Hoylu AB levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Hoylu har organisationen och produkterna på plats och i en omfattande marknad finns det gott om utrymme att växa. Hoylu har flera olika intäktskällor idag: Försäljning av mjukvara via traditionell licensiering och abonnemangstjänster - Försäljning av egen hårdvara i kombination med egen mjukvara, t.ex. likt Huddlewall, egna touchskärmar med turnkey-lösningar m.m. - Projektintäkter för utvecklingen av Smart Offices och Smart Buildings samt Bundling med tredje parts hårdvara. I ett Bull scenario antas Hoylu nå en högre marknadsandel i snabbare takt gällande försäljningen av mjukvarulicenser.  Bull scenariot har justerats ned jämfört med tidigare analyser under 2017. Motiveringen är att Hoylu antas även i detta scenario befinna sig på en liknande försäljningsnivå avseende hårdvara. Även om det är fullt möjligt att Hoylu kan ha förutsättningarna att sälja mer hårdvara, antas Bolaget inte fokusera på detta utan kommer istället att satsa på att öka försäljningen av mjukvara. Tillväxten är dock fortfarande god, där en tillväxt omkring 160 % antas i ett Bull scenario 2018, med en bruttomarginal om 75 %. Skulle Hoylu handlas till P/S 3 på 2018 års prognos innebär det ett Market Cap om ca 215 MSEK i ett Bull scenario, eller 14,5 kr per aktie. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Hoylu är ett ungt bolag med höga tillväxtmål. Produkterna i form av hård- och mjukvara har funnits på marknaden tidigare via t.ex. We-inspire och Scalable Display Technologies (Huddlewall) med bevisad försäljningspotential. Genom förvärven av dessa och andra bolag bedöms Hoylu stå på en bra grund. Under 2017 har Hoylu omsatt ca 27 MSEK, vilket är ett bra resultat med tanke på att 2017 var Hoylus första hela verksamhetsår. Bolaget går dock fortfarande med förlust, där nettoresultatet för 2017 uppgick till -21,9 MSEK. December 2017 genomförde Hoylu en riktad nyemission som inbringade ca 15,8 MSEK (före emissionskostnader), I Q4-17 redovisade Hoylu en utgående kassa om 4,5 MSEK. Burn rate under Q4-17 (före finansieringsverksamheten) var 2,7 MSEK per månad. Givet en fortsatt burn rate om 2,7 MSEK/månad sedan den sista december kan det antas att kassan uppgår till ca 11,7 MSEK vid slutet av februari 2018 (där den riktade emissionen under december 2017 adderats i beräkningen). Givet en fortsatt burn rate om 2,7 MSEK per månad så är Hoylu finansierade till början av sommaren 2018, allt annat lika. På längre sikt, i ett Bear scenario, tar inte försäljningen fart och fasta kostnader gör att resultatet pressas ned. Hoylu kan då komma att behöva söka ytterligare finansiering. Hur Hoylu väljer att finansiera sig då, och vilka möjligheter som finns, återstår i sådana fall att se. Det ska nämnas att Hoylu även kan komma att ta in ytterligare kapital för att tillvarata potentiella tillväxtmöjligheter. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat. Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.
  • Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler. En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
  • Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos. I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
    ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.
  • Hoylu är ännu inte lönsamma. Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.