MedicPen AB kan med sin systemlösning för medicindispensering, Medimi®Smart, öka patientsäkerheten och reducera samhällsekonomiska kostnader. Bolaget bedriver ett projekt i testfas med de danska TIM-kommunerna, som vid en gynnsam utvärdering väntas leda till kraftig tillväxtpotential. Givet en marknadspenetration i Danmark om 30 % vid utgången av 2021 estimeras MedicPen omsätta ca 56 MSEK 2021E. Med en målmultipel om P/S 5 x och en diskonteringsränta om 14 % erhålles ett nuvärde per aktie om 1,38 kr på 2021 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario antas samma intäkt per Medimi®Smart-enhet som i Base scenario. Däremot estimeras MedicPen i ett Bull scenario uppnå en marknadspenetration om 40 % under prognosperioden, som kan jämföras med 30 % i Base scenario. Givet denna penetrationsgrad kan MedicPen generera intäkter om 24,5 MSEK per kvartal vid slutet av 2021. För att detta utfall ska vara möjligt krävs det att MedicPen lyckas sälja sina systemlösningar till totalt 39 kommuner under prognosperioden med en genomsnittlig försäljning om 300 enheter per kommun. Denna försäljningsutveckling anses möjlig, men eftersom det inte finns någon historik av storskalig försäljning inom Bolaget anses denna försäljningsutveckling mindre trolig än i ett Base scenario. Vidare antas den snabba tillväxten medföra högre personalkostnader. Övriga externa kostnader väntas också öka i snabbare takt jämfört med Base scenario och väntas växa proportionerligt mot omsättningen med en faktor om 15 % 2018-2019E, 20 % 2020 och 25 % 2021. Detta kan jämföras med 15 % i Base scenario. Sammantaget resulterar antaganden i ett Bull scenario i nedan resultatutveckling. (Se graf i analysen för förtydligande) Givet en målmultipel om P/S 5x på 2021 års försäljning 70 MSEK och en diskonteringsränta om 14 % erhålles ett nuvärde om 208,4 MSEK (börsvärde). Detta motsvarar ett nuvärde per aktie om 1,71 kr i ett Bull scenario. I enlighet med Base scenario antas även full teckning i MedicPens optionsprogram och därmed medförande utspädningseffekt.

Bearcase

Pilotprojektet i Danmark löper risk att inte resultera i ytterligare ordervärden efter att testfasen avslutats vid Q2-19. Detta kan innebära att enbart intäkterna för testfasen, vilka kommer uppgå till ca 1,2 MSEK, kommer genereras under prognosperioden i ett Bear Scenario. Ett sådan scenario utan framtida löpande intäkter innebär att MedicPen inte kan prissättas enligt metodiken i Base, respektive Bull scenarion (d.v.s. relativvärdering med P/S-multipel). För att bedöma ett motiverat värde på MedicPen givet ett Bear scenario, används istället Bolagets historiska börsvärde som underlag. Detta med motiveringen att utan konkreta försäljningsmöjligheter bör rimligtvis börsvärdet återgå i paritet med hur Bolaget värderats tidigare. Som ytterligare underlag bygger scenariot på ett börsvärde för det jämförelsebara bolaget MediRätt, vilket står inför liknande utmaningar som MedicPen gällande kommersiell lansering. MediRätt tillhandahåller produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Likt MedicPens Medimi®, syftar produkterna till att förbättra sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. MediRätt ingick tidigare i ett distributionsavtal med Apotetek AB, men detta blev nerlagt. Vidare är MediRätt i kontakt med potentiella distributörer men har i utgångsläget ej uppnått kommersiell lansering av dess produkter, likt MedicPen i ett Bear Scenario. Sett till genomsnittligt historiskt börsvärde, justerat för antal aktier vid senaste emissionslikvider för båda bolagen, resulterar det i börsvärden om ca 98,9 MSEK och 55,9 MSEK för MedicPen respektive MediRätt. Tilldelas dessa sedan lika stor vikt i en Bear värdering, indikerar detta ett börsvärde om ca 76,9 MSEK. Med hänsyn till antal aktier, resulterar det i ett potentiellt värde om 0,64 SEK per aktie. Den betydande nedsidan återspeglar risken i MedicPen som investering, samt vikten av en lyckad lansering i Danmark. Vidare har bolaget utställda teckningsoptioner som löper ut juni 2018 och uppgår till ett värde om ca 17 MSEK. Jämfört med senast rapporterade likvida medel (Q4-17) om 16,7 MSEK illustreras att denna option är av betydande karaktär. Teckningsoptionerna har ett lösenpris som inte får understiga 1,25 SEK, vilket är paritet med dagens kurs (17-04-18). Då dessa kan bli out-of-the-money, löper bolaget risk att inte få in emissionslikviden, vilket kan leda till framtida likviditetsrisk. Givet ett sådant eventuellt scenario, tillsammans med konstant burn-rate sett till senast rapporterad data och en icke-lyckat etablering i Danmark, kan bolaget eventuellt behöva ta in pengar vid ett tidigare skede. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
5
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Projekt i testfas med de danska TIM-kommunerna skapar potential för kommersiell lansering

2017 vann MedicPen en upphandling med TIM, ett projektsamarbete mellan nio kommuner på Nordjylland. Upphandlingen innebär att MedicPen ska leverera Medimi®Smart till samtliga TIM-kommuner inom ramarna för ett pilotprojekt. Initiala ordervärden är låga, men en lyckad projektutvärdering väntas leda till väsentligt större ordervärden. Vidare bedöms det rimligt att en lyckad projektutvärdering kommer leda till ytterligare ordervärden från övriga 89 danska kommuner.

  • Systemlösningar skapar inlåsningseffekt bland kunder

Medimi®Smart är en  komplett systemlösning som består av hårdvara som placeras hos en patient som sedan kopplas upp mot sjukvårdens journalsystem. Systemet har anpassats enligt de danska kommunernas specifikationer, vilket begränsar möjligheterna för eventuella konkurrenter att komma med ersättande lösningar. Således skapas inlåsningseffekter som kan leda till långtgående kundrelationer.

  • Leasingavtal leder till återkommande intäkter

MedicPens primära kundgrupp kommande år väntas utgöras av kommuner och landsting. Ordervärden kommer genereras via upphandlingar som i regel sträcker sig över cirka två år. Det renderar i en hög andel återkommande intäkter, vilket i sin tur skapar visibilitet i försäljning och därmed en förbättrad riskprofil. Vidare skapar affärsmodellen, som bygger på ett leasingupplägg, stabila och kontinuerliga intäktsströmmar. Därmed bör det finnas goda förutsättningar för att Bolaget ska kunna upprätthålla välfungerande finansiell planering och stabila kassaflöden.

  • Obefintlig försäljning i dagsläget ställer stora krav på snabb kommersialisering

MedicPen har i dagsläget ingen betydande försäljning. Således bygger majoriteten av gjorda prognoser på ett gynnsamt utfall i TIM-projektet. Om projektet inte renderar i ytterligare ordrar måste Bolaget bearbeta nya marknader, vilket skulle vara kostsamt och senarelägga en break evennivå.