Hoylu AB grundades oktober 2016 och erbjuder idag hård- och mjukvarulösningar till företag med syftet att främja samarbete, kreativitet och idéskapande med en förhöjd användarupplevelse. Efter en rad förvärv under 2017 har Hoylu skräddarsytt sin organisation och är nu särskilt positionerade för att dra nytta av marknadspotentialen inom enterprise collaboration.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Hoylu har organisationen och produkterna på plats och i en omfattande marknad finns det gott om utrymme att växa. Hoylu har flera olika intäktskällor idag: • Försäljning av mjukvara via traditionell licensiering och abonnemangstjänster. • Försäljning av egen hårdvara i kombination med egen mjukvara, t.ex. likt Huddlewall, egna touchskärmar med turnkey-lösningar m.m. • Projektintäkter för utvecklingen av Smart Offices och Smart Buildings. • Bundling med tredje parts hårdvara. I ett bull-scenario antas Hoylu nå en högre marknadsandel i snabbare takt gällande försäljningen av mjukvarulicenser. Antalet ackumulerade mjukvarulicenser antas vara följande för respektive år: (Se sid. 10 av analysen för graf) Dessutom prognostiseras Hoylu kunna leverera 40 Huddlewall-lösningar under andra halvåret 2017. Ovan gjorda antaganden, tillsammans med tidigare antaganden som presenterats på sida 7-8, resulterar i följande: (Se sid. 10 av analysen för graf) Skulle Hoylu handlas till P/S 3 på 2017 års prognos innebär det ett Market Cap om ca 93 MSEK i ett bullscenario, eller 8,3 kr per aktie.

Bearcase

Hoylu är ett ungt bolag med höga tillväxtmål. Produkterna i form av hård- och mjukvara har funnits på marknaden tidigare via t.ex. We-inspire och Scalable Display Technologies (Huddlewall) med bevisad försäljningspotential. Genom förvärven av dessa och andra bolag bedöms Hoylu stå på en bra grund. Under 2017 har Hoylu omsatt ca 15,8 MSEK och fjärde kvartalet återstår ännu. Hoylu går dock fortfarande med förlust och måste ännu bevisa sin affärsmodell. Juni 2017 genomförde Hoylu en riktad nyemission som inbringade ca 6 MSEK (före emissionskostnader), Hoylu ställde även ut ett konvertibelt skuldebrev om 5 MSEK. I Q3-17 redovisade Hoylu en utgående kassa om 1,3 MSEK. Genom den riktade emissionen till bolagets anställda i september ökade antalet aktier med en (1) miljon, samtidigt som kassan stärktes. Burn rate under Q3-17 (före finansieringsverksamheten) var 3,2 MSEK per månad. Givet en fortsatt burn rate om 3,2 MSEK/månad sedan den sista september kan det antas att kassan uppgår till ca 1,5 MSEK under början av november 2017 (där den riktade emissionen till bolagets anställda adderats i beräkningen). Med tanke på befintlig likviditetsnivå, samt betalning för tidigare förvärv av Huddelwall från Scalable Display Technologies, är Hoylu i behov av någon form av kapitalanskaffning. Hur Hoylu ska finansiera verksamheten återstår att se. Skulle Hoylu erhålla större orders, och eventuell up frontbetalning, hade det varit ett alternativ för att stärka kassan. På längre sikt, i ett bear-scenario, tar inte försäljningen fart och fasta kostnader gör att resultatet pressas ned. Hoylu kan då komma att behöva söka ytterligare finansiering. Hur Hoylu väljer att finansiera sig då, och vilka möjligheter som finns, återstår i sådana fall att se. Det ska nämnas att Hoylu även kan komma att ta in ytterligare kapital för att tillvarata potentiella tillväxtmöjligheter.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Hoylu - Högre omsättning väntas i fjärde kvartalet

Ökad omsättning förväntas under Q4-17
Omsättningen för Q3-17 var lägre än väntat och nuvarande likviditet i bolaget är låg. Under hösten har Hoylu levererat flera orders och givet att dessa kan skalas upp under Q4-17, i kombination med flera nytecknade samarbetsavtal, finns förutsättningar för ökad omsättning.

Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler
En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Inspiration Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.

Värderas till P/S 1,6 på 2017 års prognoser
I ett base-scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 26 MSEK för 2017. Med aktuellt börsvärde (Market cap) om ca 42 MSEK handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,6 på 2017 års prognos.

Hoylu är ännu inte lönsamma och antas vara i behov av kapital
Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas uppgå till ca 1,5 MSEK vid början av november 2017. Hoylu antas således vara i behov av någon form av kapitalanskaffning.