Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. I takt med att den ekonomiska utvecklingen fortlöper väntas utvecklingsländer som t.ex. Indien allokera mer resurser till att tillgodose dessa behov. Josab innehar en teknik som på ett effektivt sätt kan framställa rent vatten och via s.k. vattenkiosker kan det erbjudas direkt mot konsumenter. Bolaget säljer idag vatten i 190 kiosker i Indien och erhållit orders på ytterligare 160 kiosker. Vidare ska ett testprojekt med kinesiska vattenmyndigheten inledas under september 2018. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om >60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 6,6x och en diskonteringsränta om 13 %, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om 3,9 kr per aktie i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario väntas Josab visa en högre installationsakt av vattenkiosker i Indien, vilket skulle innebära att fler människors vattenbehov adresseras. I scenariot väntas den inledande framgången i Hyderabad fortsätta vilket väntas resultera i ytterligare orders från såväl Hyderabad som Maharashtra. Ett Proof of Concept underlättar för ytterligare orders från andra städer och regioner i Indien. För att generera högre försäljningsvolymer är Bolaget beroende av att lokalbefolkningen övervinns och börjar förse sina vattenbehov från Josabs vattenkiosker. Försäljningen till lokalbefolkningen bedöms även påverkas av s.k. nätverkseffekter där befintliga konsumenter kan agera ambassadörer för nya potentiella konsumenter. Försäljningsvolymen är också den faktor som har störst påverkan på Bolagets värde, då de rörliga kostnaderna är låga samtidigt som de fasta kostnaderna bedöms täckas vid en försäljning om ca 650 liter per dygn. Således väntas en ökning av intäkterna hänförligt till ökad försäljningsvolym ge stor effekt på Josabs rörelseresultat, och därigenom driva värderingen. Värdering - I ett Bull scenario är Bolagets förväntade tillväxt efter prognosperioden högre än i Base scenariot, vilket gör att en målmultipel om EV/EBIT 17,0x anses som motiverat. Vidare väntas Bolaget uppvisa en rörelsemarginal om 44 % 2022, vilket implicerar en målmultipel om EV/Sales om 7,5x. Givet den estimerade omsättningen om 89 MSEK år 2022, genererar det ett bolagsvärde om 666 MSEK. Med en diskonteringsränta om 13 % motsvarar det vid utgången av 2018 ett Bolagsvärde om 409 MSEK. Justerat för nettoskuld och framtida kapitalbehov ges ett värde per aktie om 6,2 kr vid utgången av 2018. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas Josabs expansion i Hyderabad gå sämre än väntat, samtidigt som Bolaget inte får ordentligt fäste i Nagpur. I förlängningen väntas det få negativ påverkan på försäljningsarbetet i nya städer och regioner i Indien. Detta med bakgrund av den skepsis som bedöms existera samt det förhållandevis stora åtagandet det innebär från lokala myndigheter att inleda samarbete med Josab. Den viktigaste faktorn för Bolagets framgång på de befintliga projekten är att Bolaget lyckas få lokalbefolkningen att ändra sina konsumtionsvanor. Om detta inte sker kommer Bolaget inte nå de försäljningsvolymer som krävs för att vara lönsamma. Förutom att försämra möjligheterna till framtida orders påverkar det även Bolagets finansiella prestation negativt. Då de rörliga kostnaderna för vattenkioskerna är låga innebär det också att overhead-kostnader utgör en stor andel av kostnadsmassan. Om Bolaget inte uppnår en viss kritisk nivå av vattenförsäljning innebär det således att Bolaget kommer göra fortsatta förluster. Värdering - då Josab i ett Bear scenario antas växa i lägre takt, med en låg rörelsemarginal som stiger i långsam takt, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt lägre värdering än tidigare angivna scenarion. Givet en målmultipel om EV/Sales 6,0x, och en estimerad omsättning om ca 24 MSEK år 2022, generar det ett bolagsvärde om ca 147 MSEK. Med en diskonteringsränta om 13 % motsvarar det vid utgången av 2018 ett Bolagsvärde om 82 MSEK. Justerat för nettoskuld och framtida kapitalbehov ges ett värde per aktie om 1,3 kr vid utgången av 2018. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.

  • Låga investeringskostnader och återkommande intäkter innebär en skalbar affärsmodell

Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per dag. I Q1-18 uppskattas försäljningen per kiosk ha uppgått till knappt 1 000 liter per kiosk per dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att de enskilda kioskerna snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljningen per kiosk estimeras uppgå till ca 2 000 liter per dygn år 2022.

  • Gruvtillgång sänker risken för Bolaget

Josab äger marken och brytningsrätten till en gruva i Ungern, där Bolagets zeolit utvinns. Utifrån zeoliten framställer bolagets sin produkt Aqualite som kan filtrera bort partiklar i vattnet ned till 1 mikron, vilket kan jämföras med 25 mikroner för traditionella sandfilter. Gruvfyndigheten har ett bokfört värde om 30 MSEK men innehar ett betydlig större kommersiellt värde.

  • Diskonterat värde per aktie uppgår till 3,9 kr vid utgången av 2018

År 2022 estimeras Bolaget omsätta 68 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 6,6x motsvarar det ett bolags-värde om 450 MSEK 2022. Med en diskonteringsränta om 13 % och justering för kapitalbehov motsvarar det ett värde per aktie om 3,9 kr vid utgången av 2018.