Lumitos teknologi har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet och 2010 grundades Bolaget som en spinn-off från avdelningen för atomfysik, där flera andra börsbolag har sitt ursprung. Genom att använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik. Bolaget siktar på att lansera sin produkt på marknaden under första kvartalet 2020 och hoppas under året få proof of concept för att under 2021 kunna öka försäljningen med bevis på produktens kvalitet. Bolagets adresserbara marknad, vävnadsdiagnostik, bedöms i dagsläget uppgå till omkring 5 mdUSD. Genom en riskjusterad nuvärdesberäkning härleds ett motiverat nuvärde om 2,9 kr per aktie i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario växer försäljningen snabbare på grund av effektiv marknadsbearbetning och kännedom i branschen om signifikanta förbättringar i diagnosträffsäkerhet efter lyckad kommersialisering, vilket leder till en nettoomsättning om knappt 500 MSEK år 2024. Vidare är lönsamheten bättre på grund av lägre produktionskostnader och mindre andel till distributörer, detta ger sammantaget en stigande bruttomarginal som når upp kring 65 % år 2029, jämfört med omkring 55 % i Base scenario. Givet en bättre lönsamhet blir även det diskonterade kassaflödet högre och summeras till 98 MSEK. Vidare tilläggs en multipelvärdering om EV/EBITDA 23x vilket tillsammans med det diskonterade kassaflödet summeras till ett riskjusterad nuvärde om 215 MSEK. Eftersom sannolikheten för detta scenario är lägre än Base scenario har en sannolikhet om 10 % använts för riskjusteringen. Denna värdering motsvarar ett motiverat pris per aktie om 3,6* kr och motsvarar en uppsida från dagens värdering om 129 % samt en uppsida om 177 % från emissionskursen om 1,3 kr. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario antas försäljningen starta 2021 istället för 2020, på grund av t.ex att Bolagets produkt inte är klar för lansering i tid eller att ingen distributör än har hittats. Dessutom väntas tillväxten inte vara lika snabb när försäljningen väl kommer igång på grund av att oväntade problem uppstår innan kommersialiseringsfasen påbörjas. Detta gör att vi justerar ner bruttomarginalen till cirka 35-40 procent från och med 2022, eftersom Lumito inte har lika stor möjlighet att ta ut höga priser som följd av lägre efterfrågan. Värderingen i Bear scenario baseras på en multipelvärdering om EV/EBITDA 18x år 2029, vilket är en rabatt mot peers eftersom Lumito i Bear scenario inte motiveras att värderas till en likvärdig multipel och även har blivit ett mer moget bolag. Värderingen har sedan nuvärdesberäknats med en WACC om 19,6 % och riskjusterats med en sannolikhet för detta scenario om 25 %, vilket sammanlagt ger en värdering om 35 MSEK, vilket motsvarar ett motiverat pris per aktie om 0,6* kr och är en nedsida från dagens värdering om -63 %. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

  • Patenterad teknologi inom digital patologi ger diagnoser bättre träffsäkerhet

Lumito har utvecklat en teknik som med hjälp av UCNPs kan förbättra träffsäkerheten inom vävnadsdiagnostik genom att avvikelser i vävnadsprover blir tydligare och därmed lättare att diagnostisera. I dagsläget används en metod där träffsäkerheten endast är 70 %, och som är lägre när en sjukdom t.ex inte är särskilt utvecklad. Eftersom detta är negativt för patienter och för vården i stort förväntas incitament finnas för att anamma teknologi som ger bättre möjlighet till korrekta diagnoser. Däremot kan det finnas motstånd i från av t.ex patologer som har arbetat med traditionell metod hela karriären som därmed kan vara illvilliga att prova ny teknologi. Denna risk minskar däremot något genom att Lumitos instrument kan användas på samma sätt som patologer arbetar i dagsläget och är kompatibel med samma infärgningsvätskor.  Vidare är det viktigt att Bolaget initialt lägger fokus på arbete för att öka kännedom om produkten och dess fördelar för att höja sannolikheten för en lyckad kommersialisering under 2020.

  • Kommersialisering väntas starta i början på 2020

Bolaget planerar att påbörja kommersialiseringen av sin produkt under första kvartalet 2020. Detta kräver att Lumito hittar en distributör inom rätt segment för att sedan börja sälja instrument till referenskunder för att visa ett proof of concept. Givet att Bolaget får positiva referenskunder förväntas försäljningen tillta efter 2020. 2021 förväntas en omsättning om 81 MSEK med en bruttomarginal om 51 %. Skalfördelar väntas leda till förbättrade marginaler i takt med ökad omsättning.

  • I ett Base scenario värderas Lumito till ett riskjusterat nuvärde om 2,9 kr per aktie

Lumitos ambition är att under första kvartalet 2020 påbörja kommersialiseringen av Bolagets produkt. Målet är att få ett antal första kunder som proof of concept för att bättre kunna etablera sig på marknaden. Givet att Bolaget lyckas med detta estimeras Lumitos framtida kassaflöde till ett riskjusterat nuvärde om 174 MSEK, motsvarande ett motiverat värde per aktie om 2,9 kr. Värderingen har gjorts genom att diskontera estimerade kassaflöden samt en tillämpad exit-multipel år 2029.