Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt bearbetas den kinesiska marknaden, där målsättningen är att ingå ett licensavtal för att etablera Josabs teknik i Kina. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett avtal i Kina, vilket skulle kunna vara möjligt under H1-19. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 7,5x och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario väntas Josab visa en högre installationsakt av vattenkiosker i Indien, vilket skulle innebära att fler människors vattenbehov adresseras. I scenariot väntas den inledande framgången i Hyderabad fortsätta vilket väntas resultera i ytterligare orders från såväl Hyderabad som Maharashtra. Ett Proof of Concept underlättar för ytterligare orders från andra städer och regioner i Indien. För att generera högre försäljningsvolymer är Bolaget beroende av att lokalbefolkningen övervinns och börjar förse sina vattenbehov från Josabs vattenkiosker. Försäljningen till lokalbefolkningen bedöms även påverkas av s.k. nätverkseffekter där befintliga konsumenter kan agera ambassadörer för nya potentiella konsumenter. Försäljningsvolymen är också den faktor som har störst påverkan på Bolagets värde, då de rörliga kostnaderna är låga samtidigt som de fasta kostnaderna bedöms täckas vid en försäljning om ca 650 liter per dygn. Således väntas en ökning av intäkterna hänförligt till ökad försäljningsvolym ge stor effekt på Josabs rörelseresultat, och därigenom driva värderingen. En ytterligare faktor som är intressant på kort sikt är ur etableringen i Kina fortgår. I ett scenario där en lansering sker, kommer det troligen få en stor kurspåverkan på aktien. I ett Bull scenario är Bolagets förväntade tillväxt efter prognosperioden högre än i Base scenariot, vilket motiverar en högre målmultipel. Givet en målmultipel om EV/Sales 8x, och en estimerad omsättning om ca 80 MSEK år 2022, generar det ett bolagsvärde om ca 630 MSEK. Med en diskonteringsränta om 12 % motsvarar det ett bolagsvärde om 395 MSEK, justerat för nettoskuld och framtida kapitalbehov. Det motsvarar ett värde per aktie om ca 6,0 kr. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario väntas Josabs expansion i Hyderabad gå sämre än väntat, samtidigt som Bolaget inte får ordentligt fäste i Nagpur. I förlängningen väntas det få negativ påverkan på försäljningsarbetet i nya städer och regioner i Indien. Detta med bakgrund av den skepsis som bedöms existera samt det förhållandevis stora åtagandet det innebär från lokala myndigheter att inleda samarbete med Josab. Den viktigaste faktorn för Bolagets framgång på de befintliga projekten är att Bolaget lyckas få lokalbefolkningen att ändra sina konsumtionsvanor. Om detta inte sker kommer Bolaget inte nå de försäljningsvolymer som krävs för att vara lönsamma. Förutom att försämra möjligheterna till framtida orders påverkar det även Bolagets finansiella prestation negativt. Då de rörliga kostnaderna för vattenkioskerna är låga innebär det också att overhead-kostnader utgör en stor andel av kostnadsmassan. Om Bolaget inte uppnår en viss kritisk nivå av vattenförsäljning innebär det således att Bolaget kommer göra fortsatta förluster. Då Josab i ett Bear scenario antas växa i lägre takt, med en låg rörelsemarginal som stiger i långsam takt, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt lägre värdering än tidigare angivna scenarion. Givet en målmultipel om EV/Sales 7,5x, och en estimerad omsättning om ca 20 MSEK år 2022, generar det ett bolagsvärde om ca 150 MSEK. Med en diskonteringsränta om 12 % motsvarar det ett bolagsvärde om 95 MSEK. Justerat för nettoskuld och framtida kapitalbehov ges ett värde per aktie om 1,45 kr. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Möjligheter på den kinesiska marknaden

Under januari 2019 kommunicerade Josab att tekniktesterna i Kina erhållit ett officiellt godkännande, och fick i samband med detta en formell förfrågan att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™ teknologin för den kinesiska marknaden. Målsättningen nu är att komma fram till ett licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. En eventuell etablering i Kina skulle innebära ett signifikant värde för Josab. Det ligger därför till grund för att en högre multipel.

  • Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.

  • Låga investeringskostnader och återkommande intäkter ger en skalbar affärsmodell

Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljning per kiosk estimeras uppgå till över 2 000 liter per dygn 2022.

  • Politiska risker och trögrörliga strukturer

Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden. Med tanke på att Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk.