 100 kiloton (”kt”) 2017 och efterfrågan förväntas öka till ca 200 kt 2025 och 300 kt 2030.

  • Begränsad finansiell historik, valutaexponering och projektrisk, utgör riskprofil

Bolaget har i dagsläget inga intäkter, vilket kan bli problematiskt ifall tidsplaner förskjuts. Vidare innebär prospektering och Bolagets affärsmodell risker, avseende bland annat miljökrav, infrastruktur vid prospekteringen, tekniska risker och valutarisk. Intäktsmodellen innebär att Orezone inte har full kontroll över tidsplaner, eventuella kostnadsökningar och liknande problematik då delar av ansvaret läggs hos tredje part. Orezones förvärv i Spanien innebär även risker avseende potentiell volym och tillgänglighet till metallerna.