Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på Artificiell Intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Sedan mars 2017 säljer Greater Than produkter till försäkringsbolag, både i och utanför Sverige. Den tekniska plattformen benämns Enerfy, vilken möjliggör att från stora datamängder erhålla detaljerade värden som kan användas för att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Greater Than bedöms de närmaste åren ha förutsättningar för att växa på en stor marknad. I ett Bull scenario antas följande utveckling av marknadsandel för försäkringar baserade på Enerfy under en given femårsperiod: (Se graf i analysen för förtydligande). För respektive period motsvarar det en ökning med 30 % mot tidigare angivet Base scenario (sida 10). Då marknaden är så pass omfattande, och det kan antas finnas flera försäkringsbolag som vill digitalisera sina erbjudanden, skulle följande vara en möjlig utveckling av marknadsandel i Sverige och Europa. Med tidigare ingångsvärden för respektive användare, skulle följande potentiella intäkter erhållas: (Se graf i analysen för förtydligande). Även licensbaserade affärer, där Greater Than erhåller löpande intäkter genom att tillgodose aktörer med förädlad data, är också potentiella värdedrivare. Utöver white label-försäljning finns andra möjliga värdedrivare. På senare tid har aktörer liknande Greater Than förvärvats, t.ex. Automatic som förvärvades för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Bolagets databas och teknologi.

Bearcase

I ett Bear scenario har Greater Than svårigheter att ta marknadsandelar och uppvisar lägre tillväxt. Anledningarna kan dels vara bolagsspecifika, dels externa. Till exempel kan försäkringsbranschens förändringsfas vara trögrörligare än väntat. Skulle dessutom konkurrensen från andra aktörer visa sig mer påtaglig kan det begränsa Bolagets möjlighet att växa. Vid försenad tillväxt kan extern finansiering krävas, t.ex. i form av nyemission eller krediter. I samband med rapporteringar under 2017 guidar Greater Than om ökade kostnader relaterade till försäljning, marknadsföring och personal. På senare tid har Greater Than anställd flera personer. Under 2017 har Bolagets burn rate i genomsnitt uppgått till ca 2 MSEK/månad. Korrigeringar har då gjorts för den spridningsemission om 5,6 MSEK som genomfördes under Q2-17, samt den riktade emissionen om 25 MSEK under oktober 2017. Utgående kassa per den sista december 2017 uppgår till 21,2 MSEK. Med bibehållen burn rate om 2 MSEK/månad skulle Greater Thans kassa, allt annat lika, utvecklas enligt de mörkgröna staplarna i diagrammet nedan. Greater Than ska expandera och guidar som nämnt för ökade personal- och marknadsföringskostnader, varför burn rate kan öka. De grå staplarna redovisar ca 25 % högre kapitalförbrukning per månad. Om kassan utvecklas i linje med vad som presenteras ovan är Greater Than finansierade till sensommaren 2018, alternativt hösten 2018. För en investerare kommer det därför vara viktigt att dels bevaka omsättningstillväxten, dels hur kapitalnivåerna i bolaget förhåller sig under tiden. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Under 2018 ska försäljningen fortsätta öka. Under senaste året har Greater Than ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige, samt inom andra vertikaler av bilindustrin. Under 2018 förväntas nya avtal tecknas, samtidigt som de tidigare ger god utväxling i försäljningen. Under 2017 uppgick försäljningen till 8 MSEK, att jämföra med 3,5 MSEK 2016. Bolagets AI-plattform genererar således intäkter redan idag.
  • Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett gammalt system. Istället för kollektiv prissättning som baseras på äldre skadestatistik prissätter Bolagets AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Individuell prissättning resulterar i sänkta kostnader och med Bolagets AI-modell blir prissättningen granulär, transparent och påverkbar för konsumenten.
  • God skalbarhet i white label-lösningar. Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Senaste året har Greater Than etablerat avtal inom hela Norden. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.
  • En marknad med miljontals potentiella användare. Med försäkringar baserade på Enerfy adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.
  • En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.