Nexam arbetar med att utveckla teknologi och produkter för att förbättra egenskaper i flertalet typer av plast. Egenskaper som förbättras är t.ex. temperaturtålighet och livslängd, samtidigt som det är möjligt att bibehålla samma produktionsteknik och kostnadseffektivisera processen. Förloppet sker genom Nexams unika tvärbindning. Dessa tvärbindare säljs till stora plasttillverkare och industriföretag främst i egen regi, men även genom distributörer främst i Japan och Kina. Tillverkningen sker både i den egna anläggningen och hos partners. Nexam har för nuvarande fått igenom flertalet patent inom bl.a. USA, EU & Kina och har flera utestående ansökningar.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull-case lyckas Nexam med fortsatt tillväxt och sluter fler samarbetspartners. I dagsläget beräknas avtalen med Armacell, BASF och JVP generera en omsättning för 2015 om 21 miljoner SEK och 112 miljoner SEK för 2016. Omsättningsprognosen är baserad på Nexams egna beräkningar beträffande en minimum-omsättning för BASF avtalet samt dess försäljning till Armacell. Således anser vi att både Nexams befintliga avtal kan öka, samt en positiv tillväxt i nyskaffandet av fler samarbetsavtal. Detta i kombination med att plastmarknaden har en årlig tillväxt på dryga 8 % gör att vi i ett bull-case kan förvänta oss en ökad omsättning om 58 % utöver de befintliga avtalen år 2016. Nexam beskriver också i sin framtidsprognos att bruttomarginalen förväntas ligga mellan 30 % till 40 % de första ett till två åren men därefter uppgå till 50 %. I detta scenario kommer resultatets trend att brytas år 2016 och då övergå till ett positivt resultat om dryga 50 miljoner kronor. Därefter anser vi att potentialen är fortsatt stor och att omsättningen år 2017 kan uppgå till minst 250 mkr med en uppsida mot 1 mdkr samtidigt som visten kan uppgå till mellan 50 och 200 mkr. Vår bedömning är att omsättningen kommer uppgå till ca 475 mkr och vinsten blir ca 90 mkr

Bearcase

I ett Bear-case kommer bruttomarginal ligga kvar runt 30 % av intäkterna och inga nya avtal kommer att slutas. De befintliga avtalen kommer inte att växa i varken kvantitet eller i intäkter. Risken finns istället för att det kommer att behöva ske omförhandlingar angående de nuvarande avtalen då försäljningen inte kommit igång som förväntat utan istället drabbats förseningar. I Bear-scenariot kommer omsättningstillväxten inte att öka särskilt mycket efter år 2016, och i och med lägre marginaler så kommer Nexam att fortsätta påvisa ett negativt resultat genom år 2016 och 2017. Nexams Bull & Bear case baserar vi i huvudsak på de samarbetsavtal som de har skapat samt eventuella förändringar/utökningar av avtalen i framtiden. I dagsläget har de kommersiella samarbetsavtal med Armacell, BASF och JVP. Nexam har också samarbeten med ett flertal andra företag varav vissa är sekretessbelagda där företagen testar och utvärderar deras produkter. Personalkostnaderna har inte en särskilt stor ökning i något av fallen då mycket av produktionen lejs ut till kontraktstillverkare.

Nexam – Tre Inkomstbringande Avtal Med Möjlighet Till Miljardomsättning

Tre kommersiella avtal med potentiell miljard
Nexam förväntas vända till vinst år 2016 med en omsättning om 112 MSEK och ett resultat om 8,2 MSEK.

Plastmarknaden projiceras växa med 8 %
Nexams patentskyddade produkt förbättrar plastens värmetålighet, hållbarhet och livslängd.

Institutionella investerare gick in vid 27:50
Vidare har tre insiderköp skett under hösten.

Förseningar med Armacell och högre burnrate än förväntat
Det försenade avtalet och högre burnraten har pressat kursen och öppnat upp för ett köpläge.

 

UPPDATERING
December 23, 2014

Nexam och BASF har gemensamt bestämt att inte förlänga exklusivitetsavtalet. Vidare har avtalet med Armacell förlängts ytterligare ett år.

Nexam släppte den 17 december ett pressmeddelande om att man i samtycke med BASF har valt att avsluta exklusiviteten i avtalet för Nylon 66 plast. Nexams styrelseordförande Lennart Holm konstaterade i en kommentar att man inte kommit igång med den kommersiella fasen och haft påtryckningar från andra parter. Även om avslutandet av exklusivitetsavtalet öppnar upp möjligheten för att nå hela platsmarknaden ser vi det ändå som något negativt. I ett värsta scenario har BASF inte tyckt att produkten varit tillräckligt användbar eller alternativt varit för dyr. I ett bästa scenario har Nexam sett större potential för deras produkter utan exklusivitet med BASF, men med tanke på att inte heller de andra avtalen kommit igång ser vi det som osannolikt att man vill bryta avtalet med tanke på de signaler som sänds ut. Nexam och BASF kommer dock att fortsätta avtalet utan de miniminivåer som tidigare var avtalade för att behålla exklusiviteten.

Den 22 december släpptes ytterligare ett pressmeddelande avseende en förlängning av det nuvarande exklusivitetsavtal mellan Nexam och Armacell, detta med hänsyn till de förseningar som uppstått. Detta anser vi vara en positiv signal för Nexam, då Armacell har visat fortsatt tilltro till Nexam och deras produkter.

Reviderade prognoser

I och med att miniminivåerna för intäkterna från avtalet med BASF försvinner och minimumintäkterna från avtalet med Armacell förskjutits och justerats något reviderar vi ner vår försäljningsprognos. Förändringen av avtalet med Armacell är dock något vi förväntat oss och således tog vi hänsyn till detta redan i vår finansiella analys och prognos som publicerades den 16 december 2014. Omsättningen för 2015 reviderar vi ner från 21 miljoner sek till 15 miljoner sek, där avtalet med Armacell förväntas inbringa 10 mkr. 2016 års omsättning revideras ner från 112 miljoner sek till 100 miljoner sek (varav 75 mkr från Armacell). För 2017 gäller nu en minimumintäkt om 150 miljoner sek från avtalet med Armacell, medan framtiden avseende andra avtal blir mer oviss. Vi bedömer att vår prognos med en omsättning om 475 miljoner för år 2017 kan bli svår att uppnå i och med de långa startsträckor Lars Holm nämner för deras projekt, dock ser vi det inte som en omöjlighet.

Tills vidare gäller det för Nexam att verkligen bevisa sina produkter för att återfå förtroendet för marknaden och för att kunna knyta nya samarbetspartners. Men i och med förlängningen av avtalet med Armacell, ett visat intresse från andra företag angående partnerskap, insiderhandeln efter Q3-rapporten och nyrekryteringen av en börs-VD finns det fortfarande positiva signaler. Vi anser därför att det fortfarande finns stor tillväxtpotential för Nexam och behåller således vår ”Buy” rekommendation för de risktåliga, medan för en mer riskavert investerare kan det finnas fördelar i att vänta på ny information angående kommersialiseringen samt ytterligare information angående den reaktion och uppfattning de nya förväntade kunderna har emot Nexams Nylon 66 plast.