Hoylu AB grundades oktober 2016 och erbjuder idag hård- och mjukvarulösningar till företag med syftet att främja samarbete, kreativitet och idéskapande med en förhöjd användarupplevelse. Efter en rad förvärv under 2017 har Hoylu skräddarsytt sin organisation och är nu särskilt positionerade för att dra nytta av marknadspotentialen inom enterprise collaboration.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-scenario antas Hoylu nå en högre marknadsandel i snabbare takt, gällande försäljningen av mjukvarulicenser. Antalet ackumulerade mjukvarulicenser antas uppgå till 10 000 st år 2017, 22 133 st år 2018 och 38 351 st år 2019. Dessutom prognostiseras Hoylu kunna leverera 50 Huddlewall-lösningar under andra halvåret 2017. Omsättningen prognostiseras därmed uppgå till 40 MSEK år 2017 och 96 MSEK år 2018. Skulle Hoylu handlas till P/S 3,5 på 2017 års prognos innebär det ett Market Cap om 139,2 MSEK i ett bull-scenario, eller 13,5 kr per aktie. Hoylu har organisationen och produkterna på plats och i en omfattande marknad finns det gott om utrymme att växa. Hoylu har flera olika intäktskällor idag och framöver avser Hoylu även ingå med sin mjukvara direkt i hårdvaruleverantörers lösningar. -Försäljning av mjukvara via traditionell licensiering och abonnemangstjänster. -Försäljning av egen hårdvara i kombination med egen mjukvara, t.ex. likt Huddlewall, egna touchskärmar med turnkey-lösningar m.m. -Projektintäkter för utvecklingen av Smart Offices och Smart Buildings.

Bearcase

I ett bear-scenario tar inte försäljningen fart och fasta kostnader gör att resultatet pressas ned. Hoylu kan då komma att behöva söka ytterligare finansiering under senhösten 2017. I juni 2017 genomförde Hoylu en riktad nyemission som inbringade ca 6 MSEK (före emissionskostnader). Hoylu ställde även ut ett konvertibelt skuldebrev om 5 MSEK och i Q2-17 redovisade Hoylu en utgående kassa om 7,4 MSEK. Burn rate under Q2-17 var 4,3 MSEK (från rörelseverksamheten), eller 1,4 MSEK per månad. Givet att burn rate fortsatt är 1,4 MSEK/månad sedan den sista juni kan det antas att kassa per den sista juli uppgår till ca 5,9 MSEK. Beroende på tillämpad burn rate är Hoylu finansierade till omkring oktober/november 2017, allt annat lika. Det ska tilläggas att Hoylu även kan komma att söka externt kapital även vid lönsam verksamhet, exempelvis för att tillvarata potentiella tillväxt-möjligheter snabbare. Hoylu är ett ungt bolag med höga tillväxtmål. Produkterna i form av hård- och mjukvara har funnits på marknaden tidigare via t.ex. We-inspire och Scalable Display Technologies (Huddlewall) med bevisad försäljningspotential. Genom förvärven av dessa och andra bolag bedöms Hoylu stå på en bra grund. Q1-17 omsatte Hoylu ca 2 MSEK, att jämföra med ca 8 MSEK Q2-17. Hoylu går dock fortfarande med förlust och måste ännu bevisa sin affärsmodell.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Hoylu - Redo att skala upp försäljningen på en växande marknad

Marknaden för enterprise collaboration förväntas nå en storlek om 49,5 mdUSD 2021. Trender som globalisering, digitalisering, ny teknologi och ökade krav på samarbeten oberoende av geografisk plats, är exempel på marknadstrender som driver efterfrågan på lösningar likt de Hoylu erbjuder.

Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Inspiration Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.

Värderas till P/S 1,3 på 2017 års prognos. I ett basscenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 30 MSEK för 2017. På aktuell marknadsvärdering (Market Cap) om ca 40 MSEK handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,3 på 2017 års prognos.

Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas uppgå till 5,9 MSEK per sista juli och med en burn rate om 1,4 MSEK per månad är Hoylu, allt annat lika, finansierade till Nov/Dec-2017.

 

Denna analys är en så kallad uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Analytiker äger inte aktier i bolaget.