NextCells läkemedelskandidat ProTrans för verkningsområdet diabetes typ 1 är i klinisk fas I/II. ProTrans ämnar att hämma nedbrytandet av insulinproduktion och ge patientens egna insulinproducerande betaceller tid att återskapas för att bromsa eller till och med revertera sjukdomsförloppet. Bolaget väntas kunna presentera studieresultat i slutet av 2019 och därefter fortsätta forskning i egen regi eller genom en utlicensiering. Vid sidan av forskningen driver NextCell stamcellsbanken Cellaviva, vilka genom sitt nya marknadsföringssamarbete väntas utvecklas positivt kommande åren. En rNPV-värdering av läkemedelskandidaten för behandling av diabetes typ 1 indikerar ett värde om 82 MSEK, vilket tillsammans med Cellaviva ger ett totalt nuvärde för NextCell om 99 MSEK. Tillsammans med kassan om drygt 20 MSEK motsvarar det 10,2 SEK per aktie.

Se intervju med VD Mathias Svahn

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas NextCell efter den pågående fas I/II-studien kunna gå direkt till en klinisk fas III-studie. Möjligheten att direkt inleda en fas III-studie är något som kommunicerats av Bolaget, enligt den kommunicerade tidsplanen skulle det kunna ske under år 2020. Utifrån en normal tidsåtgång (se sida 9) skulle ett eventuellt läkemedel kunna lanseras under räkenskapsåret 2023/24E. En eventuell utlicensierng skulle i detta scenario kunna ske när ProTrans befinner sig i fas III. Detta skulle innebära att värdet för ProTrans vid tillfället för den eventuella utlicensieringen är större (jämfört med Base scenariot), vilket beror på att en eventuell marknadslansering ligger närmare i tiden och att den statistiska sannolikheten att ProTrans lyckas är större. Utifrån detta bedöms NextCell kunna erhålla en högre royaltyandel, denna antas till 15 % motsvarande mitten av spannet för utlicensieringar i fas III (se sida 12). En tidigare lansering skulle också innebära en mer gynnsam konkurrenssituationen för ProTrans. Utifrån detta antas ProTrans långsiktiga andel av marknaden kunna uppgå till 20 %. Cellaviva antas i ett Bull scenario kunna växa i högre takt än i Base scenariot, hänförligt till att marknaden växer i snabbare takt. År 2024 antas andelen av nyfödda där stamceller sparas kunna uppgå till 2 %, motsvarande det europeiska snittet idag. Möjligheten till en mer gynnsam utveckling stärks också av att marknaden idag är liten. Det innebär att Cellaviva vid rätt typ av marknadsföring skulle kunna få stor utväxling och på egen hand kunna driva på marknadstillväxten. Antalet kunder estimeras för räkenskapsåret 2024/25E uppgå till ca 5 000 st. Med en värdering om EV/Sales 2,5x värderas Cellaviva 2024/25E till 58,1 MSEK. Justerat för förväntade ackumulerade vinster/förluster om 4,3 MSEK samt och en diskonteringsränta om 10 % motsvarar det ett värde idag om 29,1 MSEK, vilket motsvarar en kurs om 20,1 kr. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas Bolaget följa samma tidsåtgång som i ett Base scenario. Dock väntas en betydande risk realiseras i det att läkemedel med en liknande genomslagskraft hinner lanseras och etableras innan ProTrans skulle kunna nå marknaden. Utöver de nämda kandidaterna som presenterats i värderingsavsnittet finns ytterligare en handfull läkemedelskandidater som befinner sig i en liknande eller senare fas som NextCell. Ett sådant utfall skulle innebära att ProTrans eventuella marknadsandel skulle bli betydligt lägre och Bolaget (eller en partner) skulle också vara i Behov av att konkurrera mer med prissättningen. I ett sådant scenario påverkas ProTrans förväntade lönsamhet negativt och därför bedöms även Bolagets förhandlingsstyrka vid en utlicensiering som sämre. I ett Bear scenario antas priset för ProTrans uppgå till 200 tSEK, marknadsandelen vid ”Peak-sales” till 10 % samt den potentiella royalty-andelen till 10 %. Värdet baseras på den riskjusterade sannolikheten att ProTrans når ett marknadsgodkännande. Den statistiska sannolikheten att det sker är ca 12 % vilket innebär att det är knappt 90 % att det misslyckas. I det fall där ProTrans inom autoimmun diabetes misslyckas kan Bolaget antingen försöka genomföra en ny studie eller rikta fokus mot något annat forskningsprojekt. Bolagets befintliga kassa, givet full teckning av teckningsoptionerna uppgår till drygt 20 MSEK och bedöms räcka för den befintliga fas I/II-studien. Oavsett vilket vägval Bolaget väljer vid ett misslyckande skulle en nyemission med största sannolikhet vara nödvändigt. Cellaviva antas i ett Bear scenario utvecklas sämre primärt hänförligt till att stamcellssparande inte etablerar sig i Sverige. Det skulle t.ex. kunna kunna bero på att kommersiellt stamcellssparande utsätts för negativ medial kritik, ett mönster som tidigare har skådats. Kritiken har tidigare primärt handlat om att den höga kostnaden för att initiera sparande anses som obefogad sett till de idag begränsade användningsområdet för stamceller. Antalet kunder estimeras för räkenskapsåret 2024/25E uppgå till drygt 1 500 stycken. Den lägre tillväxttakten innebär att varken Bolagets befintliga kundbas eller kundtillväxt är tillräckliga för att täcka kostnaderna. Med en värdering om EV/Sales 2,5x värderas Cellaviva 2024/25E till 20,3 MSEK. Justerat för de förväntade ackumulerade förlusterna om 8,1 MSEK samt och en diskonteringsränta om 10 % motsvarar det ett värde idag om 5,9 MSEK, vilket motsvarar en kurs om 3,4 kr per aktie. (Se grafer och tabeller i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
4
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverkas sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av extern insulin.

  • God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Det nya marknadsföringsarbetet bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

  • Nuvärdet per aktie uppgår till 10,2 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 82 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 675 depositioner år 2024/25E. Omsättningen estimeras till 16 MSEK och med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 18 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 99 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 10,2 SEK.

  • Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehar fem av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynägandet uppgår till 14,6 %.

  • Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans når marknaden uppgår till ca 12 %.