Hövding är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför en cykelhjälm i form av en krage, i vilket det finns en airbag, kallad Hövding. Efterfrågan för denna lösning är ökande och den adresserbara marknaden är omfattande. Antalet cyklister i världen uppskattas till 1,1 miljarder varav 150 miljoner i Europa. Den globala marknaden för cyklar och relaterade produkter värderades till 47,5 miljarder dollar 2017. Hövding har lyckats med kommersialisering av sin produkt väl i Norden och har nu fokus på resterande del av Europa. Bolaget prognostiseras omsätta 144,5 MSEK 2019 och nå lönsamhet 2022. Givet gjorda prognoser härleds ett fundamentalt värde om 28,2 kr per aktie utifrån en DCF-värdering.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario estimeras Hövding växa i en högre takt än angivet Base scenario genom lyckad expansion i Europa samt tilltagande efterfrågan på befintliga marknader. Lanseringen av Hövding 3.0 hösten 2019 går bra och tas emot väl av marknaden. Bolaget når en omsättning om 156 MSEK för 2019 och 241 MSEK 2020. Hövding lyckas även förbättra bruttomarginalen och når lönsamhet 2021 med positivt kassaflöde 2022. Bolaget når en mognadsfas år 2030 med en omsättning om 989 MSEK vilket motsvarar en försäljning av 644 000 enheter. Summan av kassaflödena diskonterade med en WACC om 10 % resulterar i ett EV om 913,8 MSEK. Justerat för Hövdings nettoskuld om -53,3 MSEK nås ett motiverat börsvärde om 967,2 MSEK som innebär 43,4 kr per aktie. Detta motsvarar en potentiell uppsida om 89 %. Avgörande faktorer för Bull scenario - Lyckad expansion - Hög efterfrågan på Hövding 3.0 - Bra kostnadskontroll. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario estimeras Hövding växa i en lägre takt än angivet Base scenario på grund av misslyckad expansion i Europa samt svag efterfrågan på befintliga marknader. Lanseringen av Hövding 3.0 under hösten 2019 går sämre än väntat och Bolaget når inte sitt omsättningsmål om 250 MSEK för 2020 förrän 2023. Hövding har även svårt att nå lönsamhet på grund av lägre volymer och riskerar därmed nyemission. Bolaget når en mognadsfas 2030 med en omsättning om 532,4 MSEK vilket motsvarar en försäljning av 346 000 enheter. Summan av kassaflödena diskonterade med en WACC om 10 % resulterar i ett EV om 247,8 MSEK. Börsvärdet blir 301,2 MSEK givet Hövdings nettoskuld om -53,3 MSEK. Det motsvarar ett motiverat värde om 13,5 kr per aktie som innebär en potentiell nedsida om -41 %. Avgörande faktorer för Bear scenario: Lägre tillväxt - Sämre efterfrågan på Hövding 3.0 - Låg lönsamhet. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Adresserar en omfattande marknad

Hövdings verksamhet är nära kopplad till cykelmarknaden som värderades till 47,5 miljarder dollar 2017. Antalet cyklister i Europa uppskattas till 150 miljoner där ca 30 miljoner antas använda hjälm. Hövding sålde 61 208 enheter under 2018 vilket innebär att Bolaget har stort tillväxtutrymme och kan generera högre intäkter vid en fortsatt liten marknadsandel.

  • Expansion i Europa

Idag har Hövding större delen av sin försäljning i Sverige och Danmark. Dessa marknader är små i Europa jämfört med Tyskland och Storbritannien. Bolaget en uttalad expansionsplan att erövra land för land där de ovan nämnda ligger i fokus. Nästa generation av deras produkt, Hövding 3.0 planeras att lanseras hösten 2019. Denna modell möjliggör högre tillverkningsvolymer och sänker produktionskostnaderna. Hövding estimeras kunna öka sina intäkter successivt fram till 2030 där Bolaget antas nå en mognadsfas. Lönsamhet med positivt kassaflöde prognostiseras ske 2022.

  • Negativt resultat och produktionsfel utgör risker

Hövding är inne i en tillväxtfas och har ännu inte nått lönsamhet. Bolaget har ambitiösa lönsamhet- och tillväxtmål. Produktionsfel, förseningar och minskande efterfrågan skulle slå hårt och tvinga Bolaget till ytterligare nyemissioner.

  • Värdering indikerar uppsida om 23 %

Hövding har värderats genom en diskonterad kassaflödesanalys (DCF). Bolaget estimeras nå en mognadsfas år 2030 där omsättningen når 722 MSEK vilket motsvarar en försäljning om 478 000 enheter. Summan av kassaflödena diskonterade med en WACC om 10 % resulterar i ett motiverat börsvärde om 629 MSEK vilket ger ett värde om 28,2 kr per aktie. Detta motsvarar en potentiell uppsida om 23 % givet en aktiekurs om 23,0 kr.