Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario förväntas NORD kunna växa intäkterna från samtliga e-handelsbutiker i högre takt. Tillväxten i de fysiska butikerna förväntas vara i linje med Base scenario. Sammantaget estimeras nettoomsättningen 2017-2020 växa med CAGR 15,0 %, vilket kan jämföras med 13,1 % i ett Base scenario. Vidare väntas NORD lyckas öka andelen av försäljningen som utgörs av egna varumärken, primärt drivet av ökad andel från Active Outfit. Bruttomarginalen för hela koncernen estimeras öka från 38,6 % 2017 till 42,1 % 2020. Den ökade försäljningen förväntas ge upphov till ett något högre personalbehov, hänförligt lagerpersonal. Den ökade försäljningen väntas även leda till att Bolaget fortsatt investerar i marknadsföring för att kapitalisera på varumärkenas genomslagskraft. Resterande övriga externa kostnader förväntas inte påverkas av en ökad försäljning. Investeringar och avskrivningar estimeras vara i linje med Base scenario. Givet den högre tillväxttakten och betydligt högre lönsamheten antas högre målmultiplar vara motiverade. EV/Sales antas till 1,1x och EV/EBIT till 11,0x, motsvarande en rabatt om 37 % respektive 32 %. Viktningen 65 % EV/Sales och 35 % EV/EBIT ger ett implicerat Bolagsvärde 2020 om 77,7 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % impliceras 2018 ett bolagsvärde om 62,0 MSEK. Justerat för en lägre kapitalbindning i lager samt nettoskuld ges ett totalt aktievärde om 63,5 MSEK, vilket kan jämföras med pre-money värderingen om 43,2 MSEK. I ett Bull scenario kan NORD även förväntas göra förvärv som bidrar till aktieägarevärde. Dessa har inte tagits hänsyn till i värdering och skulle kunna utgöra ytterligare värde. (Se tabeller och diagram i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas tillväxten vara betydligt lägre än i Base scenariot. ITAB:s e-handelsbutik estimeras växa med en CAGR om 9,3 %, Active Outfits e-handelsbutik estimeras växa med en CAGR om 7,3 %. ITAB:s omsättning antas vara mindre volatil till följd av att varumärket är mer etablerat och kunderna antas vara mer återkommande. De fysiska butikerna estimeras växa med 3 %. Sammantaget estimeras nettoomsättningen 2017-2020 växa med en CAGR om 7,3 %, vilket kan jämföras med 13,1 % i Base scenariot. Vidare antas andelen av försäljningen som utgörs av egna varumärken vara lägre. Detta hänförs primärt till att Active Outfits kunder i större utsträckning köper starkare varumärken. Till följd av detta estimeras bruttomarginalen 2020 uppgå till 41,3 %. Den lägre tillväxten antas ge upphov till ökade investeringar i marknadsföring för att Bolaget på sikt ska öka tillväxttakten igen. Resterande rörelsekostnader samt investeringar antas utvecklas i linje med Base scenariot. Då NORD i ett Bear scenario inte förväntas vara lönsamma baseras värderingen enbart på EV/Sales. I och med att Bolaget ej är lönsamt samt att omsättningstillväxten estimeras vara betydligt lägre än marknadstillväxten så motiveras en betydligt lägre målmultipel. EV/Sales antas till 0,6x vilket motsvarar en rabatt om 65 % mot peer-gruppen. Detta ger 2020 ett implicerat bolagsvärde om 37,8 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 12 % impliceras 2018 ett bolagsvärde om 30 MSEK. Justerat för en lägre kapitalbindning i lager samt nettoskuld ges ett totalt aktievärde om 31,6 MSEK, vilket kan jämföras med pre-money värderingen om 43,2 MSEK. I ett Bear scenario kan NORD även förväntas göra förvärv. Dessa skulle kunna påverka ovanstående värdering både på positivt och negativt. (Se tabeller och diagram i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Marknadstillväxt inom e-handel väntas uppgå till 8,5 % CAGR 2017-2022E

Det åligger ett tydligt skifte i konsumtionsmönster där fysisk handel i hög utsträckning ersätts med e-handel. Däribland har den svenska e-handelsmarknaden växt från ca 76 mdSEK 2013 till 110 mdSEK 2017. Vidare väntas den ackumulerade svenska e-handelsmarknaden växa med 8,5 % CAGR fram till 2022E.

  • Hög andel egna varumärken möjliggör förbättrad lönsamhet

Bolaget saluför det egna varumärket T&P, som 2017 utgjorde ca 33 % av försäljningen. Försäljning av egna varumärken skapar förutsättningar för högre lönsamhet till följd av högre bruttomarginaler inom dessa produkt-kategorier. Vidare kan egna produkter saluföras med en attraktiv prisbild mot kund utan att negligera kvalitén. Försäljning av egna varumärken möjliggör därför potential för lönsam tillväxt framgent.

  • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad med potential för påtagliga kostnadssynergier

NORD har en uttalad förvärvsstrategi som innefattar en konsoliderande roll på fragmenterade nischmarknader. En betydande del av marknaden, ca 50 %, bedöms utgöras av mindre aktörer. Således är marknaden kraftigt fragmenterad, vilket skapar förutsättningar för NORD att agera konsoliderande. En fragmenterad marknad med små aktörer skapar även förutsättningar för förvärv till attraktiva multiplar, en viktig faktor för värdeskapande förvärv. Med ett brett spektra av varumärken kan samtidigt logistiska funktioner samordnas, vilket väntas leda till kostnadssynergier.

  • Riskfaktorer i integration av förvärv och dess påverkan på NORDs kapitalstruktur

NORD avser utföra flertalet förvärv kommande år. Vid förvärv åligger risker vid integration av nya verksamheter, vilket kan komma att belasta Bolagets kostnadsbas negativt om integration inte sker smidigt. Vidare vill NORD finansiera framtida förvärv med aktier. Detta skapar utspädningseffekter och en påtaglig exponering mot NORDs egna aktiekurs.