Livihop är verksamma inom personlig assistans i Sverige och börsnoterades på Nasdaq First North i februari 2018. Sedan dess har Boalget, i linje med den uttalade strategin, förvärvat två Bolag som tillsammans väntas bidra med en omsättningsökning om 50 % och förväntas fortsätta agera konsoliderande. Ett utmanande marknadsklimat, där regelverket skärpts för hur och vilka som har rätt till ersättning, har öppnat upp möjligheter till att förvärva kassaflödespositiva, entreprenörsdrivna bolag för 2-5x rörelsevinsten. Med en decentraliserad och delägardriven organisation sysselsätter Livihop ca 850 personliga assistenter på hel- och deltid. En trailing EV/EBITDA-multipel om 7,8x 2018E ger en implicit värdering om 20,6 kr, motsvarande en uppsida om 43 %.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario lyckas Bolaget integrera de senaste och framtida förvärv smidigt och lyckas således minska overheads som andel av totala intäkter. Det fokus som har varit på vinster i välfärden minskar i media och Bolaget har möjlighet att växa sina vinster både organiskt och genom förvärv. Bolaget växer med 10 % organiskt, i linje med Bolagets egna mål, och total tillväxt uppgår till 85 % 2018E och 21 % 2019E. Den organiska tillväxten kan härledas till en ökning av antalet kunder, vilket är summan av satsningar på marknadsföring och en fortsatt drift från kommunala anordnare. De förvärvade bolagen köps för 4,5x EBITDA, vilket kan jämföras med ett mål om att förvärva till 2-5x EBITDA. Den höga tillväxttakten, högre marknadsandelen och stabila kassaflöden gör att Bolaget förtjänar en rabatt om 20 % mot peer-gruppen. Detta ger en implicit målkurs om 29,2 kr på 12 månaders sikt, vilket motsvarar en uppsida om 95 %. (Se tabeller i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario förväntas Bolaget inte göra några ytterligare förvärv under 2018 samtidigt som den organiska verksamheten har problem att växa ordentligt. Kundtillväxten är obefintlig till följd av att konkurrensen är fortsatt hög. Således uppgår den organiska tillväxten enbart till 1,5 %, vilket är resultatet av en höjning av schablonbeloppet om 1,5 % 2018-2019E. Den totala tillväxten uppgår till 46 % 2018E och 1,5 % 2019E, dock går integrationen av förvärvade bolag inte lika smidigt som estimerat vilket leder till en låg vinsttillväxt. Samtidigt har Bolaget problem att ta synergier, vilket gör att kostnaderna i förhållande till omsättningen hålls stabila jämfört med 2017. Den låga vinsttillväxten, i kombination med den höga politiska risken och den riskabla affärsmodellen gör att Bolaget åläggs en rabatt mot peer-gruppen om 50 %. Givet detta ges en 12 månader implicit viktad riktkurs om 11,9 kr, vilket motsvarar en nedsida om -21 %. (Se tabeller i analysen för förtydligande)

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Utmanande marknadsklimat men opportunistisk förvärvsmodell

Den svenska marknaden för personlig assistans omsatte 2016 ca 26,3 mdSEK och är strikt reglerad. En övergång till efterskottsbetalningar, högre krav på kvalitet och intensivare och mer noggranna kontroller har lett till att många mindre bolag ser till större paraplybolag för hjälp med likviditet och bättre kvalitetsrutiner. Livihop ämnar ta tillvara på denna marknadssituation genom att förvärva bolag och driva det genom en decentraliserad organisationsmodell. Bolaget har som mål att förvärva 2-3 bolag per år till 2-5x EBITDA, vilket anses som rimligt givet befintliga kassaflöden och tidigare förvärvs-multiplar.

  • Negativt politiskt fokus ökar risken

Ett kommande förslag från regeringen med stöd av Vänsterpartiet kan komma att begränsa vinster för vissa välfärdsbolag. Även intäkterna är utsatta för politisk risk då intäkten per timme är reglerat till ett fast schablonbelopp om 295,4 kr för 2018. Detta innebar en ökning om 1,5 % jämfört med 2017. Ökningen kan ställas i paritet med löner, som är den enskilt största kostnadsposten, vilka växer med 2,2 % 2018.

  • Delägande och decentraliserad operationell kontroll möjliggör för effektiv och kostnadseffektiv konsolidering

Livihop har en decentraliserad koncernstruktur där varje dotterbolag har en operationell självständighet. Detta möjliggör starka varumärken och en fortsatt lokal känsla, vilket ofta kan vara avgörande vid valet av assistansanordnare. Samtidigt appliceras en centraliserad modell till administration, investeringsbeslut och andra strategiska beslut. Detta möjliggör för kostnadssynergier och en effektiv organisation.

  • Implicit värdering om 20,6 kr i ett Base scenario

En trailing EV/EBITDA-multipel om 7,8x 2018E ger en implicit värdering om 20,6 kr, motsvarande en uppsida om 43 %. Värderingen sätts baserat på ett peer-grupp snitt som sedan nedjusteras på grund av bland annat storlek och lönsamhet.