Kontigo Care utvecklar så kallade mHealth-system (mobile health) med fokus på beroendevård. I dagsläget har bolaget en produkt ute till försäljning, alkoholmätaren Triple A med tillhörande system. Bolagets ambition är att genom ett nära samarbete med vårdgivare skapa unika produkter vilka möjliggör en mer kostnadseffektiv vård.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Med en teknikledande produkt med tydliga konkurrensfördelar mot befintlig behandling kan Kontigo i ett bullscenario snabbt ta marknads- andelar från konkurrenter och växa kraftigt. I detta scenario har bolaget 2017 cirka 2000 grundsystem aktiva på marknaden och omsätter, givet en månadsintäkt om 2900 kr/system, 69,6 MSEK på årsbasis. Med dagens börsvärde innebär detta ett EV/S om 0,44, vilket får anses vara mycket attraktivt givet goda förutsättningar för tillväxt även framgent. Med relativt låga kostnader per producerad enhet når bolaget höga vinstmarginaler redan vid låga nivåer. Vid 2000 aktiva mätare på marknaden når bolaget i detta scenario ett EBIT- resultat för 2017 om 23,7 MSEK. Givet aktuellt EV innebär detta ett EV/EBIT om 1,30, något som trots risken för försenad marknadspenetration, får anses som mycket attraktivt.

Bearcase

I ett bearscenario underskattar bolaget trög- rörligheten på marknaden för behandling av alkoholism. Detta resulterar i att bolaget, trots tydliga konkurrensfördelar, misslyckas med att nå ut med tillräckligt många system för att nå positivt kassaflöde. Bolaget behöver fortsatt bearbeta marknaden innan marknadsacceptans uppnås. I detta scenario har bolaget 2017 ca 500 aktiva system på marknaden. Givet en månadsintäkt om 2900 kr/system och något ökade fasta kostnader går Kontigo med en EBIT-förlust om ca 16,5 MSEK under 2017. Förutsatt detta kommer bolaget i ett bearscenario att behöva ta in kapital under 2017, vilket trots låga förväntningar troligen resulterar i kursnedgång. Har bolaget fortsatt svårt att nå positiva kassaflöden, kan fler kapitalanförskaffningar behövas. Detta kan vid upprepade emissioner urholka potentiella investerares förtroende för bolaget.

5
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Kontigo – Lågt ställda förväntningar möjliggör stor uppsida

EV/EBIT om 1,31 vid bullscenario 2017.
Vid ett bullscenario når bolaget ut med 2000 system utan att väsentligt höja de fasta kostnaderna. På grund av Kontigos höga bruttomarginaler möjliggörs högt EBIT- resultat redan under 2017.

Låga förväntningar, möjliggör uppsida vid positiva överraskningar.
Bolaget har sedan notering, trots goda patientresultat, sjunkit med över 60% från noteringskurs. Kan bolaget positivt överraska investerarkollektivet gällande försäljnings-resultat, möjliggörs en stor uppsida från dagens nivåer.

Globalt växande marknad värderad till 3,2 mdUSD 2018.
Marknaden för alkoholmätare väntas enligt WinterGreen Research växa med en CAGR om 41,3 % mellan 2011 och 2018. Med bolagets etablerade vårdplattform kan nya produkter likt kommunicerad ketonmätare, kostnadseffektivt introduceras och utöka adresserbar marknad och total potential.