Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 40 MSEK år 2019. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 5,5 kr på 2019 års prognos i ett Base scenario.

Se intervju med VD

Finansiella Scenarier

Bullcase

Hoylu verkar i en marknad med god tillväxt, där företag blir allt mer digitala. Resultat ska levereras snabbt och arbetsstyrkor och individer blir alltmer spridda, samtidigt som arbetsredskap ska ha samma enkelhet som mobilapplikationer istället för avancerade system och processer. Det skapar ett behov av nya förutsättningar och lösningar för att organisationer ska kunna samarbeta och förmedla information på ett effektivt vis. Hoylu har sedan 2016 byggt upp den egna organisationen och med produkterna på plats bevisat att dessa är kommersiellt gångbara. Hoylus adresserbara marknad är omfattande i storlek, och att Hoylu Suite är ett s.k. agnostiskt system (fungerar med i stort sett all hårdvara), är enkel att använda och möjliggör distanssamarbete i realtid, bedöms därmed erbjudandet vara konkurrenskraftigt. Under 2019 och 2020 växer Hoylu i en högre takt än angivet Base scenario. Det motiveras primärt av en högre andel licensförsäljning där mjukvaran Hoylu Suite når ut till allt fler användare. Den ökade försäljningen av mjukvara relativt hårdvara förväntas driva rörelsemarginalerna uppåt. I takt med att Hoylu växer och går närmare break-even förväntas Bolaget utöka den egna personalstyrkan, vilket bidrar till högre kostnadsmassa. Det förväntas dock ske i relativt lägre takt än den förväntade omsättningstillväxten. Då Hoylu i ett Bull scenario antas växa i högre takt och nå högre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en högre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls ett potentiellt värde om 7,0 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Hoylu skrev i sin Q2-rapport 2018 att de inte nådde sitt intäktsmål för kvartalet, där de underskattat de längre försäljningscyklerna i stora företag och att större åtaganden normalt är föremål för mer noggrann utvärdering. Q3-18 såg bättre ut men Hoylu är fortfarande ett relativt litet bolag, och en situation likt den under Q2-18 kan komma att ske vid fler tillfällen. Q4-18 blev ändå en godkänd avslutning på 2018 men utmaningen Hoylu står inför är fortsatt att skala upp tidigare pilotorders och öka antalet återkommande kunder, något som även var en faktor under Q1-19. Bolaget har flera potentiella affärer och leads, i ett Bear scenario konverteras inte dessa i tillräckligt hög grad till försäljning. Vid otillräckliga affärer och för få återkommande orders, resulterar det i en lägre omsättning, vilket gör att Hoylu inte kan skala upp den egna organisationen. I ett Bear scenario antas således kostnadsmassan på rörelsenivå vara relativt konstant, men den låga försäljningen innebär fortsatt förlustresultat. Hoylu har under senaste året gjort flera emissioner, vilket för noterade tillväxtbolag förvisso inte är ovanligt. Hoylu har exempelvis mellan oktober 2018 och maj 2019 gjort tre emissioner av konvertibler á 10 MSEK, 5 MSEK och 5 MSEK. I ett Bear scenario, innefattande låg försäljning och fortsatt förlust, kan upprepade kapitalanskaffningsrundor komma att späda ut befintliga aktieägare, något som värderingen på själva Bolaget kan få svårt att väga upp i ett Bear scenario. Då Hoylu i ett Bear scenario antas växa i lägre takt och med sämre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en lägre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls ett potentiellt värde om 3,0 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Lägre försäljning än estimerat men bra kostnadskontroll

Under Q1-19 uppgick omsättningen till 6,5 MSEK (5,3), motsvarande en tillväxt om 21 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 8,6 MSEK var således i överkant. I rapporten framgår att aktivitetsnivån för första kvartalet har varit hög men att Hoylu inte kunde avsluta så många affärer som de hade planerat. Samtidigt bibehåller Hoylu sin disciplin avseende god kostnadskontroll där rörelsekostnaderna under Q1 uppgick till 10,7 MSEK, vilket kan jämföras med 10,3 MSEK under föregående kvartal (Q4-18). Hoylu har genomgående varit tydliga i sin kommunikation med att de inte kommer dra på sig en större kostnadskostym innan intäkterna är på en tillfredsställande nivå.

  • Erhåller rekordstor order om 25 MSEK över tre år

Holland American Line, som tidigare är kund till Hoylu, gjorde under maj 2019 en ny beställning av mjukvarulösningar, underhåll, tjänster och support motsvarande 25 MSEK över en treårsperiod. Ordern kommer att faktureras månadsvis över treårsperioden, vilket i genomsnitt motsvarar ca 8,3 MSEK per år, motsvarande 25 % av helårsomsättningen 2018. Ordervärdet är således betydande och att ordern dessutom består av mjukvara resulterar i en högre bruttomarginal.

  • Fokus 2019 är att öka antalet slutanvändare av Hoylu Suite

Hoylu har klarat av många av de strikta säkerhetskrav som flera av deras största kunder ställer, nu skiftar fokus mot att under 2019 växa antalet slutanvändare till Hoylu Suite och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det här har alltid varit den långsiktiga affärsmodellen och som med tanke på dess skalbarhet möjliggörs högre försäljningsnivåer och bättre marginaler.

  • Likviditeten är fortsatt en utmaning

Vi bedömer att Hoylu per sista maj 2019 har ca 4,9 MSEK i kassan (inklusive konvertibelemissionen om 5 MSEK under maj). Även fast utestående kundfordringar uppgår till ca 13 MSEK är nuvarande likviditet i Bolaget låg och ytterligare extern kapitalanskaffning framgent kan inte uteslutas.