Litium är en leverantör av e-handelslösningar till medelstora och större företag. Där bolaget utvecklar,  paketerar, säljer och slutligen levererar e-handelsprodukter samt molntjänster. Dessa ämnar till att accelerera kundens försäljning till slutkund. Exempel på kunder till Litium: Adidas, Teknikmagasinet och NordicFeel

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Litium – Värderas vid teckningskurs under genomsnitt för alternativinvesteringar trots motiverad premie

Snabbt växande underliggande marknad. Marknaden för e-handel mellan företag och konsument växer CAGR (Compound Annual Growth Rate) 15 %. Detta skapar goda förutsättningar för Litium att växa framgent.

Lågt värderat i jämförelse med alternativ- investeringar. Litium värderas under genom-snittet för EV/S, trots att bolaget har en attraktiv intäktsmodell och tillsynes goda förutsättningar för en framtida tillväxt över marknadsgenomsnittet.

Nyemission möjliggör expansion och produktutveckling. Bolaget genomför just nu en nyemission som vid fulltäckning inbringar 24 MSEK före emissionskostnader.  Med en påfylld kassa har bolaget möjlighet satsa på produktutveckling och expansion utan att riskera den finansiella ställningen.