Greater Than är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Den tekniska plattformen benämns som Enerfy, vilken möjliggör att från stora datamängder erhålla detaljerade värden som kan användas för att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Greater Than bedöms de närmaste åren ha förutsättningar för att växa på en stor marknad. Utöver Enerfy Car Insurance finns andra möjliga värdedrivare. På senare tid har aktörer liknande Greater Than förvärvats, t.ex. Automatic som nyligen förvärvades för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Bolagets databas och teknologi. Ett utökat produktsortiment, t.ex. white label-produkter och licensbaserade affärer är också potentiella värdedrivare. Dessa produktområden har rimligen stor skalbarhet och höga brutto-marginaler och är intressanta att följa utvecklingen av. Även produkter adresserade mot företag kan bidra till ökat värde.

Bearcase

I ett bear-scenario har Greater Than svårigheter att ta marknadsandelar och uppvisar lägre tillväxt. Anledningarna kan dels vara bolagsspecifika, dels externa. Till exempel kan försäkringsbranschens förändringsfas vara trögrörligare än väntat. Skulle dessutom konkurrensen från andra aktörer visa sig mer påtaglig kan det begränsa Bolagets möjlighet att växa. Vid försenad tillväxt kan extern finansiering krävas, t.ex. i form av nyemission eller krediter. Senaste 15 månaderna har Bolagets burn rate i snitt uppgått till ca 0,84 MSEK/månad. Senast rapporterad kassa (2017-03-31) uppgår till 6,4 MSEK. Sedan dess har ca 1,5 månader fortlöpt. Förutsatt en burn rate om ca 0,84 MSEK/månad, skulle då dagens kassa uppgå till ca 5,2 MSEK. Under april erhöll Greater Than 5,6 MSEK via en spridningsemission. Genom att addera denna, efter schablonmässig justering för emissions-kostnader om 5 % (då dessa ej kommunicerats), skulle det kunna antas att aktuell kassa uppgår till ca 10,5 MSEK. Med bibehållen burn rate om 0,84 MSEK/månad skulle Bolaget, allt annat lika, vara finansierade till H1-18. Under första kvartalet 2017 uppgick Bolagets burn rate till ca 1,6 MSEK/månad. Med denna nivå (istället för 15-månaderssnittet) och samma resonemang som ovan, skulle aktuell kassa uppgå till ca 9,3 MSEK.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Greater Than – Utmanar den traditionella försäkringsbranschen

Gynnsam marknadstrend och starkt intresse för Greater Thans teknik. Den digitala utvecklingen av samhället förändrar den traditionella försäkringsbranschen och flera institut, t.ex. McKinsey, Accenture m.fl., menar att försäkrings-bolag snabbt måste förändra sig. Parallellt ökar intresset för InsurTech där riskkapitalister globalt investerade 1,7 mdUSD 2016. Dessa marknads-trender gynnar Greater Than.

Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 100 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

En redan omfattande databas med god teknikhöjd resulterar i ett first-mover advantage. Greater Than har samlat data i över 13 år, och har, enligt Bolaget, en av de största databaserna i världen. Den stora datamängden i kombination med god teknikhöjd ger Greater Than ett försprång mot konkurrenter. Skalbarheten i plattformen möjliggör även lansering av andra produkter, t.ex. white label-produkter och licensbaserade affärer.

En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket på kort sikt leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan därför ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.