Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på Artificiell Intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Sedan mars 2017 säljer Greater Than produkter till försäkringsbolag, både i och utanför Sverige. Den tekniska plattformen benämns som Enerfy, vilken möjliggör att från stora datamängder erhålla detaljerade värden som kan användas för att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Greater Than bedöms de närmaste åren ha förutsättningar för att växa på en stor marknad. I ett bull-scenario antas följande utveckling av marknadsandel för Enerfy Car Insurance under en given femårsperiod: (Se graf i analysen för förtydligande). För respektive period motsvarar det en ökning med 30 % mot tidigare angivet basscenario (sida 10). Då marknaden är så pass omfattande, och det kan antas finnas flera försäkringsbolag som vill digitalisera sina erbjudanden, skulle följande vara en möjlig utveckling av marknadsandel i Sverige och Europa. Med tidigare ingångsvärden för respektive användare, skulle följande potentiella intäkter erhållas: (Se graf i analysen för förtydligande). Även licensbaserade affärer, där Greater Than erhåller löpande intäkter genom att tillgodose aktörer med förädlad data, är också potentiella värdedrivare. Utöver white label-försäljning och Enerfy Car Insurance finns andra möjliga värdedrivare. På senare tid har aktörer liknande Greater Than förvärvats, t.ex. Automatic som nyligen förvärvades för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Bolagets databas och teknologi.

Bearcase

I ett bear-scenario har Greater Than svårigheter att ta marknadsandelar och uppvisar lägre tillväxt. Anledningarna kan dels vara bolagsspecifika, dels externa. Till exempel kan försäkringsbranschens förändringsfas vara trögrörligare än väntat. Skulle dessutom konkurrensen från andra aktörer visa sig mer påtaglig kan det begränsa Bolagets möjlighet att växa. Vid försenad tillväxt kan extern finansiering krävas, t.ex. i form av nyemission eller krediter. I samband med redovisningen av både Q1-, Q2- och Q3-rapporten 2017 guidar Greater Than om ökade kostnader relaterade till försäljning, marknadsföring och personal. Dessa kostnader kommer således vara viktiga att bevaka framgent. Senaste nio månaderna har Bolagets burn rate i genomsnitt uppgått till ca 1,6 MSEK/månad. Korrigeringar har då gjorts för den spridningsemission om 5,6 MSEK (före emissionskostnader) som genomfördes under Q2-17. Utgående kassa i september uppgår till 1,6 MSEK. Under oktober genomförde Greater Than en riktad emission som inbringade ca 25 MSEK och utgående kassa i november antas uppgå till ca 23 MSEK. Med bibehållen burn rate om 1,6 MSEK/månad skulle Greater Thans kassa, allt annat lika, utvecklas enligt de gröna staplarna i diagrammet nedan. Greater Than ska expandera och guidar för ökade personal- och marknadsföringskostnader, varför burn rate kan öka. De grå staplarna redovisar en 15 % högre kapitalförbrukning per månad. Om kassan utvecklas i linje med vad som presenteras ovan (Se graf i analysen för förtydligande) är Greater Than finansierade till hösten 2018, alternativt årsskiftet 2018/2019. För en investerare kommer det därför vara viktigt att dels bevaka omsättningstillväxten, dels hur kapitalnivåerna i bolaget förhåller sig under tiden.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017. Greater Than har ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige. Under Q3-17 har Greater Than även tecknat avtal med aktörer verksamma inom bilindustrin, vilket förväntas bidra till ökade intäkter framgent. Nuvarande försäljning, 12 månader rullande, uppgår till 6,2 MSEK.
  • God skalbarhet i white label-lösningar. Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Avtal finns idag med bl.a. Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg i Danmark m.fl. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.
  • Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.
  • Gynnsam marknadstrend och starkt intresse för Greater Thans teknik. Den digitala utvecklingen av samhället förändrar den traditionella försäkrings-branschen och flera institut, t.ex. McKinsey, Accenture m.fl., menar att försäkringsbolag snabbt måste förändra sig. Parallellt ökar intresset för InsurTech där riskkapitalister globalt investerade 1,7 mdUSD 2016. Dessa trender gynnar Greater Than.
  • En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket på kort sikt leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.