Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till 11,3 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Försäkringsbranschen befinner sig i ett strukturellt skifte, och Greater Than har ett first mover advantage. Den medvind som råder kan således komma att bidra till snabbare tillväxt för Greater Than, vilket visar sig i ökat antal slutanvändare anslutna till Enerfy-plattformen. Greater Than har en uttalad affärsmodell att mot en månatlig avgift per slutanvändare tillhandahålla kompletta digitala försäkringslösningar, som avser att hjälpa traditionella försäkringsbolag att digitalisera och genom en AI-baserad premiemodell sätta priser som ger lägre skadeutfall. Greater Than säger sig själva kunna hjälpa försäkringsbolag att sänka skadekostnader med 40 %, vilket är en stark ”selling point”. Greater Than arbetar med direktförsäljning mot försäkringsbolag, där avtal finns med bl.a. Moderna Försäkringar, Tryg (Norge och Danmark), LähiTapiola (Finland) m.fl. Greater Than kan även via andra vertikaler nå ut till marknaden, där samarbetsavtal finns med bl.a. Holmgrens Bil, Vianor, Insplanet. I ett Bull scenario kan det tänkas att Greater Than även etablerar samarbete med en strategisk partner. Ett sådant samarbete kan korta ned tider för införsäljning mot försäkringsbolag, och således bidra till ökat antal anslutna slutanvändare. Dock kan det antas att intäkten per slutanvändare för Greater Than blir lägre, något som vägs upp av en högre volym. I takt med att organisationen växer, förväntas Greater Than behöva anställa mer personal vilket således genererar en högre kostnadsmassa även i ett Bull scenario. Dessutom kommer resurser troligen behöva investeras i olika marknadsinsatser för att driva på utvecklingen och försäljningen av Enerfy-plattformen till försäkringsbolag. Då dessa kostnader inte förväntas växa i takt med omsättningen, prognostiseras rörelsemarginalen stiga framöver. Det har gjorts flera uppköp av aktörer som har likheter med Greater Than. Exempelvis förvärvades Automatic för ca 115 MUSD (Automatic Labs omsätter ca 0,8 MUSD) under maj 2017. Det motsvarar en P/S-multipel om x144 (!). Det kan tänkas att det finns köpare som dels är intresserade av försäkringsdelen, dels Greater Thans databas och teknologi. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 5 på 2022 års försäljning, ger det ett nuvärde per aktie om 54 kr, i ett Bull scenario. Det ska noteras att prognoserna sträcker över fem år, vilket innebär att flera händelser fortfarande ska inträffa. Vid avvikelse från gjorda antaganden som kan komma att ske över tid, både i positiv och negativ bemärkelse, måste antaganden förändras vilket då påverkar nuvärdet på Bolagets aktie.

Bearcase

Greater Than verkar på en marknad som ännu inte har uppnått mognadsstadiet och som kan komma att uppvisa oförutsägbara rörelser med olika riktningar. Osäkerhetsfaktorerna är flera, och Greater Than är fortfarande en relativt liten aktör i marknaden. I ett Bear scenario lyckas inte Greater Than nå fler slutanvändare till Enerfy-plattformen i tillräckligt hög takt, vilket resulterar i lägre tillväxt. Faktorer bakom detta kan härröras från både den egna organisationens förmåga, men även från branschen som helhet. Om omställningen till en mer digital försäkringsbransch tar längre tid än väntat, kan det bidra till att Bolaget fortsätter dras med förlustresultat. I en sådan situation kan upprepad extern finansiering komma att bli nödvändigt. Givet en diskonteringsränta om 10 %, en målmultipel om P/S 3,5 på 2022 års försäljning, vilket motiveras av lägre tillväxt än angivet Base scenario, ger det ett nuvärde per aktie om 15 kr, i ett Bear scenario. I angivet Bear scenario blir Greater Than inte lönsamma under prognosperioden som sträcker sig till år 2022. Med tanke på det låga resultatet, och hur rörelsekapitalbehovet ser ut, kan det inte uteslutas att Greater Than kan komma att behöva inhämta nytt externt kapital, t.ex. genom nyemission, för att fortsatt finansiera verksamheten. Vid utgången av Q2-18 uppgick likvida medel till ca 9,6 MSEK. Under senaste sex månaderna är genomsnittlig burn rate ca 1,9 MSEK/månad.

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Genombrott på den nordiska marknaden

Greater Than har lanserat konceptet och sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Både Tryg Danmark och Norge har under augusti 2018 uttalat att de avser öka försäljningen av deras digitala bilförsäkringar baserade på Greater Thans teknik. Det är ett tydligt tecken på att Greater Thans lösning är efterfrågad.

  • Skalbar white label-modell möjliggör höga marginaler

Med en white label-modell får försäkringsbolag tillgång till Bolagets teknikplattform och kan skapa en egen försäkringsprodukt. Med plattformen kan försäkrings-bolag minska skadefrekvensen med 40 %, och för konsumenter innebär lösningen en 17 % lägre premie. Det är starka argument i samband med införsäljning till nya försäkringsbolag och för att öka antalet slutanvändare.

  • Starka förändringsvindar blåser i branschen

Intresset för InsurTech har ökat och globalt har riskkapitalister investerat miljardbelopp. Greater Thans databas består av mer än 300 miljoner referensprofiler baserat på över 5 miljarder analyserade kilometer. Att Greater Than har en stor mängd detaljerad realtidsdata och den teknologiska plattformen för att analysera den, ger Bolaget en attraktiv position i det pågående trendskiftet i försäkringsbranschen.

  • Erfaren ledning och styrelse

Liselott Johansson har varit VD i Bolaget i nära 10 år, och har dessförinnan erfarenhet av ledande roller inom olika företag i fordonsindustrin. Sten Forseke, grundare, har en fortsatt operativ roll och äger 40,5 % av Bolaget. Tillsammans äger ledning och styrelse ca 53,3 % av aktierna, vilket är att anse som positivt.

  • Risk att omställning tar längre tid än väntat

En långsammare förändring av branschen, där den digitala omställningen av försäkringsindustrin tar längre tid än väntat, kan resultera i lägre tillväxt och fortsatt förlustresultat.